คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ คลิกที่นี่สมัครสมาชิกใหม่สมัครสมาชิกใหม่ =>คู่มือการใช้โปรแกรมที่นี่..
ค้นหาผลงานคลิกที่นี่....
จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้เข้าชม
55,656  ครั้ง

คลิกอ่านต่อ....พุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2565 : เผยแพร่โดย :นางสาวศิริขวัญ กลางสุพรรณ
เรื่อง : การรายงานการประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีงบประมาณ 2564 กลุ่ม.....
การรายงานการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 โดยใช้กรอบการประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบริบท (Context) 2) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) 3) ด้านกระบวนการ (Process) และ 4) ด้านผลผลิต (Product) กลุ่มตัวอ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 : เผยแพร่โดย :ขวัญชนก แสงท่านั่ง
เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านออกเขียนได้คิด.....
รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 : เผยแพร่โดย :วิรัลพัชร สุรเดช
เรื่อง : การรายงานการประเมินโครงการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดต.....
การรายงานการประเมินโครงการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยใช้ กรอบการประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบริบท (Context) 2) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) 3) ด้านกระบวนการ (Process) และ 4) ด้านผลผลิต (Product)......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 : เผยแพร่โดย :นางสาวพัสฏาพรห์ คำจันทร์
เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับ ประถมศึ.....
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับ ประถมศึกษาในรูปแบบออนไลน์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการพัฒนาครูผู้สอน สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับประถมศึกษาในรูปแบบออนไลน์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและ ประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 โดยใช้ กรอบการประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบริบท (Context) 2) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) 3) ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 : เผยแพร่โดย :ทัศนีย์ แถวอุทุม
เรื่อง : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem based learning) เพื่อพัฒนาผ.....
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem based learning) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหา เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์ 2) เพื่อศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาระหว่างเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ป......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 : เผยแพร่โดย :สมเจตน์ พันธ์พรม
เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน สู่ทักษะอาชีพและ.....
การรายงานการประเมินโครงการโครงการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ทักษะอาชีพและการมีงานทำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ทักษะอาชีพและการมีงานทำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โดยใช้กรอบการประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบริบท (Context) 2) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) 3) ด้านกระบวนการ (Process) และ 4) ด้านผลผลิต (Product) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการได้......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ.... : เผยแพร่โดย :ศราวุธ อรรถวิวรรธน์
เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตซอลโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก.....
ชื่อผลงาน รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตซอล โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) ชื่อผู้ประเมิน นางสาวณัฐพร อรรถวิวรรธน์ ปีการศึกษา 2562 บทคัดย่อ รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตซอล โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตซอล โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Model ของสตัฟเฟิลบีม และ 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจในการดำเนินโค......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ.... : เผยแพร่โดย :ศราวุธ อรรถวิวรรธน์
เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของ.....
ชื่อผลงาน การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ ของโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) ชื่อผู้ประเมิน นางสาวณัฐพร อรรถวิวรรธน์ ปีการศึกษา 2562 บทคัดย่อ การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) ครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R & D) มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการนิเทศภายในเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 : เผยแพร่โดย :เพ็ญประภา ณ ลำปาง
เรื่อง : รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชมหัศจรรย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิท.....
บทที่ 1 บทนำ ความเป็นมาและความสำคัญของการศึกษา วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับชีวิตของทุกคนความรู้วิทยาศาสตร์ช่วยให้เกิดองค์ความรู้และความเข้าใจ ในปรากฏการณ์ธรรมชาติมากมายมีผลให้เกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างมากในทางกลับกันเทคโนโลยีก็มีส่วนสำคัญมากที่จะให้มีการศึกษาค้นคว้าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต่อไป อย่างไม่หยุดยั้ง วิทยาศาสตร์ทำให้คนได้พัฒนาวิธีคิดทั้งความคิดที่เป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ.... : เผยแพร่โดย :
......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 : เผยแพร่โดย :กีรติกาญจน์ ไชย์หิรัญญากร
