จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 22701 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 169 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
ครั้งประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง3 เมษายน 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งร่างประกาศ อินเทอร์เน็ตครั้งที่ 230 มีนาคม 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งTOR ราคากลาง อินเทอร์เน็ต คร้้งที่ 230 มีนาคม 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256326 มีนาคม 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพัธ์ 256316 มีนาคม 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ อาคาสำนักงานโดยวิธี e-bidding 13 มีนาคม 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งห้องประชุมพญามังรายโดยวิธี e-bidding 13 มีนาคม 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงตกแต่งห้องประชุม13 มีนาคม 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงห้องน้ำ13 มีนาคม 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
13 ครั้งประกาศ เรื่องประกวดราคาเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 4 เดือน(เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน 2563) กลุ่มพื้นที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ กลุ่มที่ 14 มีนาคม 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 256328 กุมภาพันธ์ 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
11 ครั้งร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน๊ต ระยะเวลา 4 เดือน ประจำปีงบประมาณ 256327 กุมภาพันธ์ 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
10 ครั้งTOR จ้างเช่าอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 256326 กุมภาพันธ์ 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256326 กุมภาพันธ์ 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งขอบเขตงาน(TOR)อินเทอร์เน็ต 256319 กุมภาพันธ์ 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256319 กุมภาพันธ์ 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256224 มกราคม 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 256223 มกราคม 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 256213 มกราคม 2563กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
16 ครั้งสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 256221 ตุลาคม 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
18 ครั้งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน2 กันยายน 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
13 ครั้งสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 256231 สิงหาคม 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
13 ครั้งประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน15 สิงหาคม 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 256226 กรกฎาคม 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแผนการจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน19 กรกฎาคม 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 256227 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ปี 256226 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงาน ครั้งที่ 3 ปี 256226 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงาน ครั้งที่ 2 ปี 256226 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงาน ปี 256226 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 256226 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ ปี 256226 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ครั้งที่ 2 ปี 256226 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครั้งที่ 3 ปี 256226 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครั้งที่ 2 ปี 256226 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครั้งที่ 2 ปี 256226 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ปี 256226 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 256226 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การศึกษา ปี 256226 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การศึกษาครั้งที่ 3 ปี 256226 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์DLTVปี 256226 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ปี 256226 มิถุนายน 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
12 ครั้งประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง27 พฤษภาคม 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม-เมษายน 256222 พฤษภาคม 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
11 ครั้งเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ครั้งที่ 216 พฤษภาคม 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
17 ครั้งประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ครั้งที่ 216 พฤษภาคม 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ DLTV16 พฤษภาคม 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
13 ครั้งรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.เชียงรายเขต 13 พฤษภาคม 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
37 ครั้งประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาจำนวน 6 โรงเรียนด้วยวิธีอิเล็คทรอนิกส์ ( e-bidding)25 เมษายน 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)2 เมษายน 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>

[ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ 053-600189