จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 78994 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 197 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
ครั้งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 15 รายการ11 กันยายน 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 4 กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256310 กันยายน 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 15 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2 กันยายน 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 256331 สิงหาคม 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 256331 สิงหาคม 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๔ กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ256328 สิงหาคม 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256325 สิงหาคม 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 4 กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)25 สิงหาคม 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 15 รายการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-ฺBidding)25 สิงหาคม 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)17 สิงหาคม 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)17 สิงหาคม 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน มอก.1494-2541 มอก.1945-2541 จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีปรกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)17 สิงหาคม 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256314 สิงหาคม 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25634 สิงหาคม 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งประกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน มอก.1494-2541 มอก.1495-2541 จำนวน 2 รายการ30 กรกฎาคม 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครุุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน มอก.30 กรกฎาคม 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่30 กรกฎาคม 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว30 กรกฎาคม 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256320 กรกฎาคม 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาศ 3 / 25638 กรกฎาคม 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งสรุปผลผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 25633 กรกฎาคม 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์26 มิถุนายน 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256323 มิถุนายน 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งสรุปผลผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 256316 มิถุนายน 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งสรุปผลผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 256326 พฤษภาคม 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 222 เมษายน 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 256322 เมษายน 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาศ 1 / 256319 เมษายน 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง3 เมษายน 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งร่างประกาศ อินเทอร์เน็ตครั้งที่ 230 มีนาคม 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งTOR ราคากลาง อินเทอร์เน็ต คร้้งที่ 230 มีนาคม 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256326 มีนาคม 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพัธ์ 256316 มีนาคม 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ อาคาสำนักงานโดยวิธี e-bidding 13 มีนาคม 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งห้องประชุมพญามังรายโดยวิธี e-bidding 13 มีนาคม 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งแผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงตกแต่งห้องประชุม13 มีนาคม 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งแผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงห้องน้ำ13 มีนาคม 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งประกาศ เรื่องประกวดราคาเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 4 เดือน(เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน 2563) กลุ่มพื้นที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ กลุ่มที่ 14 มีนาคม 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 256328 กุมภาพันธ์ 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน๊ต ระยะเวลา 4 เดือน ประจำปีงบประมาณ 256327 กุมภาพันธ์ 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งTOR จ้างเช่าอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 256326 กุมภาพันธ์ 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256326 กุมภาพันธ์ 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งขอบเขตงาน(TOR)อินเทอร์เน็ต 256319 กุมภาพันธ์ 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256319 กุมภาพันธ์ 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256224 มกราคม 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 256223 มกราคม 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 256213 มกราคม 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 256221 ตุลาคม 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน2 กันยายน 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 256231 สิงหาคม 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>

[ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ 053-600189