เรื่อง : รูปแบบการฝึกสมรรถนะความคล่องตัว 3 step (Agility - 3step) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยม.....
รูปแบบการฝึกสมรรถนะความคล่องตัว 3 step (Agility - 3step) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 1. เพื่อสร้างรูปแบบการฝึกสมรรถนะความคล่องตัว 3 step ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2. เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะความคล่องตัวก่อนและหลังการใช้รูปแบบการฝึกสมรรถนะความคล่องตัว 5 step ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 3. เพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้รูปแบบการฝึกสมรรถนะความคล่องตัว 3 step ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 : เผยแพร่โดย :ศรินญา นาใจ
เรื่อง : การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเรียนรู้ เรื่อง Sony Vegas Pro 13 รายวิชา เทคโนโลยี (กา.....
ผู้ศึกษา นางสาวศรินญา นาใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายวิชา เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี) ปีการศึกษา 2563......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 : เผยแพร่โดย :ปัทมา มีขันหมาก
เรื่อง : การรายงานการประเมินโครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดต.....
ชื่อเรื่อง การรายงานการประเมินโครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ชื่อผู้ประเมิน นางสาวปัทมา มีขันหมาก ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 : เผยแพร่โดย :กนกดาว เดชก้อง
เรื่อง : การประเมินโครงการพัฒนาการบริหารระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์สถานศึกษ.....
การประเมินโครงการพัฒนาการบริหารระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์สถานศึกษา ของโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ทั่วไป เพื่อประเมินโครงการพัฒนาการบริหารระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์สถานศึกษา และวัตถุประสงค์เฉพาะ 1) เพื่อประเมินบริบทของโครงการ 2) เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ 3) เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการ และ 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการ ประชากรที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ครู จำนวน 151 ค......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 : เผยแพร่โดย :สิริศักดิ์ อยู่เป็นสุข
เรื่อง : ผลการใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้วิธี SQACC ประกอบการเรี.....
ชื่อเรื่อง ผลการใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้วิธี SQACC ประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้ศึกษา นายสิริศักดิ์ อยู่เป็นสุข ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ปีการศึกษา 2561......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 : เผยแพร่โดย :นางชละิดา เชื้อพรหมธรรม
เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวทฤษฎี การสร้างความรู้เ.....
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวทฤษฎี การสร้างความรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัย นางสาวชลธิดา เชื้อพรมธรรม ปีที่ทำกำรวิจัย 2562......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 : เผยแพร่โดย :นางชละิดา เชื้อพรหมธรรม
เรื่อง : การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้รูปแบบสะเต็มศึกษา กลุ่มสาระก.....
ชื่อเรื่อง การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้รูปแบบสะเต็มศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ผู้วิจัย นางสาวชลธิดา เชื้อพรมธรรม ปีที่ทำกำรวิจัย 2561......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 : เผยแพร่โดย :ดร.ลภัสรดา จูเมฆา
เรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบันได 5 ขั้น (QSCCS) ร่วมกับการสอนแบบ Blended L.....
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบันได 5 ขั้น (QSCCS) ร่วมกับการสอนแบบ Blended Learning เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและทักษะการรู้เท่าทันสื่อ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบันได 5 ขั้น (QSCCS) ร่วมกับการสอนแบบ Blended Learning เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและทักษะการรู้เท่าทันสื่อ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ เพื่อสร้าง ประเมินความสอดคล้องและความเหมาะสม และเพื่อหาปร......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 : เผยแพร่โดย :นายไพจิตร์ จิตต์โสภณ
เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ตามแนว การดำเนินงานโรงเร.....
ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ตามแนว การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ ผู้รายงาน นายไพจิตร์ จิตต์โสภณ ปีที่รายงาน 2561......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 : เผยแพร่โดย :ณภัทร จุลพงษ์
เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน เพื่.....
บ้านเมือง ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 การประเมินในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายโรงเรียนดีต้องมีที่ยืนเพื่อสร้างคนดีให้บ้านเมือง ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย การประเมินด้านสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) การประเมินด้านปัจจัยนาเข้า (Input Evaluation) การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) และการประเมินด้านผลกระทบ (Impact Evaluation) กลุ่มเป้าหมายที่......
อ่านต่อ....

กำลังอยู่หน้าที่ 1/31 แสดงจำนวน 20 รายการ/หน้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
ถนนเลิี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทร.055-267235 โทรสาร.055-267234 e-Mail : sec39pl@hotmail.com
[[เข้าสู่ระบบ]]

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง