คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ คลิกที่นี่สมัครสมาชิกใหม่สมัครสมาชิกใหม่ ค้นหาผลงาน..
จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้เข้าชม
57,756  ครั้ง

คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 : เผยแพร่โดย :อดุลย์ ภูปลื้ม
เรื่อง : รูปแบบการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของสำนักงานเขตพื้นที่กา.....
บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ดำเนินการวิจัยเป็น 4 ขั้นตอน 1) เพื่อศึกษาสภาพและแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เก็บรวบรวมข้อมูลโดย ศึกษาเอกสาร และสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 10 คน 2) เพื่อสร้างรูปแบบการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึก......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 : เผยแพร่โดย :พิษณุ อินทุภูติ
เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัยเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยของนักเรียน .....
บทคัดย่อ รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัยเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยของนักเรียน โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินความสอดคล้องด้านสภาวะแวดล้อม (Context) 2) เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) 3) เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านกระบวนการดำเนินงาน (Process) 4) เพื่อประเมินด้านผลผลิต (Product) โดยใช้รูปแบบการประเมินโครงการแบบซิปป์ (CIPP Model) กลุ่มตัวอย่าง......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 : เผยแพร่โดย :อาทิตยา ช้างแก้ว
เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพของนักเรียนสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21.....
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพของนักเรียนสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ครั้งนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินความสอดคล้องด้านสภาวะแวดล้อม (Context) 2) เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) 3) เพื่อประเมินระดับการปฏิบัติด้านกระบวนการ (Process) 4) เพื่อประเมินด้านผลผลิต (Product) โดยใช้รูปแบบการประเมินโครงการแบบซิปป์ (CIPP Model) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเม......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 : เผยแพร่โดย :ภัททิรา ลัดดากลม
เรื่อง : การประเมินโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ โดยประยุกต์ใช้การปร.....
ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ โดยประยุกต์ใช้การประเมินรูปแบบของเคริกแพทริค (Kirkpatrick) โรงเรียนจ่านกร้อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ชื่อผู้วิจัย : นางภัททิรา ลัดดากลม บทคัดย่อ การประเมินโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ โดยประยุกต์ใช้การประเมินรูปแบบของเคริกแพทริค (Kirkpatrick) โรงเรียนจ่านกร้อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 : เผยแพร่โดย :วิทวัส เจริญสุข.
เรื่อง : การประเมินโครงการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทา.....
ชื่อเรื่องการประเมิน : การประเมินโครงการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนอนุบาลลาดยาว สา นักงานเขตพืน้ ที่ การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ชื่อผู้ประเมิน : วิทวัส เจริญสุข ปีที่ประเมิน : พ.ศ. 2564 บทคัดย่อ การประเมินโครงการจดัการเรียนรูท้ี่เนน้ ผูเ้รียนเป็นสา คัญเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 มีวัตถุประสงค์ ของการประเมินดังนี้ เพื่อประเมินสภาพแวดล้อม (Conte......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 : เผยแพร่โดย :ชลอ อุ่นทอง
เรื่อง : รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ (English Reading Skill E.....
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ (English Reading Skill Exercises) ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ (English Reading Skill Exercises) ก่อนเรียนและหลังเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ (English Reading Skill Exercises) ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 : เผยแพร่โดย :ดร.ลภัสรดา จูเมฆา
เรื่อง : ชื่อผลงาน การพัฒนาทักษะอาชีพ และส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียน ด้าน หนึ่งนักเรี.....
พระบาทสมเด็จพระปรมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐) ทรงสืบสานพระราชปณิธาน ด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ ๙) เพื่อประโยชน์ของประชาชนขาวไทยทั้งปวง คือ การสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง จึงทรงมีพระบรมราโชบายด้านการศึกษาพื้นฐานแก่ผู้เรียน ๔ ด้าน กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาสที่ ๑๐ มาเป็นหล......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 : เผยแพร่โดย :สมทราย มาตชัยเคน
เรื่อง : การพัฒนาทักษะการปฏิบัติรวมวง ด้วยบทเพลงสรรเสริญพระบารมี เครื่องลมทองเหลือง สำหรั.....
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะการปฏิบัติรวมวง สำหรับ เครื่องลมทองเหลืองในวงโยธวาทิตสำหรับนักเรียนวงโยธวาทิต โดยใช้บทเพลงสรรญเสริญพระบารมี และ เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง เรื่องการใช้ลิ้นเพื่อทำให้เสียงมีความต่อเนื่องและการควบคุมความดัง – เบา ให้แก่นักเรียนวงโยธวาทิต กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนวงโยธวาทิตโรงเรียนนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 39 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ มี 2 ชนิด คือ แบบฝึกทักษะการปฏิบัติรวมวง และ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 : เผยแพร่โดย :ยุพิน แป้นแอ้น
เรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ โดยใช้การจั.....
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ควบคู่กับการจัดการเรียนรู้ แบบผสมผสาน (Blended Learning) เพื่อส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 : เผยแพร่โดย :นงลักษณ์ มาตชัยเคน
เรื่อง : รายงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active lea.....
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) การพัฒนาทักษะการถอดคำประพันธ์ในบทร้อยกรอง โดยใช้กระบวนการสอนแบบใช้คำถาม 5W 1H รายวิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 การถอดความจากบทร้อยกรอง คือ การอธิบายความหมายของคำและเค้าโครงเดิมของบทร้อยกรอง โดย อาจอธิบายจากบทร้อยกรองที่เป็นบทบรรยายหรือพรรณนาโวหาร ทั้งนี้ การถอดความมีประโยชน์คือ ทำให้เข้าใจ บทร้อยกรองบทนั้นได้ง่ายยิ่งขึ้น ในการเรียนภาษาไทย ทักษะด้านการอ่านเป็นสิ่งสำคัญ แต่ในบางครั้งบทเรียนนอกจาก จะเป็นร้อยแก้ว ธรรมดาแล้วยังมีร้อยกรอง......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 : เผยแพร่โดย :สุดารัตน์ สารณะ
เรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ชั้น.....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชื่อผู้วิจัย : นางสาวสุดารัตน์ สารณะ ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ หน่วยงานต้นสังกัด : กองการศึกษา เทศบาลตำบลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง สถานที่ทำงาน : โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ปีที่วิจัย : ปีการศึกษา 2564......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 : เผยแพร่โดย :สุดารัตน์ สารณะ
เรื่อง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ร่วมก.....
บทที่ 1 บทนำ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา การศึกษา นับเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในสังคมได้ เนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการที่ช่วยให้คนได้พัฒนาตนเอง ด้านต่าง ๆ ตลอดช่วงชีวิต ตั้งแต่การวางรากฐานพัฒนาการของชีวิตตั้งแต่แรกเกิด การพัฒนาศักยภาพและวัดความสามารถด้านต่างๆที่จะดำรงชีพและประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลง รวมเป็นพลังสร้างสรรค์การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนได้ (สำนักงานเลขาธิการสภา......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 : เผยแพร่โดย :กาญจนา ธนะขว้าง
เรื่อง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึก.....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ว31102 เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ผู้ศึกษาวิจัย นางกาญจนา ธนะขว้าง ปีการศึกษา 2565......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 : เผยแพร่โดย :ดร.ลภัสรดา จูเมฆา
เรื่อง : รายงานผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ด้านทักษะอาชีพ บายศรีสู่ขวัญ.....
โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในคาบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกวันพุธ และสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ได้สอนการทำบายศรี เป็นภูมิปัญญาไทยมาแต่โบราณ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 : เผยแพร่โดย :ดร.ลภัสรดา จูเมฆา
เรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบ Active Learning เพื่อส่งเสริมความส.....
การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบ Active Learning เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและทักษะการรู้เท่าทันสื่อ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบ Active Learning เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและทักษะการรู้เท่าทันสื่อ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ เพื่อสร้าง ประเมินความสอดคล้องและความเหมาะสม และเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบ Ac......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 : เผยแพร่โดย :ธนีรัตน์ ศุภบูรณ์
เรื่อง : วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การพัฒนาทักษะการคิดและสร้างสรรค์ผลงาน ราย.....
การเผยแพร่ / การได้รับการยอมรับ / รางวัลที่ได้รับ การเผยแพร่ ครูผู้สอนและนักเรียนได้เผยแพร่รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Infographic โดยการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพให้แก่นักเรียนตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 1. เผยแพร่ทางเว๊ปไซต์ของ สพม.พิษณุโลก-อุตรดิตถ์ 2. นำเสนอผลงานและการจัดกิจกรรมรูปแบบ Infographic สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ - นำเสนอผลงานของนักเรียนแต่ละห้อง หลังจากการจัดกิจกรรมในรูปแบบ Infographic โดยให้นักเรียนชื่นชมผลงานของเพื่อนในห้อง และต่าง......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 : เผยแพร่โดย :นทีบดี เมฆาทรัพย์อนันต์
เรื่อง : รายงานผลการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนนครไทย ปีการศึกษา 256.....
รายงานผลการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนนครไทย ปีการศึกษา 2564 เป็นการวิจัยเชิงประเมิน ผู้ประเมินได้ประยุกต์ใช้การประเมินตามแบบจำลองซิปป์ (CIPP Model) ของแดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม (Daniel L. Stufflebeam) มีวัตถุประสงค์ย่อยดังนี้ 1. เพื่อประเมินบริบทของโครงการ (Context Evaluation) 2. เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ (Input Evaluation) 3. เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการ (Process Evaluation) 3.1 เกี่ยวกับการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา (P......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 : เผยแพร่โดย :สุรเชษฐ์ แสงอาทิตย์
เรื่อง : การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนจ่านกร้อง ปีการศึกษา 2564.....
การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนจ่านกร้อง ปีการศึกษา 2564 จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินความสอดคล้อง ด้านบริบท (Context) 2) เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) 3) เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านกระบวนการดำเนินงาน (Process) และ 4) เพื่อประเมินระดับการปฏิบัติด้านผลผลิต (Product) โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินโครงการแบบซิปป์ (CIPP Model) กลุ่มประชากร ที่ใช้ในการประเมินโครงการ ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คนและผู้บริหาร จำนวน 4 คน ใช้วิธีการเล......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 : เผยแพร่โดย :วิโรจน์ ดอนทิพย์ไพร
เรื่อง : การประเมินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเ.....
รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โรงเรียนวังทองพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2564 การประเมินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โรงเรียนวังทองพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ คือ 1) เพื่อประเมินความ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 : เผยแพร่โดย :นางสาวจิรนันท์ คุ้มบัว
เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอนามัย โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ปี.....
การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอนามัย โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วย 5 กิจกรรม ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน 1) บริบท (Context) ของโครงการ เกี่ยวกับความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายโรงเรียน รูปแบบการจัดทำโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 2) ปัจจัยนำเข้า (Input) ของโครงการเกี่ยวกับความเหมาะสม เพียงพอของงบประมาณ วั......
อ่านต่อ....

กำลังอยู่หน้าที่ 1/32 แสดงจำนวน 20 รายการ/หน้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
ถนนเลิี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทร.055-267235 โทรสาร.055-267234 e-Mail : sec39pl@hotmail.com
[[เข้าสู่ระบบ]]

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V2.2565