แจ้งโอนเงิน สพป.เชียงราย เขต 1 [ดูทั้งหมด]
 
ลำดับ ชื่อเอกสาร(*คลิกดูรายละเอียด)
1 แจ้งโอนเงินโครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาด
2 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี 25 ก.ย - 5 ต.ค 2561
3 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี 17 - 20 กันยายน 2561
4 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี 12 -13 กันยายน 2561
5 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 4- 7 ก.ย.2561
6 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี 30-31 ส.ค.2561
7 แจ้งโอนเงินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561(30%)
8 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี 15 -28 สิงหาคม 2561
9 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี 7-14 ส.ค.2561
10 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี 6 ส.ค.2561
11 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี
12 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี 24 กรกฎาคม 2561
13 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี
14 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี
15 รายชื่อผู้เข้าอบรม 7-8 ก.ค.61 ยังไม่ส่งใช้เงินยืม
16 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีวันที่ 13 กรกฎาคม 2561
17 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี
18 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี
19 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 4 ก.ค.2561
20 แจ้งโอนเงินยืมคูปองครูอบรม 7-8 กค.61
21 แจ้งโอนเงินอุดหนุน 70%
22 แจ้งโอนเงินอุดหนุนรายหัว ภาคเรียนที่ 2/2560(30%) และ อาหารนักเรียนประจำพักนอน ภาคเรียนที่ 2/2560 และสมทบภาคเรียนที่ 1/2560กรณียังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
23 แจ้งกรมบัญชีกลางโอนเงินงบลงทุนเข้าบัญชีผู้รับจ้าง แต่ 2,7,14 กพ.61
24 แจ้งกรมบัญชีกลางโอนเงินงบลงทุนเข้าบัญชีผู้รับจ้าง แต่ 25 มค.-2 กพ.61
25 แจ่งโอานเงินงบลงทุน 6 พย.60- 23 มค.61
26 แจ้งโอนเงินอุดหนุน
27 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี
28 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี
29 แจ้งโอนเงินอุดหนุนโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
30 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 21 - 22 กันยายน 2560
31 การโอนเข้าบัญชีวันที่ 14 กันยายน 2560