คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ คลิกที่นี่สมัครสมาชิกใหม่สมัครสมาชิกใหม่ =>คู่มือการใช้โปรแกรมที่นี่..
ค้นหาผลงานคลิกที่นี่....
จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้เข้าชม
55,018  ครั้ง

คลิกอ่านต่อ.... : เผยแพร่โดย :ศราวุธ อรรถวิวรรธน์
เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตซอลโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก.....
ชื่อผลงาน รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตซอล โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) ชื่อผู้ประเมิน นางสาวณัฐพร อรรถวิวรรธน์ ปีการศึกษา 2562 บทคัดย่อ รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตซอล โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตซอล โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Model ของสตัฟเฟิลบีม และ 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจในการดำเนินโค......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ.... : เผยแพร่โดย :ศราวุธ อรรถวิวรรธน์
เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของ.....
ชื่อผลงาน การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ ของโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) ชื่อผู้ประเมิน นางสาวณัฐพร อรรถวิวรรธน์ ปีการศึกษา 2562 บทคัดย่อ การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) ครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R & D) มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการนิเทศภายในเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 : เผยแพร่โดย :เพ็ญประภา ณ ลำปาง
เรื่อง : รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชมหัศจรรย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิท.....
บทที่ 1 บทนำ ความเป็นมาและความสำคัญของการศึกษา วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับชีวิตของทุกคนความรู้วิทยาศาสตร์ช่วยให้เกิดองค์ความรู้และความเข้าใจ ในปรากฏการณ์ธรรมชาติมากมายมีผลให้เกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างมากในทางกลับกันเทคโนโลยีก็มีส่วนสำคัญมากที่จะให้มีการศึกษาค้นคว้าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต่อไป อย่างไม่หยุดยั้ง วิทยาศาสตร์ทำให้คนได้พัฒนาวิธีคิดทั้งความคิดที่เป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ.... : เผยแพร่โดย :
......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 : เผยแพร่โดย :กีรติกาญจน์ ไชย์หิรัญญากร
เรื่อง : รูปแบบการฝึกสมรรถนะความคล่องตัว 3 step (Agility - 3step) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยม.....
รูปแบบการฝึกสมรรถนะความคล่องตัว 3 step (Agility - 3step) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 1. เพื่อสร้างรูปแบบการฝึกสมรรถนะความคล่องตัว 3 step ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2. เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะความคล่องตัวก่อนและหลังการใช้รูปแบบการฝึกสมรรถนะความคล่องตัว 5 step ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 3. เพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้รูปแบบการฝึกสมรรถนะความคล่องตัว 3 step ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 : เผยแพร่โดย :ศรินญา นาใจ
เรื่อง : การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเรียนรู้ เรื่อง Sony Vegas Pro 13 รายวิชา เทคโนโลยี (กา.....
ผู้ศึกษา นางสาวศรินญา นาใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายวิชา เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี) ปีการศึกษา 2563......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 : เผยแพร่โดย :ปัทมา มีขันหมาก
เรื่อง : การรายงานการประเมินโครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดต.....
ชื่อเรื่อง การรายงานการประเมินโครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ชื่อผู้ประเมิน นางสาวปัทมา มีขันหมาก ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 : เผยแพร่โดย :กนกดาว เดชก้อง
เรื่อง : การประเมินโครงการพัฒนาการบริหารระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์สถานศึกษ.....
การประเมินโครงการพัฒนาการบริหารระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์สถานศึกษา ของโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ทั่วไป เพื่อประเมินโครงการพัฒนาการบริหารระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์สถานศึกษา และวัตถุประสงค์เฉพาะ 1) เพื่อประเมินบริบทของโครงการ 2) เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ 3) เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการ และ 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการ ประชากรที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ครู จำนวน 151 ค......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 : เผยแพร่โดย :สิริศักดิ์ อยู่เป็นสุข
เรื่อง : ผลการใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้วิธี SQACC ประกอบการเรี.....
ชื่อเรื่อง ผลการใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้วิธี SQACC ประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้ศึกษา นายสิริศักดิ์ อยู่เป็นสุข ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ปีการศึกษา 2561......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 : เผยแพร่โดย :นางชละิดา เชื้อพรหมธรรม
เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวทฤษฎี การสร้างความรู้เ.....
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวทฤษฎี การสร้างความรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัย นางสาวชลธิดา เชื้อพรมธรรม ปีที่ทำกำรวิจัย 2562......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 : เผยแพร่โดย :นางชละิดา เชื้อพรหมธรรม
เรื่อง : การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้รูปแบบสะเต็มศึกษา กลุ่มสาระก.....
