คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ คลิกที่นี่สมัครสมาชิกใหม่สมัครสมาชิกใหม่ ค้นหาผลงาน..
จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้เข้าชม
56,345  ครั้ง

คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 : เผยแพร่โดย :สุรเชษฐ์ แสงอาทิตย์
เรื่อง : การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนจ่านกร้อง ปีการศึกษา 2564.....
การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนจ่านกร้อง ปีการศึกษา 2564 จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินความสอดคล้อง ด้านบริบท (Context) 2) เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) 3) เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านกระบวนการดำเนินงาน (Process) และ 4) เพื่อประเมินระดับการปฏิบัติด้านผลผลิต (Product) โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินโครงการแบบซิปป์ (CIPP Model) กลุ่มประชากร ที่ใช้ในการประเมินโครงการ ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คนและผู้บริหาร จำนวน 4 คน ใช้วิธีการเล......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 : เผยแพร่โดย :วิโรจน์ ดอนทิพย์ไพร
เรื่อง : การประเมินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเ.....
รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โรงเรียนวังทองพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2564 การประเมินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โรงเรียนวังทองพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ คือ 1) เพื่อประเมินความ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 : เผยแพร่โดย :นางสาวจิรนันท์ คุ้มบัว
เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอนามัย โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ปี.....
การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอนามัย โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วย 5 กิจกรรม ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน 1) บริบท (Context) ของโครงการ เกี่ยวกับความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายโรงเรียน รูปแบบการจัดทำโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 2) ปัจจัยนำเข้า (Input) ของโครงการเกี่ยวกับความเหมาะสม เพียงพอของงบประมาณ วั......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 : เผยแพร่โดย :สุปัญญา มงคล
เรื่อง : การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์ ด้านความพอเพียง ตามกรอบแนวคิดโรงเรียนค.....
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์ ด้านความพอเพียง ตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยประยุกต์ใช้การประเมินแบบ CIPP Model โรงเรียนจ่านกร้อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 : เผยแพร่โดย :นายกิตตคุณ อินทนนท์
เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยา.....
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม ปีการศึกษา 2564” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ผู้รายงานนำเสนอข้อมูล ดังนี้ วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ ในการรายงานการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อประเมินบริบท (Context) ของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม ปีการศึกษา 2564 2. เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้า (Input) ของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม ปีการศึก......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 : เผยแพร่โดย :นางสาวกานต์พิชชา ปภาณัท
เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ตามแนวทาง พระบรมราโชบ.....
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ตามแนวทางพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ผู้รายงานนำเสนอข้อมูล ดังนี้ วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ ในการรายงานการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ตามแนวทางพระบรม- ราโชบาย ด้านการศึกษา โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 2. เพื่อศึกษาควา......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 : เผยแพร่โดย :นางสาวกานต์พิชชา ปภาณัท
เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ตามแนวทางพระบรมราโชบา.....
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ตามแนวทาง พระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ผู้รายงานนำเสนอข้อมูล ดังนี้ วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ ในการรายงานการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ตามแนวทางพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของคณะกรร......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 : เผยแพร่โดย :ธัญฐิติ เกตุอ๊อต
เรื่อง : ผลการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ด้วยระบบ Google Classroom และโปรแกรม Canva โดยใช้กร.....
การวิจัยในชั้ยเรียน เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ด้วยระบบ Google Classroom และโปรแกรม Canva โดยใช้กระบวนการสอนแบบ VARK Learning Style เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในรายวิชา วิทยาการคำนวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ด้วยระบบ Google Classroom และโปรแกรม Canva โดยใช้กระบวนการสอนแบบ VARK Learning Style กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายวิชาวิทยาการคำนวณ หน่วยที่ 1 เรื่องการแบ่งปันข้อมูล ระดับชั้น......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 : เผยแพร่โดย :เพื่อนจิต สิงห์เผ่น
เรื่อง : โปรแกรมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยชุดกิจกรรมการเรีย.....
การรายงานผลการใช้โปรแกรมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ ร่วมกับแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบ สะเต็มศึกษา และเทคนิคการมองย้อนกลับ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา แบ่งการดำเนินการออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 สร้างและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ ร่วมกับแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา และเทคนิคการมองย้อนกลับ สำหรับนักเรี......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 7 กันยายน 2565 : เผยแพร่โดย :นางสาวอโนทัย สุดวังยาง
เรื่อง : การประเมินโครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร.....
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) 2. เพื่อประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) 3. เพื่อประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) 4. เพื่อประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ในด้าน 4.1) การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.2) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางกา......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 : เผยแพร่โดย :นางยุพิน เสวิสิทธิ์
เรื่อง : การประเมินผลนิเทศภายในที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนชาติตระการวิทยา.....
ชื่อเรื่อง การประเมินผลนิเทศภายในที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนชาติตระการวิทยา ผู้รายงาน นางยุพิน เสวิสิทธิ์ หน่วยงาน / สังกัด โรงเรียนชาติตระการวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ปีที่ประเมิน 2564......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....พุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2565 : เผยแพร่โดย :นางสาวศิริขวัญ กลางสุพรรณ
เรื่อง : การรายงานการประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีงบประมาณ 2564 กลุ่ม.....
การรายงานการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 โดยใช้กรอบการประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบริบท (Context) 2) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) 3) ด้านกระบวนการ (Process) และ 4) ด้านผลผลิต (Product) กลุ่มตัวอ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 : เผยแพร่โดย :ขวัญชนก แสงท่านั่ง
เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านออกเขียนได้คิด.....
รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 : เผยแพร่โดย :วิรัลพัชร สุรเดช
เรื่อง : การรายงานการประเมินโครงการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดต.....
การรายงานการประเมินโครงการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยใช้ กรอบการประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบริบท (Context) 2) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) 3) ด้านกระบวนการ (Process) และ 4) ด้านผลผลิต (Product)......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 : เผยแพร่โดย :นางสาวพัสฏาพรห์ คำจันทร์
เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับ ประถมศึ.....
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับ ประถมศึกษาในรูปแบบออนไลน์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการพัฒนาครูผู้สอน สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับประถมศึกษาในรูปแบบออนไลน์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและ ประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 โดยใช้ กรอบการประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบริบท (Context) 2) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) 3) ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 : เผยแพร่โดย :ทัศนีย์ แถวอุทุม
เรื่อง : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem based learning) เพื่อพัฒนาผ.....
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem based learning) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหา เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์ 2) เพื่อศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาระหว่างเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ป......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 : เผยแพร่โดย :สมเจตน์ พันธ์พรม
เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน สู่ทักษะอาชีพและ.....
การรายงานการประเมินโครงการโครงการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ทักษะอาชีพและการมีงานทำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ทักษะอาชีพและการมีงานทำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โดยใช้กรอบการประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบริบท (Context) 2) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) 3) ด้านกระบวนการ (Process) และ 4) ด้านผลผลิต (Product) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการได้......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ.... : เผยแพร่โดย :ศราวุธ อรรถวิวรรธน์
เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตซอลโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก.....
ชื่อผลงาน รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตซอล โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) ชื่อผู้ประเมิน นางสาวณัฐพร อรรถวิวรรธน์ ปีการศึกษา 2562 บทคัดย่อ รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตซอล โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตซอล โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Model ของสตัฟเฟิลบีม และ 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจในการดำเนินโค......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ.... : เผยแพร่โดย :ศราวุธ อรรถวิวรรธน์
เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของ.....
ชื่อผลงาน การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ ของโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) ชื่อผู้ประเมิน นางสาวณัฐพร อรรถวิวรรธน์ ปีการศึกษา 2562 บทคัดย่อ การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) ครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R & D) มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการนิเทศภายในเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 : เผยแพร่โดย :เพ็ญประภา ณ ลำปาง
เรื่อง : รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชมหัศจรรย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิท.....
บทที่ 1 บทนำ ความเป็นมาและความสำคัญของการศึกษา วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับชีวิตของทุกคนความรู้วิทยาศาสตร์ช่วยให้เกิดองค์ความรู้และความเข้าใจ ในปรากฏการณ์ธรรมชาติมากมายมีผลให้เกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างมากในทางกลับกันเทคโนโลยีก็มีส่วนสำคัญมากที่จะให้มีการศึกษาค้นคว้าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต่อไป อย่างไม่หยุดยั้ง วิทยาศาสตร์ทำให้คนได้พัฒนาวิธีคิดทั้งความคิดที่เป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ ......
อ่านต่อ....

กำลังอยู่หน้าที่ 1/32 แสดงจำนวน 20 รายการ/หน้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
ถนนเลิี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทร.055-267235 โทรสาร.055-267234 e-Mail : sec39pl@hotmail.com
[[เข้าสู่ระบบ]]

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V2.2565