คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ คลิกที่นี่สมัครสมาชิกใหม่สมัครสมาชิกใหม่ =>คู่มือการใช้โปรแกรมที่นี่..
ค้นหาผลงานคลิกที่นี่....
จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้เข้าชม
53,681  ครั้ง

คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 : เผยแพร่โดย :ณภัทร จุลพงษ์
เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน เพื่.....
บ้านเมือง ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 การประเมินในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายโรงเรียนดีต้องมีที่ยืนเพื่อสร้างคนดีให้บ้านเมือง ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย การประเมินด้านสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) การประเมินด้านปัจจัยนาเข้า (Input Evaluation) การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) และการประเมินด้านผลกระทบ (Impact Evaluation) กลุ่มเป้าหมายที่......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 : เผยแพร่โดย :นายสุดเขต สวยสม
เรื่อง : โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และคุ้มครองนักกเรียน สำนักงานเขตพื้นที่.....
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ได้ศึกษาผลการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และคุ้มครองนักกเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เพื่อเป็นประโยชน์ทางการศึกษา และเป็นแนวทางในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 : เผยแพร่โดย :วิทยา ชนะภัย
เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตามแนวทางของค่านิยมหลัก 12 ปร.....
บทคัดย่อ รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตามแนวทางของค่านิยมหลัก 12 ประการของโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา ปีการศึกษา 2562 จัดทำขึ้นเพื่อประเมินโครงการในด้านบริบท (Context Evaluation) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ด้านประสิทธิภาพกระบวนการ (Process Evaluation) 4) และด้านผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการดัวกล่าว โดยทำการประเมินตามรูปแบบจำลองซิปป์ (CIPP Evaluation Model) ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม นักเรียน และผู......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 : เผยแพร่โดย :ดร.ลภัสรดา จูเมฆา
เรื่อง : การพัฒนาและศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการสอนอ่านแบบบูรณาการของ เมอร์ดอกซ์ (MIA) ร่.....
บทคัดย่อ การพัฒนาและศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ (MIA) ร่วมกับการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ (MIA) ร่วมกับการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ น......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 : เผยแพร่โดย :วิภาดา สุวรรณโณ
เรื่อง : รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้ข้อ.....
รายงานการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา อ 30213 ภาษาอังกฤษเพื่อท้องถิ่น ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ชั้นมัธ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 : เผยแพร่โดย :ดร.ปิยะชัย ภู่จันทร์ดิฐกุล
เรื่อง : รูปแบบการบริหารงานบุคคลในการทำงานเป็นทีม สู่การพัฒนาคุณภาพทั้งระบบ ของโรงเรียนวั.....
การพัฒนาคุณภาพในระบบการบริหารงานภายในของโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม ทั้ง 6 กลุ่มบริหาร ได้แก่ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน และกลุ่มอำนวยการและแผนงาน ภายใต้วงจรคุณภาพ (DEMING CYCLE) ด้วยรูปแบบ (WS.SHAPE MODEL) ในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม 3 ข้อ คือ การพัฒนาตนเอง การปฏิบัติการสอน และการปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ทำให้การทำงานบรรลุตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีว......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 : เผยแพร่โดย :ดร.ปิยะชัย ภู่จันทร์ดิฐกุล
เรื่อง : WMD ACCEPT MODEL IN LESSON PLAN FOR WANGMADAN PITTAYAKOM SCHOOL.....
การพัฒนาคุณภาพ ของโรงเรียนต่างๆ ในมุมมองของบุคคลโดยทั่วไป จะมองถึงคุณภาพด้านวิชาการของนักเรียนเป็นสำคัญนั่นคือผลสัมฤทธิ์ที่เกิดกับนักเรียนอันได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการสอบ O-NET ผลการแข่งขันทางวิชาการ ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม เป็นต้น นั่นหมายความว่า มุมมองดังกล่าวคือมุมองในการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดให้กับนักเรียน ได้เกิดทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวนักเรียน ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่า การวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความสำคัญอย่างยิ่ง แต......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 : เผยแพร่โดย :ดร.ลภัสรดา จูเมฆา
เรื่อง : Best Practice ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น้ำพริกกล้วยดิบท่านเจ้าคุณ.....
น้ำพริกเป็นอาหารพื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนไทย ที่มีสารอาหารและสมุนไพร เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย รสชาติอร่อยถูกปากและนิยมรับประทานกันทุกบ้าน การนำกล้วยดิบที่มีสารแทนนิน มาช่วยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย ป้องกันไม่ให้เชื้อโรคต่าง ๆ และรสเผ็ดจัดของพริกมาทำลายผนังกระเพาะอาหารได้ ช่วยดูดซึมไขมันและคอเลสเตอรอล และสารเคมีที่อยู่ในกระเพาะอาหาร ตะไคร้จะช่วยขับปัสสาวะ ขับสารพิษและกรดยูริกที่มีอยู่ในปัสสาวะให้ออกมาจากร่างกาย จากการเรียนในรายวิชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนักเรียนสามารถน......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 : เผยแพร่โดย :ดร.ลภัสรดา จูเมฆา
เรื่อง : รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ PATCE Model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ.....
การรายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ PATCE Model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาคุณภาพและศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ PATCE Model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษระหว่างก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ PATCE Model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผล......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 : เผยแพร่โดย :ดร.ลภัสรดา จูเมฆา
เรื่อง : CHAOKHUN Model ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาจิตอาสาและการอนุรักษ์ทรัพ.....
โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” ใช้วงจรคุณภาพ P-D-C-A (Deming Cycle) ในการขับเคลื่อน CHAOKHUN MODEL ทำให้การบริการเป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีวิธีการและขั้นตอน ดังนี้......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 : เผยแพร่โดย :ธีระชัย ช่วงบุญศรี
เรื่อง : รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนอ่านแบบบู.....
รายงานการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ (MIA) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ (MIA) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 3) เ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 1 มกราคม 2563 : เผยแพร่โดย :กัญญาณัฐ สิทธิยศ
เรื่อง : รายงานโครงการพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรวมปีงบประมาณ 2562 โดยกระบวนการ PDCA.....
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรวม ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นตอนกระบวนวางแผน (Plan) การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรวมปีงบประมาณ 2562 โดยกระบวนการ PDCA โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โดยกระบวนการ PDCA และเพื่อนิเทศให้ความช่วยเหลือ กำกับ ติดตาม และสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม 2) ขั้นตอนกระบวนการดำเนินการ (Do) สร้างควา......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 : เผยแพร่โดย :วิทยา ชนะภัย
เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตามแนวทางของค่านิยมหลัก 12 ปร.....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตามแนวทางของค่านิยมหลัก 12 ประการ โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา ปีการศึกษา 2561 ชื่อผู้ประเมิน นายวิทยา ชนะภัย ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 : เผยแพร่โดย :สุเทพ สังข์วิเศษ
เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษา.....
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและแนวทางในการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ของโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ จังหวัดอ่างทอง 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ของโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ จังหวัดอ่างทอง 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ของโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 : เผยแพร่โดย :อารีรัตน์ ทองมา
เรื่อง : รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา สุขศึกษา1 รหัสวิชา พ31102 ชั้นมัธยมศ.....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา สุขศึกษา1 รหัสวิชา พ31102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชื่อผู้รายงาน : นางอารีรัตน์ ทองมา ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สถานศึกษา : โรงเรียนพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ปีการศึกษา : 2561......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 : เผยแพร่โดย :วาสนา บางแบ่ง
เรื่อง : แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจำ.....
แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนเต็ม......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 : เผยแพร่โดย :วรนุช ทองเพชร
เรื่อง : รายงานการพัฒนาและผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ สืบเสาะหาความรู้ (.....
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง กรด-เบส 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อใช้และศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ สืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง กรด-เบส 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียน กับ หลังเรียน (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 : เผยแพร่โดย :วรนุช ทองเพชร
เรื่อง : รายงานการพัฒนาและผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการแก้ปัญหาโจทย์.....
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการแก้ปัญหาโจทย์คำนวณเคมีโดยใช้เทคนิค STAD เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อใช้และศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการแก้ปัญหาโจทย์คำนวณเคมีโดยใช้เทคนิค STAD เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการแก้ปัญหาโจทย์คำนวณเคมีของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน (3) เพื่อศึกษาค......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 : เผยแพร่โดย :ภานุพงศ์ เจริญชัย
เรื่อง : รายงานการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชา หุ่นยนต์ 1 (ง20225) กลุ่มส.....
รายงานการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชา หุ่นยนต์ 1 (ง20225) กลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่มนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชา หุ่นยนต์ 1 (ง20225) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนจากบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชา หุ่นยนต......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562 : เผยแพร่โดย :สุพัตรา อยู่บ้านคลอง
เรื่อง : รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึ.....
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ การเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเต็ม สำหร......
อ่านต่อ....

กำลังอยู่หน้าที่ 1/31 แสดงจำนวน 20 รายการ/หน้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
ถนนเลิี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทร.055-267235 โทรสาร.055-267234 e-Mail : sec39pl@hotmail.com
[[เข้าสู่ระบบ]]

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง