คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ คลิกที่นี่สมัครสมาชิกใหม่สมัครสมาชิกใหม่ ค้นหาผลงาน..
จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้เข้าชม
58,105  ครั้ง

คลิกอ่านต่อ....วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 : เผยแพร่โดย :ธัญฐิติ เกตุอ๊อต
เรื่อง : ผลการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ด้วย Google Classroom โดยใช้กระบวนการสอนแบบ VARK Le.....
การวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ด้วย Google Classroom โดยใช้กระบวนการสอนแบบ VARK Learning Style ร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในรายวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ด้วย Google Classroom โดยใช้กระบวนการสอนแบบ VARK Learning Style กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายวิชาวิทยาการคำนวณ หน่วยที่ 1 เรื่องการแบ่งปันข้อมูล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 : เผยแพร่โดย :ดร.ลภัสรดา จูเมฆา
เรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน (C.....
การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน (Co-5Steps) ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกที่มีต่อความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน (Co-5Steps) ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกที่มีต่อความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ เพื่อประเมินความสอดคล้องและความเหมาะสม และเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567 : เผยแพร่โดย :สังวาร เอ็บมูล
เรื่อง : รูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียน.....
บทคัดย่อ การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันการสอนของครูด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 2) เพื่อนำเสนอรูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 3) เพื่อศึกษาผลการตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความสอดคล้องและความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ และ 4) เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้รูป......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 : เผยแพร่โดย :ดร.ลภัสรดา จูเมฆา
เรื่อง : การพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก แบบ .....
การพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก แบบ Active Learning สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบ Active Learning เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 18 คน ศึกษาผลการใช้โดยเปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 : เผยแพร่โดย :ดร.ลภัสรดา จูเมฆา
เรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมแบบเน้นสมองเป็นฐานด้วยการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับการอ่านนิทานภ.....
การพัฒนาชุดกิจกรรมแบบเน้นสมองเป็นฐานด้วยการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับการอ่านนิทานภาษาอังกฤษ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญภาษาอังกฤษและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความพอเพียง สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญภาษาอังกฤษของนักเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมแบบเน้นสมองเป็นฐานด้วยการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับการอ่านนิทานภาษาอังกฤษ เพื่อเสริมสร้างค......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 : เผยแพร่โดย :ดร.ลภัสรดา จูเมฆา
เรื่อง : การนิเทศแบบกัลยาณมิตร.....
โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” ใช้กระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตรนิเทศ เป็นการนิเทศแบบลักษณะ peer supervision คือ เพื่อนนิเทศเพื่อน ให้มีลักษณะเป็นการช่วยเหลือแบบพี่เลี้ยง (mentor) ระบบ peer supervision หรือ mentor จะเน้นการเป็นเพื่อนมากกว่าการเป็นผู้เหนือกว่าหรือต่ำกว่า การนิเทศทางการศึกษาที่เป็นการนิเทศแบบกัลยาณมิตรจึงเป็นการพัฒนาครูในลักษณะของ INN ซึ่งเป็นสูตรของ ศาสตราจารย์นายแพทย์- ประเวศ วะสีคือ information/ node/ network 1) การพัฒนา information คือพัฒนาความรู้ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 : เผยแพร่โดย :ดร.ลภัสรดา จูเมฆา
เรื่อง : การบริหารงานวิชาการด้วยรูปแบบ CHAOKHUN Model เพิ่มคะแนน ONET และ ลด 0, ร.....
การบริหารงานวิชาการด้วยรูปแบบ CHAOKHUN Model เพิ่มคะแนน ONET และ ลด 0, ร เป็นผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของกลุ่มบริหารงานวิชาการ มีจุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงานบริหารงานวิชาการเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนที่มีผลการเรียน 0 ร และ มส. และเพิ่มคะแนน ONET โดยใช้การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วย CHAOKHUN Model ภายใต้วงจรคุณภาพ PDCA โดยมีแนวคิดที่ว่าส่งเสริมเด็กกลุ่มเก่งแต่ไม่ทิ้งเด็กกลุ่มอ่อน และมีมาตรการดำเนินการในการแก้ปัญหา ดังนี้ 1) ครูและผู้ปกครองร่วมกันวิเคราะห์ภารกิจนโยบาย จุดเด่นจุ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567 : เผยแพร่โดย :ดาวดึงส์ มาลาทอง
เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการบริหารหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาเพื่อสร้างเสริมจิต.....
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบและแนวทางการบริหารหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะของนักเรียน 2) เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลึก 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการบริหารหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาเพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลึก และ 4) เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาเพื่อสร้างเสริมจิตสาธา......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 : เผยแพร่โดย :อดุลย์ ภูปลื้ม
เรื่อง : รูปแบบการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของสำนักงานเขตพื้นที่กา.....
บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ดำเนินการวิจัยเป็น 4 ขั้นตอน 1) เพื่อศึกษาสภาพและแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เก็บรวบรวมข้อมูลโดย ศึกษาเอกสาร และสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 10 คน 2) เพื่อสร้างรูปแบบการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึก......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 : เผยแพร่โดย :พิษณุ อินทุภูติ
เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัยเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยของนักเรียน .....
บทคัดย่อ รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัยเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยของนักเรียน โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินความสอดคล้องด้านสภาวะแวดล้อม (Context) 2) เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) 3) เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านกระบวนการดำเนินงาน (Process) 4) เพื่อประเมินด้านผลผลิต (Product) โดยใช้รูปแบบการประเมินโครงการแบบซิปป์ (CIPP Model) กลุ่มตัวอย่าง......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 : เผยแพร่โดย :อาทิตยา ช้างแก้ว
เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพของนักเรียนสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21.....
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพของนักเรียนสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ครั้งนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินความสอดคล้องด้านสภาวะแวดล้อม (Context) 2) เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) 3) เพื่อประเมินระดับการปฏิบัติด้านกระบวนการ (Process) 4) เพื่อประเมินด้านผลผลิต (Product) โดยใช้รูปแบบการประเมินโครงการแบบซิปป์ (CIPP Model) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเม......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 : เผยแพร่โดย :ภัททิรา ลัดดากลม
เรื่อง : การประเมินโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ โดยประยุกต์ใช้การปร.....
ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ โดยประยุกต์ใช้การประเมินรูปแบบของเคริกแพทริค (Kirkpatrick) โรงเรียนจ่านกร้อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ชื่อผู้วิจัย : นางภัททิรา ลัดดากลม บทคัดย่อ การประเมินโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ โดยประยุกต์ใช้การประเมินรูปแบบของเคริกแพทริค (Kirkpatrick) โรงเรียนจ่านกร้อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 : เผยแพร่โดย :วิทวัส เจริญสุข.
เรื่อง : การประเมินโครงการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทา.....
ชื่อเรื่องการประเมิน : การประเมินโครงการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนอนุบาลลาดยาว สา นักงานเขตพืน้ ที่ การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ชื่อผู้ประเมิน : วิทวัส เจริญสุข ปีที่ประเมิน : พ.ศ. 2564 บทคัดย่อ การประเมินโครงการจดัการเรียนรูท้ี่เนน้ ผูเ้รียนเป็นสา คัญเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 มีวัตถุประสงค์ ของการประเมินดังนี้ เพื่อประเมินสภาพแวดล้อม (Conte......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 : เผยแพร่โดย :ชลอ อุ่นทอง
เรื่อง : รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ (English Reading Skill E.....
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ (English Reading Skill Exercises) ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ (English Reading Skill Exercises) ก่อนเรียนและหลังเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ (English Reading Skill Exercises) ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 : เผยแพร่โดย :ดร.ลภัสรดา จูเมฆา
เรื่อง : ชื่อผลงาน การพัฒนาทักษะอาชีพ และส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียน ด้าน หนึ่งนักเรี.....
พระบาทสมเด็จพระปรมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐) ทรงสืบสานพระราชปณิธาน ด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ ๙) เพื่อประโยชน์ของประชาชนขาวไทยทั้งปวง คือ การสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง จึงทรงมีพระบรมราโชบายด้านการศึกษาพื้นฐานแก่ผู้เรียน ๔ ด้าน กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาสที่ ๑๐ มาเป็นหล......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 : เผยแพร่โดย :สมทราย มาตชัยเคน
เรื่อง : การพัฒนาทักษะการปฏิบัติรวมวง ด้วยบทเพลงสรรเสริญพระบารมี เครื่องลมทองเหลือง สำหรั.....
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะการปฏิบัติรวมวง สำหรับ เครื่องลมทองเหลืองในวงโยธวาทิตสำหรับนักเรียนวงโยธวาทิต โดยใช้บทเพลงสรรญเสริญพระบารมี และ เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง เรื่องการใช้ลิ้นเพื่อทำให้เสียงมีความต่อเนื่องและการควบคุมความดัง – เบา ให้แก่นักเรียนวงโยธวาทิต กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนวงโยธวาทิตโรงเรียนนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 39 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ มี 2 ชนิด คือ แบบฝึกทักษะการปฏิบัติรวมวง และ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 : เผยแพร่โดย :ยุพิน แป้นแอ้น
เรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ โดยใช้การจั.....
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ควบคู่กับการจัดการเรียนรู้ แบบผสมผสาน (Blended Learning) เพื่อส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 : เผยแพร่โดย :นงลักษณ์ มาตชัยเคน
เรื่อง : รายงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active lea.....
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) การพัฒนาทักษะการถอดคำประพันธ์ในบทร้อยกรอง โดยใช้กระบวนการสอนแบบใช้คำถาม 5W 1H รายวิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 การถอดความจากบทร้อยกรอง คือ การอธิบายความหมายของคำและเค้าโครงเดิมของบทร้อยกรอง โดย อาจอธิบายจากบทร้อยกรองที่เป็นบทบรรยายหรือพรรณนาโวหาร ทั้งนี้ การถอดความมีประโยชน์คือ ทำให้เข้าใจ บทร้อยกรองบทนั้นได้ง่ายยิ่งขึ้น ในการเรียนภาษาไทย ทักษะด้านการอ่านเป็นสิ่งสำคัญ แต่ในบางครั้งบทเรียนนอกจาก จะเป็นร้อยแก้ว ธรรมดาแล้วยังมีร้อยกรอง......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 : เผยแพร่โดย :สุดารัตน์ สารณะ
เรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ชั้น.....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชื่อผู้วิจัย : นางสาวสุดารัตน์ สารณะ ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ หน่วยงานต้นสังกัด : กองการศึกษา เทศบาลตำบลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง สถานที่ทำงาน : โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ปีที่วิจัย : ปีการศึกษา 2564......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 : เผยแพร่โดย :สุดารัตน์ สารณะ
เรื่อง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ร่วมก.....
บทที่ 1 บทนำ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา การศึกษา นับเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในสังคมได้ เนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการที่ช่วยให้คนได้พัฒนาตนเอง ด้านต่าง ๆ ตลอดช่วงชีวิต ตั้งแต่การวางรากฐานพัฒนาการของชีวิตตั้งแต่แรกเกิด การพัฒนาศักยภาพและวัดความสามารถด้านต่างๆที่จะดำรงชีพและประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลง รวมเป็นพลังสร้างสรรค์การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนได้ (สำนักงานเลขาธิการสภา......
อ่านต่อ....

กำลังอยู่หน้าที่ 1/33 แสดงจำนวน 20 รายการ/หน้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
ถนนเลิี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทร.055-267235 โทรสาร.055-267234 e-Mail : sec39pl@hotmail.com
[[เข้าสู่ระบบ]]

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V2.2565