จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 1587165 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1497 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
15 ครั้งแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯปีงบ25563 (งบเงินอุดหนุน)24 กุมภาพันธ์ 2563กลุ่มนโยบายและแผน
ครั้งแนวทางการนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมฯ PLC21 กุมภาพันธ์ 2563กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งประชาสัมพันธ์การเปิดอบรมหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง ภาคเรียนที่ 256220 กุมภาพันธ์ 2563กลุ่มพัฒนาครูฯ
ครั้งประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 617 กุมภาพันธ์ 2563กลุ่มพัฒนาครูฯ
ครั้งประกาศตำแหน่งว่างเพื่อสรรหาบุคคลให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ม.38 ค.(2)13 กุมภาพันธ์ 2563กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Easy stat : รู้จักเลือกได้ใช้เป็นฯ"6 กุมภาพันธ์ 2563กลุ่มพัฒนาครูฯ
ครั้งประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรพัฒนาครู ประจำปี 63 -บจก.เอ็นเจ เอเชีย อีควิปเม้นท์6 กุมภาพันธ์ 2563กลุ่มพัฒนาครูฯ
45 ครั้งการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพป.เชียงราย เขต 13 มกราคม 2563กลุ่มบริหารงานบุคคล
15 ครั้งแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร”13 ธันวาคม 2562กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
21 ครั้งประกาศผลการสอบแข่งขัน ครูวิกฤต เอกปฐมวัย3 ธันวาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
12 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเรื่องการสอนภาษาไทยเชิงบูรณาการ2 ธันวาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งการเปิดอบรมหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง ภาคเรียนที่ 25622 ธันวาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ครูวิกฤต เอกปฐมวัย27 พฤศจิกายน 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
18 ครั้งรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูวิกฤต วิชาเอกปฐมวัย12 พฤศจิกายน 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
31 ครั้งLink และ QR Code รายการคำขอตั้งงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และปรับปรุงซ่อมแ11 พฤศจิกายน 2562กลุ่มนโยบายและแผน
17 ครั้งประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการสถานศึกษาและชั้นเรียนในยุคดิจิทัลฯ8 พฤศจิกายน กลุ่มบริหารงานบุคคล
14 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม7 พฤศจิกายน 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
13 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูฯ ระดับประถมศึกษา ของสถาบัน พว.7 พฤศจิกายน 2562กลุ่มอำนวยการ
17 ครั้งประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงกาาร Library Care the Bear 6 พฤศจิกายน 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
11 ครั้งแนวทางการใช้เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (กสศ.) ภาคเรียนที่ 1/256212 ตุลาคม 2562กลุ่มนโยบายและแผน
28 ครั้งเผยแพร่ผลงาน/ผลสำเร็จของงาน(แบบ พ.ต.ก.1ส่วน3)10 กันยายน 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
33 ครั้งประกาศผลการสอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนฯ วิชาเอกภาษาอังกฤษ9 กันยายน 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
22 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มืสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนฯ 5 กันยายน 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
28 ครั้งประกาศรับสมัครสอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูรายเดือนฯ วิชาเอกภาษาอังกฤษ23 สิงหาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
32 ครั้งประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาครูแบบครบวงจร ปี 2562 รอบพิเศษ15 สิงหาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
22 ครั้งแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม4 สิงหาคม 2562กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
28 ครั้งเกณฑ์การประเมินผลงานด้านการวิจัย4 สิงหาคม 2562กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
29 ครั้งเกณฑ์การประเมินผลงานด้านการปฏิบัติงานช่วยเหลือนักเรียนพิการ4 สิงหาคม 2562กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
32 ครั้งเกณฑ์การประเมินผลงานด้านสื่อ นวัตกรรมการศึกษาเรียนรวม4 สิงหาคม 2562กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
31 ครั้งเกณฑ์การประเมินผลงานด้านการจัดการเรียนการสอนนักเรียนเรียนรวม4 สิงหาคม 2562กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
31 ครั้งเกณฑ์การประเมินผลงานด้านบริหารจัดการเรียนรวม4 สิงหาคม 2562กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
23 ครั้งประกาศรับโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาแต่งตั้งเป็น 38ค.(2) 2 อัตรา2 สิงหาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งผลการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์31 กรกฎาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
20 ครั้งศธจ.เชียงราย ประกาศการคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 256212 กรกฎาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
38 ครั้งประกาศผลการพิจารณารับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษานิเทศก์2 กรกฎาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
36 ครั้งประกาศผลการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาแต่งตั้งเป็น 38 ค.(2)2 กรกฎาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น/38ค.(2)21 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
43 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูสายงานการสอนปี 2562 โดย บ.อักษร เนกซ์ จำกัด17 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
37 ครั้งการสำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลังในสถานศึกษา6 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาครู และนำเสนอหลักสูตรพัฒนาครูของ บ.นายฉบับ4 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนปี6231 พฤษภาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
47 ครั้งการรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (ภาษาอังกฤษ)30 พฤษภาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งประชาสัมพันธ์การเสวนาตามหาความจริงเรื่องไฟป่าและฝุ่นPM2.524 พฤษภาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
19 ครั้งการเบิกค่าใช้จ่ายประชุมกรรมการสถานศึกษา ปี 2562 (ล่าสุด)23 พฤษภาคม 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
29 ครั้งประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น/38ค.(2)17 พฤษภาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
23 ครั้งทุนฝึกอบรมของศูนย์ซีมีโอเรคแซม ประจำปี 2562-25633 พฤษภาคม 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
60 ครั้งการสรรหาเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย การโอนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม ม.38 ค.(2)10 เมษายน 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
59 ครั้งผลการพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น5 เมษายน 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
45 ครั้งนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256226 มีนาคม 2562กลุ่มนโยบายและแผน
25 ครั้งแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ของ สพฐ.)26 มีนาคม 2562กลุ่มนโยบายและแผน

กำลังแสดงหน้าที่ 1/30 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
รอบเวียง เมือง เชียงราย
053-600189
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36