กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1     
  

 
 
ลำดับ ชื่อเอกสาร(*คลิกดูรายละเอียด) ผู้ส่ง
1 แจ้งโอนเงินโครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาด กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1
2 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี 25 ก.ย - 5 ต.ค 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1
3 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี 17 - 20 กันยายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1
4 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี 12 -13 กันยายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1
5 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 4- 7 ก.ย.2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1
6 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี 30-31 ส.ค.2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1
7 แจ้งโอนเงินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561(30%) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1
8 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี 15 -28 สิงหาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1
9 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี 7-14 ส.ค.2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1
10 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี 6 ส.ค.2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1
11 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1
12 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี 24 กรกฎาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1
13 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1
14 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1
15 รายชื่อผู้เข้าอบรม 7-8 ก.ค.61 ยังไม่ส่งใช้เงินยืม กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1
16 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1
17 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1
18 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1
19 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 4 ก.ค.2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1
20 แจ้งโอนเงินยืมคูปองครูอบรม 7-8 กค.61 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1
21 แจ้งโอนเงินอุดหนุน 70% กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1
22 แจ้งโอนเงินอุดหนุนรายหัว ภาคเรียนที่ 2/2560(30%) และ อาหารนักเรียนประจำพักนอน ภาคเรียนที่ 2/2560 และสมทบภาคเรียนที่ 1/2560กรณียังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1
23 แจ้งกรมบัญชีกลางโอนเงินงบลงทุนเข้าบัญชีผู้รับจ้าง แต่ 2,7,14 กพ.61 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1
24 แจ้งกรมบัญชีกลางโอนเงินงบลงทุนเข้าบัญชีผู้รับจ้าง แต่ 25 มค.-2 กพ.61 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1
25 แจ่งโอานเงินงบลงทุน 6 พย.60- 23 มค.61 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1
26 แจ้งโอนเงินอุดหนุน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1
27 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1
28 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1
29 แจ้งโอนเงินอุดหนุนโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1
30 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 21 - 22 กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1
31 การโอนเข้าบัญชีวันที่ 14 กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1