สพป.เชียงราย เขต 1 ต่อต้าน ร่างพ.ร.บ.
แนวคิดปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ
 


               
          วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษเรื่องการประพฤติและปฏิบัติตนให้เป็นข้าราชการครูที่ดี ในการปฐมนิเทศบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 จำนวน 28 คน ณ ห้องประชุมพวงทอง สพป.เชียงราย เขต 1
           วันที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ร่วมทำบุญกับคุณปัทมาพร ชีวชื่น (เจ้าภาพที่สร้างสถานที่แปรงฟันนักเรียนให้ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด) เป็นเจ้าภาพหลักทอดถวายองค์กฐิน ที่วัดแม่กรณ์ ตำบลแม่กรณ์ (เยื้องสิงห์ปาร์คเชียงราย) อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมี ผอ.สุรพงษ์ อินทจักร ร่วมเจ้าภาพด้วย
 


          

 


ฉบับที่ 1431 วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้ชม 480631 ครั้ง Your IP Address is 110.78.114.129
          วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำพร้อมทั้งพนักงานจ้าง จัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 เพื่อแสดงเจตนาสุจริต ไม่เห็นด้วยต่อแนวคิดของร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ในการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการที่ได้ตั้งธงไว้แล้วโดยของคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งการแสดงการคัดค้านดังกล่าวมีพร้อมกันทั่วประเทศ โดยสมาคมครูทั่วประเทศ และสมาพันธ์ครูและบุคลากรทางการศึกษา
 


          

 
          วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เปิดการฝึกอบรมเรื่องแนวการปฏิบัติงานการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา ที่ปฏิบัติตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้ปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ กลุ่มโรงเรียนดอนศิลา ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2562 โดยมีวิทยากรมจากกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ และหน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมกันให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมพวงชมพู
           วันที่ 25 ตุลาคม 2562 นายสมนึก วินุวงษ์ศรี ผอ.กลุ่มอำนวยการ เรียกประชุมงาน อาคารสถานที่และงานยานพาหนะ เพื่อซักซ้อมมาตรฐานการปฏิบัติงานฯ พร้อมหารือและรับฟังความคิดเห็น ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาใน สพป.เชียงราย เขต 1 เพื่อให้มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว ปลอดภัย สถานที่มีความสะอาดสวยงาม ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี ต่อองค์กร ณ ห้องประชุมพวงเพชร

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ถนนสนามบิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทร.0-5371-7050,0-5360-0189,0-5371-1410,0-5371-3667 โทรสาร.0-5371-3668 chiangrai1@hotmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศรับรองให้ สพป.เชียงรายเขต 1 มีผลการติดตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการฯ มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และมีผลสะท้อนถึงคุณภาพผู้เรียน ในภาพรวม (ARS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็น 1 ใน 49 สพท. ที่อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม และเป็น สพท. ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) ในระดับ คุณภาพ ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เปิดเผยว่า “ สพฐ. ได้มีนโยบายดำเนินการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในภาพรวม จำนวน 183 แห่งทั่วประเทศ ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ. และมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยให้รายงานข้อมูลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-MES ใน 3 มาตรฐาน ได้แก่การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และผลการบริหารและการจัดการการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งปรากฏผลว่า สพป.เชียงรายเขต 1 มีผลการประมินภาพรวม 191.5 คะแนน เป็น 1 ใน 49 สพท. อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม” และในห้วงเวลาเดียวกัน สพฐ. ได้ทำการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยใช้เกณฑ์การประเมินของ สำนักงาน ก.พ.ร. ในการประเมินสำนักงานและประเมินผู้บริหาร ภายหลังการประเมิน สพฐ. ได้ประกาศให้ สพป.เชียงราย เขต 1 อยู่ในระดับ คุณภาพ ด้วยคะแนนร้อยละ 94.07 จากผลการประเมินทั้งสองรูปแบบ สพป.เชียงราย เขต 1 ที่ผ่านมา ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา เชื่อมั่นว่าสพป.เชียงราย เขต 1 จะเป็นสำนักงานบริหารงานด้านการศึกษาที่สมารถส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล อีกทั้งยังคงมุ่งมั่นพัฒนาระบบการดำเนินงานของ สพป.เชียงรายเขต 1 ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และปฏิบัติภารกิจสำคัญที่ได้รับมอบหมายจาก สพฐ. และตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ได้อย่างสำเร็จลุล่วง”
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 คุณมีนา ชอย ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง มูลนิธิกู้ดเนเบอร์ซ(ประเทศไทย) กับโรงเรียนบนพื้นที่สูงในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 สนับสนุนงบประมาณต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จำนวน 1,054,400 บาท ภายใต้โครงการการจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สำหรับเด็กชนชาติพันธุ์ ใช้สำหรับจ้างผู้ช่วยครูที่มีความสามารถใช้ภาษาไทยและภาษาชาติพันธุ์รวมอย่างน้อย 3 ภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว และงบประมาณในการจัดอบรมผู้ช่วยครูเพิ่มขีดความสามารถด้านการสอนภาษาไทย ช่วยลดปัญหาการสื่อสารระหว่างครูและนักเรียน สร้างผลสัมฤทธิ์ต่อการอ่านออกเขียนภาษาไทยได้ในกลุ่มเด็กนักเรียนชนชาติพันธุ์ ในชั้น ป.1 ในพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร จำนวน 7 โรงเรียน ณ ห้องประชุมพวงชมพู สพป.เชียงราย เขต 1 อ.เมือง จ.เชียงราย
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยนายสิทธิชัย มูลเขียน อดีต ผอ.สพม.34 และดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี โดยยึดหลักการประเมินและแนวทางการประเมินใหม่ ที่ลดภาระการจัดเก็บเอกสารไม่สร้างตัวชี้วัดจำนวนมากที่ไม่สะท้อนคุณภาพการปฏิบัติงาน ใน 3 องค์ประกอบ 14 ตัวชี้วัด ในการบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลการบริหารและการจัดการศึกษา ให้กับผู้รับการประเมินราย ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ณ ห้องพิฆเนศวร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562
วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนพร้อมโรงเรือนไก่ไข่และอุปกรณ์การเลี้ยงจากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมกับมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทส่งมอบให้กับโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)และอีก 45 โรงเรียนมูลค่ารวม 13 ล้านบาท เพื่อเป็นแหล่งอาหารกลางวันและแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมทักษะด้านเกษตรสร้างความมั่นคงทางอาหารในโรงเรียนและชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน โดยมี นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน และนายอดิเรก ศรีประทักษ์ ประธานกรรมการบริหาร และผู้บริหารบริษัท ซีพีเอฟ ร่วมกันมอบโครงการ ณ โรงเรียนบ้านดู่สหราษฎร์พัฒนาคาร ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562
วันที่ 16 ธันวาคม 2562 นายบุญล้อม โสภาพรม รอง.ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานในพิธีฉลองรางวัลสถานศึกษา รางวัลพระราชทานของโรงเรียนบ้านโป่ง ประเภทสถานศึกษา ประถมศึกษา ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2561 โดยทางโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโป่ง และชุมชนบ้านโป่งทั้ง 3 หมู่บ้าน ได้จัดพิธีฉลองรางวัลแห่งรางวัลเกียรติยศ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อีกทั้งยังเป็นการแสดงความขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เยาวชนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ณ โรงเรียนบ้านโป่ง ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 องค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยการจัดพิธีดังกล่าวทางกลุ่มโรงเรียนท่าสุดได้ร่วมกันจัดขึ้นพร้อมกับโรงเรียนต่างๆ ในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 และทั่วราชอาณาจักรไทย ณ สนามโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เขียงราย
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นายปริญญา ณ วันจันทร์ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานการประชุมรับฟังการชี้แจงการดำเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบ conference โดยมีนายสมจิต สมอ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนและกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมพวงเพชร
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด ครั้งที่ 5/2562 จำนวน 102 โรงเรียน โดย ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ได้แจ้งนโยบายสำคัญที่ได้รับมอบจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ. อาทิเช่น "หยุดกลัว หยุดรอ หยุดทำอะไรเดิม, กล้าคิด กล้าเสนอ กล้าเปลี่ยนแปลง เพื่อใช้ในการบริหารงานเพื่อพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ ณ ห้องประชุมพญามังราย
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นายบุญล้อม โสภาพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนในสังกัดสมัครและได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ร่วมพิธีเปิดตัวโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน เครือข่ายโรงเรียนปลอดภัยจังหวัดเชียงราย โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้โครงการฯดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการรับมือและการจัดการภัยพิบัติ รวมถึงมาตรการความปลอดภัยอื่นๆ ของโรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 - เขต 4 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารหอปรัชญา รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย สำหรับโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 - เขต 4 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 35 และองค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/145 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า