ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 1092390  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าสักไก่
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเปิดบ้านสานปัญญาประจำปีการศึกษา 2562

     กิจกรรมเปิดบ้านสานปัญญาประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562 นายปรีชา พันธุ์จำเริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าสักไก่ พร้อมทั้งคณะบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรม "เปิดบ้านวิชาการ Ban Pasakkai School Open House ประจำปีการศึกษา2562" ซึ่งเป็นกิจกรรมจัดแสดงผลงานทางวิชาการของครู/นักเรียนของระดับชั้นอนุบาล1-ป.6 ซึ่งจัดกิจกรรมแบบบูรณาการในชั้นเรียนของตนเอง โดยมีท่านผู้อำนวยการปรีชา พันธุ์จำเริญ เป็นประธานผู้เปิดงานในครั้งนี้ ซึ่งน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าสักไก่
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันกตัญญู ประจำปีการศึกษา 2562

     เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 นายปรีชา พันธุ์จำเริญ พร้อมทั้งคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันกตัญญูให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 เนื่องในโอกาสจบการศึกษาระดับประถมศึกษาโดยมี นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 22 คน ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในการเรียนจบระดับประถมศึกษาและการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีและครูบาอาจารย์ที่อบรมสั่งสอน ถ่ายทอดประสบการณ์ให้นักเรียนและการกล่าวให้โอวาท อ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านห้วยชมภู
หัวข้อข่าว : การประเมินสัมฤทธิผลผู้อำนวยการสถานศึกษา

     เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 14.00 น.โรงเรียนบ้านห้วยชมภู ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลผู้อำนวยการสถานศึกษานำโดย นายปริญญา ณ วันจันทร์ รอง ผอ.สพป.ชร เขต 1 นายทองปอนด์ สาดอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริการการศึกษา นายผจญ กุณา ผอ.รร.บ้านดู่ (สหราษฏร์พัฒนาคาร)และ ผู้อำนวยการในกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู พร้อมทั้งคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยชมภู ในการเข้าร่วมประเมินสัมฤทธิ์ผลผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ของนายสิทธิพงษ์ รัตนชัยศิลป์ (ผอ.รร.บ้านห้วยชมภู)ผลการประเมินได้สำเร็จลุล่วงไ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนห้วยพลูพิทยา
หัวข้อข่าว : ร่วมประชุมสภากาแฟกลุ่มโรงเรียน สพป.ชร.๑

     เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายดำเนิน บาลสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยพลูพิทยา ในนามประธานกลุ่มโรงเรียนท่าสุด ร่วมประชุมสภากาแฟกลุ่มโรงเรียน สพป.ชร.๑ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านจอเจริญ //ปชส.โรงเรียนห้วยพลูพิทยา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนห้วยพลูพิทยา
หัวข้อข่าว : ร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมรับมือและเฝ้าระวังปัญหาหมอกควัน

     เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โรงเรียนห้วยพลูพิทยานำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการบูรณาการเชิงพื้นที่เทศบาลตำบลท่าสุดกิจกรรมเตรียมความพร้อมรับมือและเฝ้าระวังปัญหาหมอกควันที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพระดับชุมชน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง//ปชส.โรงเรียนห้วยพลูพิทยา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนห้วยพลูพิทยา
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะครูและรับการนิเทศโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

     เมื่อวันอังคาร ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายดำเนิน บาลสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยพลูพิทยา ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมการจัดสอบและการวัดและประเมินผลปีการศึกษา ๒๕๖๒ พร้อมให้การต้อนรับ นายบรรพต ขันคำ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชร.๑ ในโอกาสมานิเทศ ติดตาม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย //ปชส.โรงเรียนห้วยพลูพิทยา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนห้วยพลูพิทยา
หัวข้อข่าว : จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมกราคม 2563 ฉบับที่ 5

     จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนห้วยพลูพิทยา ประจำเดือนมกราคม 2563 ฉบับที่ 5......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนห้วยพลูพิทยา
หัวข้อข่าว : จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมกราคม 2563 ฉบับที่ 4

     จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนห้วยพลูพิทยา ประจำเดือนมกราคม 2563 ฉบับที่ 4......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนห้วยพลูพิทยา
หัวข้อข่าว : จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมกราคม 2563 ฉบับที่ 3

     จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนห้วยพลูพิทยา ประจำเดือนมกราคม 2563 ฉบับที่ 3......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนห้วยพลูพิทยา
หัวข้อข่าว : จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมกราคม 2563 ฉบับที่ 1,2

     จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนห้วยพลูพิทยา ประจำเดือนมกราคม 2563 ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านห้วยชมภู
หัวข้อข่าว : ตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT นักเรียน ป.1

     วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายปริญญา ณ วันจันทร์�รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1�และนายวสันต์ ปัญญา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบเพื่อให้กำลังใจ ครู และนักเรียน ในการประเมินความสามารถการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จากการตรวจเยี่ยมการดำเนินการของสนามสอบโรงเรียนบ้านห้วยชมภู ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย--> ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยชมภู......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านห้วยชมภู
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง

     วันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.โรงเรียนบ้านห้วยชมภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย� เขต ๑ จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ จำนวน ๓๐ คน เพื่อให้ลูกเสือได้มีโอกาสปฏิบัติงานร่วมกันตามระบบหมู่ ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้ ฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัยและการเสียสละ สามารถปฏิบัติตามกฎของลูกเสือได้ ณ โรงเรียนบ้านห้วยชมภู ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย --> ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยชมภู......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าสักไก่
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

     เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2563 นายปรีชา พันธุ์จำเริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าสักไก่ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนในทุก ระดับชั้น การเล่นเกมส์ชิงรางวัล การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเรียนดี,นักเรียนมีจิตอาสา และการแสดงของคณะนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตลอดจนมีหน่วยงานที่ร่วมมอบของขวัญอาทิเช่น แม็คโคร,ธนาคารออมสิน,ธนาคารกรุงไทย,เทศบาลตำบลบ้านดู่,ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเครือข่ายผู้ปกครอง-นักเรียนและคณะครูที่สนับสนุนของขวัญ-รางวัล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าสักไก่
หัวข้อข่าว : กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ.พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา เหมืองแม่เมาะ และวัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง

     นายปรีชา พันธุ์จำเริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าสักไก่พร้อมทั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษาเหมืองแม่เมาะ และวัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง ของนักเรียนระดับช่วงชั้นที่1-2 จำนวน70 คน เพื่อให้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านการศึกษาแหล่งการเรียนรู้ภายนอกที่มีคุณภาพ เปิดโลกทัศน์เพื่อให้มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ที่ดี นักเรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้. (ปชส.โ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าสักไก่
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2562

     กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามโรงเรียนบ้านป่าสักไก่ นายปรีชา พันธุ์จำเริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าสักไก่พร้อมทั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาดของนักเรียนระดับช่วงชั้นที่1-2 จำนวน112คน เพื่อให้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ-ยุวกาชาด มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ที่ดี นักเรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนมีความสามัคคี มีความร่วมมือการทำงานเป็นกลุ่มฝึกทักษะการแก้ปัญหาและฝึกระเบียบวินัยซึ่งสำเ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/423 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ถนนสนามบิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทร.0-5371-7050,0-5360-0189,0-5371-1410,0-5371-3667 โทรสาร.0-5371-3668 chiangrai1@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36