วันที่ 22 ธันวาคม 2563 สพป.เชียงราย เขต 1 ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย เปิดการประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (มัธยมศึกษาตอนต้น) ปีงบประมาณ 2564 ให้แก่ครูแนะแนว ในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 และ สพม. 36 (เชียงราย-พะเยา) รวมจำนวน 45 โรงเรียน โดยมีนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และนายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 และนายนพดล ชาญชัยภูวดล จัดหางานจังวหวัดแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดเชียงรายเป็นตัวแทนของทั้่งสองหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อบูรณาการความร่วมมือช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มดังกล่าวให้มีทักษะด้านอาชีพหลังจบการศึกษาภาคบังคับก่อนที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนฯ ในครั้งนี้ ริเริ่มโดย นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน เมื่อปี พ.ศ. 2562 ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเนื่องจากมีนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อเป็นจำนวนมากเนื่องจากความยากจและเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานไร้ฝีมือ ซึ่งต่อมาในวันที่ 13 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ผู้ตรวจการแผ่นดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและกรมการจัดหางาน ได้บูรณาการความร่วมมือเพื่อขยายผลและสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการนี้ในทุกจังหวัด #นายปืนทอง ชีพสุกใส ปชส.สพป.ชร 1
#สพป.เชียงราย เขต 1 เปิดโครงการประกวด "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม"กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นายสมคิด อุดปิน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการ"หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม"กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 เพื่อแสดงผลงานและนวัตกรรมการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนเกิดจากการมีส่วนร่วม โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัย นวัตกรรม หรือการทดลองอย่างเป็นระบบ สามารถพัฒนาของครูได้จนถึงขั้นดีเลิศ (Excellent) อีกทั้งยังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมต้นแบบที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อไป ณ โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย #ภาพข่าว/พิชิตพล ทองเทือก ครู ร.ร.บ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชร. เขต 1 #ข่าว/ปืนทอง ชีพสุกใส ปชส.สพป.ชร1
🔆📢#สพป.เชียงราย เขต 1 โค้ชชิ่ง (Coaching) แนะนำเข้มการบริหารสถานศึกษา 7 ผอ.โรงเรียนที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ ♎️ วันที่ 16 ธันวาคม 2563 นายปริญญา ณ วันจันทร์ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง ประกอบด้วย นายบุญล้อม โสภาพรม รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 นายกิตติชัย เมืองมา ข้าราชการบำนาญ นาย วิวรรธนพงศ์ สมจิตร ข้าราชการบำนาญ นางปิยนี นันทสมบัติ ผอ.ร.ร.บ้านหนองหม้อ และนายกฤชณัท เทพนิล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล เลขานุการคณะกรรมการ ดำเนินการประชุมการให้คำแนะนำปรึกษาการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในช่วงระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1/2635 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 💭โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ จำนวน 7 ราย ได้แก่ ว่า ร.ต.จารึก สมประสงค์ ผอ.ร.ร.บ้านป่าก๊อ นายธนสร ใจเสาร์ดี ผอ.ร.ร.บ้านช่องลม น.ส.อภิญญา ถาแก้ว ผอ.ร.ร.บ้านห้วยห้างป่าสา น.ส.พรสวรรค์ ทวีสวัสดิ์ ผอ.ร.ร.บ้านเวียงกลาง นายชนก แสนติยศ ผอ.ร.ร.บ้านสมานมิตร นายวสุรัตน์ เขื่อนแสง ผอ.ร.ร.ห้วยเจริญวิทยา และนางอัญชิษฐา ตนภู ผอ.ร.ร.บ้านร่องห้า โดยใช้พื้นที่โรงเรียนบ้านหนองหม้อเป็นสถานที่ดูงานในการเป็นต้นแบบในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กอีกทางหนึ่งด้วย ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองหม้อ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย🔝 #ปืนทอง ชีพสุกใส ปชส.สพป.ชร 1
#สพป.เชียงราย เขต 1 ร่วมรับฟังพุธเช้าข่าว สพฐ. 47/2563 วันที่ 16 ธันวาคม 2563 นายปริญญา ณ วันจันทร์ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมรับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 47/2563 เพื่อรับมอบนโยบาย ข้อราชการ และแนวทางการจัดการเรียนรู้ จาก สพฐ. เพื่อดำเนินการพัฒนาการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและความสอดคล้องการบริหารด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมกำชับให้บุคลากร นำเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสมาร์ทออฟฟิศที่ได้รับการพัฒนาแล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมพวงเพชร สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย #ปืนทอง ชีพสุกใส ปชส.สพป.ชร 1
#ประชุมทางไกล สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และ สพฐ. เพิ่มทักษะอาชีพสร้างโอกาสให้เด็กยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานทำ วันที่ 15 ธันวาคม 2563 นายบุญล้อม โสภาพรม รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมประชุมทางไกลในการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในชั้น ม. 3 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้มีความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพิ่มโอกาสการมีงานทำ ผ่านช่องทางของสถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Channel) อันเป็นโครงการของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่สนับสนุนให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการ ณ ห้องประชุมพวงเพชร สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย #ปืนทอง ชีพสุกใส ปชส.สพป.ชร 1