ชื่อเรื่อง การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้รูปแบบสะเต็มศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ผู้วิจัย นางสาวชลธิดา เชื้อพรมธรรม ปีที่ทำกำรวิจัย 2561......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 : เผยแพร่โดย :ดร.ลภัสรดา จูเมฆา
เรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบันได 5 ขั้น (QSCCS) ร่วมกับการสอนแบบ Blended L.....
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบันได 5 ขั้น (QSCCS) ร่วมกับการสอนแบบ Blended Learning เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและทักษะการรู้เท่าทันสื่อ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบันได 5 ขั้น (QSCCS) ร่วมกับการสอนแบบ Blended Learning เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและทักษะการรู้เท่าทันสื่อ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ เพื่อสร้าง ประเมินความสอดคล้องและความเหมาะสม และเพื่อหาปร......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 : เผยแพร่โดย :นายไพจิตร์ จิตต์โสภณ
เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ตามแนว การดำเนินงานโรงเร.....
ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ตามแนว การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ ผู้รายงาน นายไพจิตร์ จิตต์โสภณ ปีที่รายงาน 2561......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 : เผยแพร่โดย :ณภัทร จุลพงษ์
เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน เพื่.....
บ้านเมือง ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 การประเมินในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายโรงเรียนดีต้องมีที่ยืนเพื่อสร้างคนดีให้บ้านเมือง ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย การประเมินด้านสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) การประเมินด้านปัจจัยนาเข้า (Input Evaluation) การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) และการประเมินด้านผลกระทบ (Impact Evaluation) กลุ่มเป้าหมายที่......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 : เผยแพร่โดย :นายสุดเขต สวยสม
เรื่อง : โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และคุ้มครองนักกเรียน สำนักงานเขตพื้นที่.....
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ได้ศึกษาผลการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และคุ้มครองนักกเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เพื่อเป็นประโยชน์ทางการศึกษา และเป็นแนวทางในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 : เผยแพร่โดย :วิทยา ชนะภัย
เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตามแนวทางของค่านิยมหลัก 12 ปร.....
บทคัดย่อ รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตามแนวทางของค่านิยมหลัก 12 ประการของโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา ปีการศึกษา 2562 จัดทำขึ้นเพื่อประเมินโครงการในด้านบริบท (Context Evaluation) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ด้านประสิทธิภาพกระบวนการ (Process Evaluation) 4) และด้านผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการดัวกล่าว โดยทำการประเมินตามรูปแบบจำลองซิปป์ (CIPP Evaluation Model) ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม นักเรียน และผู......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 : เผยแพร่โดย :ดร.ลภัสรดา จูเมฆา
เรื่อง : การพัฒนาและศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการสอนอ่านแบบบูรณาการของ เมอร์ดอกซ์ (MIA) ร่.....
บทคัดย่อ การพัฒนาและศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ (MIA) ร่วมกับการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ (MIA) ร่วมกับการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ น......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 : เผยแพร่โดย :วิภาดา สุวรรณโณ
เรื่อง : รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้ข้อ.....
รายงานการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา อ 30213 ภาษาอังกฤษเพื่อท้องถิ่น ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ชั้นมัธ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 : เผยแพร่โดย :ดร.ปิยะชัย ภู่จันทร์ดิฐกุล
เรื่อง : รูปแบบการบริหารงานบุคคลในการทำงานเป็นทีม สู่การพัฒนาคุณภาพทั้งระบบ ของโรงเรียนวั.....
การพัฒนาคุณภาพในระบบการบริหารงานภายในของโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม ทั้ง 6 กลุ่มบริหาร ได้แก่ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน และกลุ่มอำนวยการและแผนงาน ภายใต้วงจรคุณภาพ (DEMING CYCLE) ด้วยรูปแบบ (WS.SHAPE MODEL) ในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม 3 ข้อ คือ การพัฒนาตนเอง การปฏิบัติการสอน และการปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ทำให้การทำงานบรรลุตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีว......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 : เผยแพร่โดย :ดร.ปิยะชัย ภู่จันทร์ดิฐกุล
เรื่อง : WMD ACCEPT MODEL IN LESSON PLAN FOR WANGMADAN PITTAYAKOM SCHOOL.....
การพัฒนาคุณภาพ ของโรงเรียนต่างๆ ในมุมมองของบุคคลโดยทั่วไป จะมองถึงคุณภาพด้านวิชาการของนักเรียนเป็นสำคัญนั่นคือผลสัมฤทธิ์ที่เกิดกับนักเรียนอันได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการสอบ O-NET ผลการแข่งขันทางวิชาการ ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม เป็นต้น นั่นหมายความว่า มุมมองดังกล่าวคือมุมองในการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดให้กับนักเรียน ได้เกิดทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวนักเรียน ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่า การวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความสำคัญอย่างยิ่ง แต......
อ่านต่อ....

กำลังอยู่หน้าที่ 1/31 แสดงจำนวน 20 รายการ/หน้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
ถนนเลิี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทร.055-267235 โทรสาร.055-267234 e-Mail : sec39pl@hotmail.com
[[เข้าสู่ระบบ]]

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง