สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศรับรองให้ สพป.เชียงรายเขต 1 มีผลการติดตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการฯ มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และมีผลสะท้อนถึงคุณภาพผู้เรียน ในภาพรวม (ARS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็น 1 ใน 49 สพท. ที่อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม และเป็น สพท. ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) ในระดับ คุณภาพ ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เปิดเผยว่า “ สพฐ. ได้มีนโยบายดำเนินการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในภาพรวม จำนวน 183 แห่งทั่วประเทศ ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ. และมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยให้รายงานข้อมูลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-MES ใน 3 มาตรฐาน ได้แก่การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และผลการบริหารและการจัดการการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งปรากฏผลว่า สพป.เชียงรายเขต 1 มีผลการประมินภาพรวม 191.5 คะแนน เป็น 1 ใน 49 สพท. อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม” และในห้วงเวลาเดียวกัน สพฐ. ได้ทำการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยใช้เกณฑ์การประเมินของ สำนักงาน ก.พ.ร. ในการประเมินสำนักงานและประเมินผู้บริหาร ภายหลังการประเมิน สพฐ. ได้ประกาศให้ สพป.เชียงราย เขต 1 อยู่ในระดับ คุณภาพ ด้วยคะแนนร้อยละ 94.07 จากผลการประเมินทั้งสองรูปแบบ สพป.เชียงราย เขต 1 ที่ผ่านมา ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา เชื่อมั่นว่าสพป.เชียงราย เขต 1 จะเป็นสำนักงานบริหารงานด้านการศึกษาที่สมารถส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล อีกทั้งยังคงมุ่งมั่นพัฒนาระบบการดำเนินงานของ สพป.เชียงรายเขต 1 ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และปฏิบัติภารกิจสำคัญที่ได้รับมอบหมายจาก สพฐ. และตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ได้อย่างสำเร็จลุล่วง”
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรม BSK Open House 2019 รอบรู้วิชาการ สืบสานวัฒนธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี ของโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) โดยมี ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองจากโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและ เยี่ยมชมการนำเสนอผลงานด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมแสดงผลงานของเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านสันโค้ง ทั้งนี้กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้หาประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง การเรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม และฝึกให้ผู้เรียนได้นำความรู้ความสามารถไปใช้เพื่อพัฒนาตนเองด้านวิชาการ และด้านอาชีพ ณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
โรงเรียนบ้านกกน้อย เจ้าภาพจัดประชุมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1 จัดประชุมประจำเดือนสัญจร โดยมี นายผจญ กุณา ผอ.โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ประธานในที่ประชุม นายสมเกียรติ์ แสงทองล้วน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษโดยการมอบหมายของ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เข้าร่วมประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนและหาแนวทางร่วมกันในการพเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สัมฤทธิ์ผล โดยยึดเกณฑ์คะแนนของการทดสอบระดับชาติ การจัดสภาพบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ และกระบวนการพัฒนานวัตกรรมการสอนของครูร่วมกัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านกกน้อย ต.ห้วยชมพู อ.เมือง จ.เชียงราย
ประชุมกรรมการตรวจข้อสอบและบันทึกข้อมูล ย้ำการสอบควรให้เป็นไปตามความรู้จริงของนักเรียนเพื่อผลการพัฒนาที่ดีกว่าในอนาคต วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการกรรมการตรวจข้อสอบอัตนัยและกรรมการบันทึกข้อมูล จำนวนรวมภาคเช้าและบ่าย 208 คน จากสถานศึกษาในสังกัด 104 แห่ง เพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ที่ใช้ประเมินนักเรียนทุกคน ทุกโรงเรียน และทุกสังกัด ในระดับชั้น ป.2, ป.4, ป.5, ม.1 และ ม.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดย ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ได้มอบนโยบายว่าการทดสอบควรให้เป็นไปตามความรู้ความสามารถของนักเรียนอย่างแท้จริงเพื่อจะได้ส่งเสริม เสริมสร้างและพัฒนาได้อย่างตรงเป้าหมายในอนาคต ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1 อ.เมือง จ.เชียงราย