กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1     
  

 
 
ลำดับ ชื่อเอกสาร(*คลิกดูรายละเอียด) ผู้ส่ง
1 แจ้งส่งเอกสารการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาครูฯ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1
2 รายชื่อผู้เข้าอบรม 7-8 ก.ค.61 ยังไม่ส่งใช้เงินยืม กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1
3 ตัวอย่างการเขียนแบบ 8708 ล้างหนี้เงินยืม (2) ต่อ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1
4 ตัวอย่างการเขียนแบบ 8708 ล้างหนี้เงินยืม (1) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1
5 แบบฟอร์มใช้สำหรับล้างหนี้เงินยืมพร้อมเอกสารประกอบ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1
6 แจ้งโอนเงินยืมคูปองครู อบรมวันที่ 7-8 ก.ค.2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1
7 แจ้งการยืมเงินคูปองครู (สำรองจ่ายเงิน) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1
8 แจ้งรายชื่อครูที่อบรมกับหน่วยพัฒนาซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัด สพฐ. เพื่อมารับสัญญายืมเงินคืน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1
9 ชี้แจงการเบิกจ่ายโครงการพัฒนาครูเต็มรูปแบบครบวงจร ครั้งที่ 2 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1
10 วิธีปฏิบัติการยืมเงิน/เบิกจ่ายตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1
11 คำสั่ง สพฐ. ที่1365/2560 เรื่องมอบอำนาจอนุมัติการเดินทางไปราชการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1
12 อัตราค่าโดยสารภาคต่าง ๆ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1