คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ คลิกที่นี่สมัครสมาชิกใหม่สมัครสมาชิกใหม่ =>คู่มือการใช้โปรแกรมที่นี่..
ค้นหาผลงานคลิกที่นี่....
จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้เข้าชม
51,498  ครั้ง

คลิกอ่านต่อ....วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 : เผยแพร่โดย :ดร.ลภัสรดา จูเมฆา
เรื่อง : รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ PATCE Model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ.....
การรายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ PATCE Model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาคุณภาพและศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ PATCE Model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษระหว่างก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ PATCE Model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผล......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 : เผยแพร่โดย :ดร.ลภัสรดา จูเมฆา
เรื่อง : CHAOKHUN Model ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาจิตอาสาและการอนุรักษ์ทรัพ.....
โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” ใช้วงจรคุณภาพ P-D-C-A (Deming Cycle) ในการขับเคลื่อน CHAOKHUN MODEL ทำให้การบริการเป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีวิธีการและขั้นตอน ดังนี้......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 : เผยแพร่โดย :ธีระชัย ช่วงบุญศรี
เรื่อง : รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนอ่านแบบบู.....
รายงานการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ (MIA) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ (MIA) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 3) เ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 1 มกราคม 2563 : เผยแพร่โดย :กัญญาณัฐ สิทธิยศ
เรื่อง : รายงานโครงการพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรวมปีงบประมาณ 2562 โดยกระบวนการ PDCA.....
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรวม ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นตอนกระบวนวางแผน (Plan) การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรวมปีงบประมาณ 2562 โดยกระบวนการ PDCA โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โดยกระบวนการ PDCA และเพื่อนิเทศให้ความช่วยเหลือ กำกับ ติดตาม และสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม 2) ขั้นตอนกระบวนการดำเนินการ (Do) สร้างควา......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 : เผยแพร่โดย :วิทยา ชนะภัย
เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตามแนวทางของค่านิยมหลัก 12 ปร.....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตามแนวทางของค่านิยมหลัก 12 ประการ โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา ปีการศึกษา 2561 ชื่อผู้ประเมิน นายวิทยา ชนะภัย ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 : เผยแพร่โดย :สุเทพ สังข์วิเศษ
เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษา.....
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและแนวทางในการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ของโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ จังหวัดอ่างทอง 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ของโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ จังหวัดอ่างทอง 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ของโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 : เผยแพร่โดย :อารีรัตน์ ทองมา
เรื่อง : รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา สุขศึกษา1 รหัสวิชา พ31102 ชั้นมัธยมศ.....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา สุขศึกษา1 รหัสวิชา พ31102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชื่อผู้รายงาน : นางอารีรัตน์ ทองมา ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สถานศึกษา : โรงเรียนพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ปีการศึกษา : 2561......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 : เผยแพร่โดย :วาสนา บางแบ่ง
เรื่อง : แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจำ.....
แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนเต็ม......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 : เผยแพร่โดย :วรนุช ทองเพชร
เรื่อง : รายงานการพัฒนาและผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ สืบเสาะหาความรู้ (.....
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง กรด-เบส 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อใช้และศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ สืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง กรด-เบส 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียน กับ หลังเรียน (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 : เผยแพร่โดย :วรนุช ทองเพชร
เรื่อง : รายงานการพัฒนาและผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการแก้ปัญหาโจทย์.....
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการแก้ปัญหาโจทย์คำนวณเคมีโดยใช้เทคนิค STAD เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อใช้และศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการแก้ปัญหาโจทย์คำนวณเคมีโดยใช้เทคนิค STAD เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการแก้ปัญหาโจทย์คำนวณเคมีของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน (3) เพื่อศึกษาค......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 : เผยแพร่โดย :ภานุพงศ์ เจริญชัย
เรื่อง : รายงานการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชา หุ่นยนต์ 1 (ง20225) กลุ่มส.....
รายงานการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชา หุ่นยนต์ 1 (ง20225) กลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่มนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชา หุ่นยนต์ 1 (ง20225) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนจากบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชา หุ่นยนต......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562 : เผยแพร่โดย :สุพัตรา อยู่บ้านคลอง
เรื่อง : รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึ.....
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ การเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเต็ม สำหร......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 : เผยแพร่โดย :นายณัฎฐพัชร์ ปิ่นโชติกาญจนกุล
เรื่อง : รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง หลักพุทธธรรม นำความสุข วิชาสังคมศึก.....
บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง หลักพุทธธรรม นำความสุข วิชาสังคมศึกษา 1 ส 31101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง หลักพุทธธรรม นำความสุข วิชาสังคมศึกษา 1 ส 31101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง หลักพุทธธรรม ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันที่ 10 กันยายน 2561 : เผยแพร่โดย :นางชลันดา จันทร์มลฑา
เรื่อง : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็.....
ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัย นางชลันดา จันทร์มลฑา ปีการศึกษา 2561......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 : เผยแพร่โดย :ภัทรพร วงศ์ใหญ่
เรื่อง : การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ วิชาเครื่องหมายวิชาพิเศษ.....
เอกสารประกอบการเรียน ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ วิชาเครื่องหมายวิชาพิเศษ จำนวน 14 เล่ม ประกอบด้วย 4 วิชาของเครื่องหมายวิชาพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษา 1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของ เอกสารประกอบการเรียน ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต วิชาเครื่องหมายสายยงยศ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนด้วย เอกสารประกอบการเรียน ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต วิชาเครื่องหมายสายยงยศ ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 : เผยแพร่โดย :นายอธิพงษ์ คชพงษ์
เรื่อง : เอกสารประกอบการสอน กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท.....
เอกสารประกอบการสอน กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (วิชาเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ) เล่มที่ 1 วิชาหน้าที่พลเมือง เรื่องประวัติลูกเสือไทย......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2562 : เผยแพร่โดย :กุลรวี ขาวสง่า
เรื่อง : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ.....
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 : เผยแพร่โดย :ผกามาศ เสือคล้าย
เรื่อง : แบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ชุด Grammar For Daily Life.....
แบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ชุด Grammar For Daily Life กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักเรียน ซึ่งมีเนื้อหาต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นและเร้าความสนใจให้นักเรียนเห็นความสำคัญและความจำเป็นในการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น และใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ตลอดจนเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นซึ่งสามารถศึกษาทบทวนด......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562 : เผยแพร่โดย :พรอนันต์ ธนธรรมพิทักษ์
เรื่อง : บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม Google Site รายวิชาการสร้างผลงานด้านค.....
คู่มือบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บไซต์เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการศึกษาบทเรียน คอมพิวเตอร์ผ่านเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม Google Site รายวิชาการสร้างผลงานด้านคอมพิวเตอร์ เรื่องการสร้างผลงานด้วยโปรแกรม SketchUp สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย มุ่มเน้นให้นักเรียนสามารถศึกษาคู่มือไปพร้อมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บไซต์ ซึ่งมีเนื้อหา สาระครบถ้วนตรงตามบทเรียน ทำให้การเรียนรู้ของนักเรียนเป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่ตั้งไว้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บไซต์ได้จัดทำทั้งหมด 9 เรื่อง ประกอบด้วย เ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 : เผยแพร่โดย :กิตติธัช สีหะวงษ์
เรื่อง : รายงานผลการพัฒนาการใช้แบบฝึกเสริมทักษะพัฒนาการเขียน เชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระกา.....
ผู้ศึกษา กิตติธัช สีหะวงษ์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา ๒๕๖๑......
อ่านต่อ....

กำลังอยู่หน้าที่ 1/30 แสดงจำนวน 20 รายการ/หน้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
ถนนเลิี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทร.055-267235 โทรสาร.055-267234 e-Mail : sec39pl@hotmail.com
[[เข้าสู่ระบบ]]

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง