บูรณาการขับเคลื่อนพัฒนาด้านอาชีพนักเรียน
ครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อ
 


               
          #สพป.เชียงราย เขต 1 เปิดโครงการประกวด "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม"กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นายสมคิด อุดปิน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการ"หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม"กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 เพื่อแสดงผลงานและนวัตกรรมการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนเกิดจากการมีส่วนร่วม โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัย นวัตกรรม หรือการทดลองอย่างเป็นระบบ สามารถพัฒนาของครูได้จนถึงขั้นดีเลิศ (Excellent) อีกทั้งยังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมต้นแบบที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อไป ณ โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย #ภาพข่าว/พิชิตพล ทองเทือก ครู ร.ร.บ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชร. เขต 1 #ข่าว/ปืนทอง ชีพสุกใส ปชส.สพป.ชร1
           #ประชุมทางไกล สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และ สพฐ. เพิ่มทักษะอาชีพสร้างโอกาสให้เด็กยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานทำ วันที่ 15 ธันวาคม 2563 นายบุญล้อม โสภาพรม รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมประชุมทางไกลในการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในชั้น ม. 3 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้มีความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพิ่มโอกาสการมีงานทำ ผ่านช่องทางของสถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Channel) อันเป็นโครงการของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่สนับสนุนให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการ ณ ห้องประชุมพวงเพชร สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย #ปืนทอง ชีพสุกใส ปชส.สพป.ชร 1
 


          

 


ฉบับที่ 1468 วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้ชม 485506 ครั้ง Your IP Address is 110.78.114.129
          วันที่ 22 ธันวาคม 2563 สพป.เชียงราย เขต 1 ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย เปิดการประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (มัธยมศึกษาตอนต้น) ปีงบประมาณ 2564 ให้แก่ครูแนะแนว ในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 และ สพม. 36 (เชียงราย-พะเยา) รวมจำนวน 45 โรงเรียน โดยมีนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และนายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 และนายนพดล ชาญชัยภูวดล จัดหางานจังวหวัดแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดเชียงรายเป็นตัวแทนของทั้่งสองหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อบูรณาการความร่วมมือช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มดังกล่าวให้มีทักษะด้านอาชีพหลังจบการศึกษาภาคบังคับก่อนที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนฯ ในครั้งนี้ ริเริ่มโดย นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน เมื่อปี พ.ศ. 2562 ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเนื่องจากมีนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อเป็นจำนวนมากเนื่องจากความยากจและเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานไร้ฝีมือ ซึ่งต่อมาในวันที่ 13 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ผู้ตรวจการแผ่นดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและกรมการจัดหางาน ได้บูรณาการความร่วมมือเพื่อขยายผลและสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการนี้ในทุกจังหวัด #นายปืนทอง ชีพสุกใส ปชส.สพป.ชร 1
 


          

 
          🔆📢#สพป.เชียงราย เขต 1 โค้ชชิ่ง (Coaching) แนะนำเข้มการบริหารสถานศึกษา 7 ผอ.โรงเรียนที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ ♎️ วันที่ 16 ธันวาคม 2563 นายปริญญา ณ วันจันทร์ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง ประกอบด้วย นายบุญล้อม โสภาพรม รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 นายกิตติชัย เมืองมา ข้าราชการบำนาญ นาย วิวรรธนพงศ์ สมจิตร ข้าราชการบำนาญ นางปิยนี นันทสมบัติ ผอ.ร.ร.บ้านหนองหม้อ และนายกฤชณัท เทพนิล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล เลขานุการคณะกรรมการ ดำเนินการประชุมการให้คำแนะนำปรึกษาการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในช่วงระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1/2635 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 💭โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ จำนวน 7 ราย ได้แก่ ว่า ร.ต.จารึก สมประสงค์ ผอ.ร.ร.บ้านป่าก๊อ นายธนสร ใจเสาร์ดี ผอ.ร.ร.บ้านช่องลม น.ส.อภิญญา ถาแก้ว ผอ.ร.ร.บ้านห้วยห้างป่าสา น.ส.พรสวรรค์ ทวีสวัสดิ์ ผอ.ร.ร.บ้านเวียงกลาง นายชนก แสนติยศ ผอ.ร.ร.บ้านสมานมิตร นายวสุรัตน์ เขื่อนแสง ผอ.ร.ร.ห้วยเจริญวิทยา และนางอัญชิษฐา ตนภู ผอ.ร.ร.บ้านร่องห้า โดยใช้พื้นที่โรงเรียนบ้านหนองหม้อเป็นสถานที่ดูงานในการเป็นต้นแบบในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กอีกทางหนึ่งด้วย ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองหม้อ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย🔝 #ปืนทอง ชีพสุกใส ปชส.สพป.ชร 1
           #สพป.เชียงราย เขต 1 ร่วมรับฟังพุธเช้าข่าว สพฐ. 47/2563 วันที่ 16 ธันวาคม 2563 นายปริญญา ณ วันจันทร์ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมรับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 47/2563 เพื่อรับมอบนโยบาย ข้อราชการ และแนวทางการจัดการเรียนรู้ จาก สพฐ. เพื่อดำเนินการพัฒนาการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและความสอดคล้องการบริหารด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมกำชับให้บุคลากร นำเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสมาร์ทออฟฟิศที่ได้รับการพัฒนาแล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมพวงเพชร สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย #ปืนทอง ชีพสุกใส ปชส.สพป.ชร 1

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ถนนสนามบิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทร.0-5371-7050,0-5360-0189,0-5371-1410,0-5371-3667 โทรสาร.0-5371-3668 chiangrai1@hotmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563
วันที่ 22 ธันวาคม 2563 สพป.เชียงราย เขต 1 ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย เปิดการประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (มัธยมศึกษาตอนต้น) ปีงบประมาณ 2564 ให้แก่ครูแนะแนว ในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 และ สพม. 36 (เชียงราย-พะเยา) รวมจำนวน 45 โรงเรียน โดยมีนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และนายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 และนายนพดล ชาญชัยภูวดล จัดหางานจังวหวัดแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดเชียงรายเป็นตัวแทนของทั้่งสองหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อบูรณาการความร่วมมือช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มดังกล่าวให้มีทักษะด้านอาชีพหลังจบการศึกษาภาคบังคับก่อนที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนฯ ในครั้งนี้ ริเริ่มโดย นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน เมื่อปี พ.ศ. 2562 ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเนื่องจากมีนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อเป็นจำนวนมากเนื่องจากความยากจและเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานไร้ฝีมือ ซึ่งต่อมาในวันที่ 13 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ผู้ตรวจการแผ่นดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและกรมการจัดหางาน ได้บูรณาการความร่วมมือเพื่อขยายผลและสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการนี้ในทุกจังหวัด #นายปืนทอง ชีพสุกใส ปชส.สพป.ชร 1
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563
ระหว่างวันที่ 9-10 ธันวาคม 2563 นายสมคิด อุดปิน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 และนายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1และบุคลากรทางการศึกษาจัดกิจกรรมทำความสะอาด(Big Cleaning Day) ต้านภัยโควิด 19 และสนองรับนโยบายของนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในการสร้างความตระหนักรู้เพื่อลดโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด 19 และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่บุคลทั่วไปภายใต้รหัส 10-10-12-20 จังหวัดเชียงราย (ดีเดย์เวลา 10.00 น. 10 /12/2020) ณ สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย #ปืนทอง ชีพสุกใส ปชส.สพป.ชร.1
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563
วันที่ 2 ธันวาคม 2563 นายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 บรรยายเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาความสำเร็จ และนำกระบวนการ PLC และนางมาลินี นันต๊ะรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา บรรยายให้ความรู้ แก่นักศึกษามหาบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษา ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย #ปืนทอง ชีพสุกใส ปชส.สพป.ชร 1
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563
วันที่ 25 สิงหาคม 2563 นายบุญล้อม โสภาพรม รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วยนายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมโรงเรียนในสังกัดที่ได้ยื่นขอรับการประเมินคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2563 ได้แก่ ร.ร.บ้านปางคึก ร.ร.บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฏร์) ร.ร.บ้านสันกลาง และ ร.ร.อนุบาลดงมหาวัน มีความพร้อมในการเข้ารับการประเมินคัดเลือกในระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8 อีกทั้งให้จัดการการศึกษาภายโรงเรียนให้ได้คุณภาพสูงสุด ตามรายการประเมินและตัวชี้วัดอย่างแท้จริง ณ ห้องประชุมพวงเพชร สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย #ปืนทอง ชีพสุกใส ปชส.สพป.ชร 1
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลัง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา ประธานกลุ่มโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย จัดพิธีแสดงความยินดีและต้อนรับนายพิสิฐ ไชยชนะ ที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 โดยมีคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน และครูในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 นำโดยนายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 จำนวนรวมกว่า 150 คนมาร่วมในพิธีดังกล่าวข้างต้นอย่างอบอุ่น ณ ห้องประชุมพญามังราย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วยนายบุญล้อม โสภาพรม รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 นายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 และ ผอ.กลุ่ม/หน่วย พบปะและมอบแนวทางในการบริหารการศึกษา ในการประชุมสภากาแฟประธานกลุ่มโรงเรียน 16 กลุ่มโรงเรียนและผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด เพื่อวางแผน ติดตามและวางแผนพัฒนาการศึกษา โดยมีนายบุญมี คำหม้อผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงชัย ประธานกลุ่มโรงเรียนเวียงชัยเวียงเหนือ เจ้าภาพสถานที่กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย #ปืนทอง ชีพสุกใส ปชส.สพป.ชร 1
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563
วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายปริญญา ณ วันจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี ดร.สมจิต สมอ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน รวมถึงผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ร่วมกันนำเสนอโครงการและกำหนดวงเงินงบประมาณ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมพวงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563
วันที่ 19 ตุลาคม 2563 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการในกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย กลุ่มโรงเรียนแม่ยาว และบุคลากรทางการศึกษาเป็นตัวแทนของชาว สพป.เชียงราย เขต 1 เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส ดร.ศิริโชค พิพัฒน์เสถียรกุล รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ได้เข้ารับตำแหน่งและปฏิบัติหน้าในตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ #ปืนทอง ชีพสุกใส ปชส.สพป.ชร 1
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563
วันที่ 30 กันยายน 2563 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานพิธีเปิดโครงการ พัฒนาองค์กร (OD : Organization Development) ประจำปี 2563 ให้กับผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและบุคลากรทางการศึกษาภายใน สพป.เชียงราย เขต 1 จำนวน 83 คน ให้มีความสุขในการปฏิบัติงาน มีการสื่อสารที่ดี เข้าใจถึงวัฒนธรรมขององค์กร มีการพัฒนาด้านอารมณ์ EO : Emotional Quotient ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นสามารถทำงานเป็นทีมได้ มีพลังในการทำงานอย่างมีความสุข มีทัศนคติที่ดีต่องาน, ผู้บริหาร, เพื่อนร่วมงาน ,หน่วยงาน พร้อมทั้งมีความสามัคคีในองค์กร โดยใช้กิจกรรมการสัมมนาและสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกัน ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย #ปืนทอง ชีพสุกใส ปชส.สพป.ชร 1
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563
วันที่ 21 กันยายน 2563 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เขียงราย เขต 1ประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาการนำเสนอผลการปฏิบัติงานอันเป็นเลิศ (Best Practce) ของกลุ่มและหน่วย ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพฐ.ประจำเขตตรวจราชการที่ 16(เชียงราย-พะเยา-แพร่-น่าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 20 - 22 กันยายน 2563 เป็นไปนโยบายของเลขาธิการ กพฐ. ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบอำนาจ การกระจายอำนาจ สร้างความร่วมมือและสร้างเครือข่ายการทำงาน ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยยึดโรงเรียนและนักเรียนเป็นฐานในการพัฒนา ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อ.เมือง จ.พะเยา #ปืนทอง ชีพสุกใส ปชส.สพป.เชียงราย เขต 1
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/148 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า