สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศรับรองให้ สพป.เชียงรายเขต 1 มีผลการติดตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการฯ มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และมีผลสะท้อนถึงคุณภาพผู้เรียน ในภาพรวม (ARS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็น 1 ใน 49 สพท. ที่อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม และเป็น สพท. ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) ในระดับ คุณภาพ ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เปิดเผยว่า “ สพฐ. ได้มีนโยบายดำเนินการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในภาพรวม จำนวน 183 แห่งทั่วประเทศ ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ. และมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยให้รายงานข้อมูลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-MES ใน 3 มาตรฐาน ได้แก่การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และผลการบริหารและการจัดการการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งปรากฏผลว่า สพป.เชียงรายเขต 1 มีผลการประมินภาพรวม 191.5 คะแนน เป็น 1 ใน 49 สพท. อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม” และในห้วงเวลาเดียวกัน สพฐ. ได้ทำการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยใช้เกณฑ์การประเมินของ สำนักงาน ก.พ.ร. ในการประเมินสำนักงานและประเมินผู้บริหาร ภายหลังการประเมิน สพฐ. ได้ประกาศให้ สพป.เชียงราย เขต 1 อยู่ในระดับ คุณภาพ ด้วยคะแนนร้อยละ 94.07 จากผลการประเมินทั้งสองรูปแบบ สพป.เชียงราย เขต 1 ที่ผ่านมา ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา เชื่อมั่นว่าสพป.เชียงราย เขต 1 จะเป็นสำนักงานบริหารงานด้านการศึกษาที่สมารถส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล อีกทั้งยังคงมุ่งมั่นพัฒนาระบบการดำเนินงานของ สพป.เชียงรายเขต 1 ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และปฏิบัติภารกิจสำคัญที่ได้รับมอบหมายจาก สพฐ. และตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ได้อย่างสำเร็จลุล่วง”
วันที่ 13 มีนาคม 2563 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 นายบุญล้อม โสภาพรม รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 และน.ส.จีรวรรณ ศรีนิล ศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านศรีเวียง ผู้บริหาร อปท. ผู้นำชุมชน ในการประชุมชี้แจงและรายงานผลการดำเนินการของโรงเรียน และเวทีระดมแนวทางการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กแบบควบรวมที่มีคุณภาพโดย ดร.พูนชัย ยาวิราช ตัวแทน ม.ราชภัฎเชียงราย ในประเด็นต่างๆ เช่น การระดมนักเรียน ร่วมกับอปท.ในการเป็นเครือข่ายศูนย์เด็กเล็ก สร้างเครือข่าย MOU พัฒนาการศึกษาสร้างแรงจูงใจเช่นจัดให้มีครูภาษาอังกฤษ และยึดหลักของการมีส่วนร่วมของ บ้าน วัด โรงเรียน เป็นต้น เพื่อร่วมกันกำหนดอนาคตของโรงเรียน ที่ประชุมมีมติเห็นพ้องจะร่วมมือทุกอย่างให้โรงเรียนยังคงเป็นสถานบันเก่าแก่ที่อยู่คู่กับชุมชนตลอดไป ณ ห้องประชุม ร.ร.บ้านศรีเวียง ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
วันที่ 17 มีนาคม 2563 นายปริญญา ณ วันจันทร์ รอง ผอ.สพป.ชร เขต 1 พร้อมด้วย นายทองปอนด์ สาดอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษาและ นายผจญ กุณา ผอ.ร.ร.บ้านดู่ (สหราษฏร์พัฒนาคาร) คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามตัวชี้วัด (Key performance indicators) ในระยะเวลา 1 ปี เพื่อประเมิน ว่าที่ร้อยตรีหญิง ทิชากร ไชยชมภู ผอ.ร.ร.บ้านร่องห้า ต.ผางาม และ ดร.วรกมล สุตะวงค์ ผอ.รร.บ้านสมานมิตร ต.ดอนศิลา โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนสมาคมผู้บริหารอำเภอเวียงชัย พร้อมทั้งคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ได้ร่วมให้กำลังใจ และให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการ ทั้งสองโรงเรียน ณ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย