คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ คลิกที่นี่สมัครสมาชิกใหม่สมัครสมาชิกใหม่ ค้นหาผลงาน..
จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้เข้าชม
56,727  ครั้ง

คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 : เผยแพร่โดย :สุดารัตน์ สารณะ
เรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ชั้น.....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชื่อผู้วิจัย : นางสาวสุดารัตน์ สารณะ ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ หน่วยงานต้นสังกัด : กองการศึกษา เทศบาลตำบลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง สถานที่ทำงาน : โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ปีที่วิจัย : ปีการศึกษา 2564......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 : เผยแพร่โดย :สุดารัตน์ สารณะ
เรื่อง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ร่วมก.....
บทที่ 1 บทนำ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา การศึกษา นับเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในสังคมได้ เนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการที่ช่วยให้คนได้พัฒนาตนเอง ด้านต่าง ๆ ตลอดช่วงชีวิต ตั้งแต่การวางรากฐานพัฒนาการของชีวิตตั้งแต่แรกเกิด การพัฒนาศักยภาพและวัดความสามารถด้านต่างๆที่จะดำรงชีพและประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลง รวมเป็นพลังสร้างสรรค์การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนได้ (สำนักงานเลขาธิการสภา......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 : เผยแพร่โดย :กาญจนา ธนะขว้าง
เรื่อง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึก.....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ว31102 เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ผู้ศึกษาวิจัย นางกาญจนา ธนะขว้าง ปีการศึกษา 2565......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 : เผยแพร่โดย :ดร.ลภัสรดา จูเมฆา
เรื่อง : รายงานผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ด้านทักษะอาชีพ บายศรีสู่ขวัญ.....
โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในคาบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกวันพุธ และสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ได้สอนการทำบายศรี เป็นภูมิปัญญาไทยมาแต่โบราณ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 : เผยแพร่โดย :ดร.ลภัสรดา จูเมฆา
เรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบ Active Learning เพื่อส่งเสริมความส.....
การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบ Active Learning เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและทักษะการรู้เท่าทันสื่อ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบ Active Learning เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและทักษะการรู้เท่าทันสื่อ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ เพื่อสร้าง ประเมินความสอดคล้องและความเหมาะสม และเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบ Ac......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 : เผยแพร่โดย :ธนีรัตน์ ศุภบูรณ์
เรื่อง : วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การพัฒนาทักษะการคิดและสร้างสรรค์ผลงาน ราย.....
การเผยแพร่ / การได้รับการยอมรับ / รางวัลที่ได้รับ การเผยแพร่ ครูผู้สอนและนักเรียนได้เผยแพร่รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Infographic โดยการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพให้แก่นักเรียนตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 1. เผยแพร่ทางเว๊ปไซต์ของ สพม.พิษณุโลก-อุตรดิตถ์ 2. นำเสนอผลงานและการจัดกิจกรรมรูปแบบ Infographic สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ - นำเสนอผลงานของนักเรียนแต่ละห้อง หลังจากการจัดกิจกรรมในรูปแบบ Infographic โดยให้นักเรียนชื่นชมผลงานของเพื่อนในห้อง และต่าง......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 : เผยแพร่โดย :นทีบดี เมฆาทรัพย์อนันต์
เรื่อง : รายงานผลการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนนครไทย ปีการศึกษา 256.....
รายงานผลการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนนครไทย ปีการศึกษา 2564 เป็นการวิจัยเชิงประเมิน ผู้ประเมินได้ประยุกต์ใช้การประเมินตามแบบจำลองซิปป์ (CIPP Model) ของแดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม (Daniel L. Stufflebeam) มีวัตถุประสงค์ย่อยดังนี้ 1. เพื่อประเมินบริบทของโครงการ (Context Evaluation) 2. เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ (Input Evaluation) 3. เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการ (Process Evaluation) 3.1 เกี่ยวกับการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา (P......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 : เผยแพร่โดย :สุรเชษฐ์ แสงอาทิตย์
เรื่อง : การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนจ่านกร้อง ปีการศึกษา 2564.....
การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนจ่านกร้อง ปีการศึกษา 2564 จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินความสอดคล้อง ด้านบริบท (Context) 2) เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) 3) เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านกระบวนการดำเนินงาน (Process) และ 4) เพื่อประเมินระดับการปฏิบัติด้านผลผลิต (Product) โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินโครงการแบบซิปป์ (CIPP Model) กลุ่มประชากร ที่ใช้ในการประเมินโครงการ ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คนและผู้บริหาร จำนวน 4 คน ใช้วิธีการเล......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 : เผยแพร่โดย :วิโรจน์ ดอนทิพย์ไพร
เรื่อง : การประเมินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเ.....
รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โรงเรียนวังทองพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2564 การประเมินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โรงเรียนวังทองพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ คือ 1) เพื่อประเมินความ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 : เผยแพร่โดย :นางสาวจิรนันท์ คุ้มบัว
เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอนามัย โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ปี.....
การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอนามัย โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วย 5 กิจกรรม ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน 1) บริบท (Context) ของโครงการ เกี่ยวกับความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายโรงเรียน รูปแบบการจัดทำโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 2) ปัจจัยนำเข้า (Input) ของโครงการเกี่ยวกับความเหมาะสม เพียงพอของงบประมาณ วั......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 : เผยแพร่โดย :สุปัญญา มงคล
เรื่อง : การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์ ด้านความพอเพียง ตามกรอบแนวคิดโรงเรียนค.....
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์ ด้านความพอเพียง ตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยประยุกต์ใช้การประเมินแบบ CIPP Model โรงเรียนจ่านกร้อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 : เผยแพร่โดย :นายกิตตคุณ อินทนนท์
เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยา.....
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม ปีการศึกษา 2564” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ผู้รายงานนำเสนอข้อมูล ดังนี้ วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ ในการรายงานการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อประเมินบริบท (Context) ของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม ปีการศึกษา 2564 2. เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้า (Input) ของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม ปีการศึก......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 : เผยแพร่โดย :นางสาวกานต์พิชชา ปภาณัท
เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ตามแนวทาง พระบรมราโชบ.....
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ตามแนวทางพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ผู้รายงานนำเสนอข้อมูล ดังนี้ วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ ในการรายงานการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ตามแนวทางพระบรม- ราโชบาย ด้านการศึกษา โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 2. เพื่อศึกษาควา......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 : เผยแพร่โดย :นางสาวกานต์พิชชา ปภาณัท
เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ตามแนวทางพระบรมราโชบา.....
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ตามแนวทาง พระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ผู้รายงานนำเสนอข้อมูล ดังนี้ วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ ในการรายงานการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ตามแนวทางพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของคณะกรร......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 : เผยแพร่โดย :ธัญฐิติ เกตุอ๊อต
เรื่อง : ผลการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ด้วยระบบ Google Classroom และโปรแกรม Canva โดยใช้กร.....
การวิจัยในชั้ยเรียน เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ด้วยระบบ Google Classroom และโปรแกรม Canva โดยใช้กระบวนการสอนแบบ VARK Learning Style เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในรายวิชา วิทยาการคำนวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ด้วยระบบ Google Classroom และโปรแกรม Canva โดยใช้กระบวนการสอนแบบ VARK Learning Style กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายวิชาวิทยาการคำนวณ หน่วยที่ 1 เรื่องการแบ่งปันข้อมูล ระดับชั้น......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 : เผยแพร่โดย :เพื่อนจิต สิงห์เผ่น
เรื่อง : โปรแกรมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยชุดกิจกรรมการเรีย.....
การรายงานผลการใช้โปรแกรมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ ร่วมกับแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบ สะเต็มศึกษา และเทคนิคการมองย้อนกลับ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา แบ่งการดำเนินการออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 สร้างและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ ร่วมกับแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา และเทคนิคการมองย้อนกลับ สำหรับนักเรี......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 7 กันยายน 2565 : เผยแพร่โดย :นางสาวอโนทัย สุดวังยาง
เรื่อง : การประเมินโครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร.....
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) 2. เพื่อประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) 3. เพื่อประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) 4. เพื่อประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ในด้าน 4.1) การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.2) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางกา......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 : เผยแพร่โดย :นางยุพิน เสวิสิทธิ์
เรื่อง : การประเมินผลนิเทศภายในที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนชาติตระการวิทยา.....
ชื่อเรื่อง การประเมินผลนิเทศภายในที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนชาติตระการวิทยา ผู้รายงาน นางยุพิน เสวิสิทธิ์ หน่วยงาน / สังกัด โรงเรียนชาติตระการวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ปีที่ประเมิน 2564......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....พุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2565 : เผยแพร่โดย :นางสาวศิริขวัญ กลางสุพรรณ
เรื่อง : การรายงานการประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีงบประมาณ 2564 กลุ่ม.....
การรายงานการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 โดยใช้กรอบการประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบริบท (Context) 2) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) 3) ด้านกระบวนการ (Process) และ 4) ด้านผลผลิต (Product) กลุ่มตัวอ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 : เผยแพร่โดย :ขวัญชนก แสงท่านั่ง
เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านออกเขียนได้คิด.....
รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1......
อ่านต่อ....

กำลังอยู่หน้าที่ 1/32 แสดงจำนวน 20 รายการ/หน้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
ถนนเลิี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทร.055-267235 โทรสาร.055-267234 e-Mail : sec39pl@hotmail.com
[[เข้าสู่ระบบ]]

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V2.2565