[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 1 เมษายน 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม

วันที่ 27 มีนาคม 2563 นายยงค์ยุทธ รุ่งแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม นำคณะครูโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมเข้าศึกษาดูงานการจัดทำผลงานเลื่อนวิทยฐานะ(ว. ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาค......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม

วันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายชยพล เอ็บมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมมอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีทิพย์รถ พุ่มไม้ และคณะครู รับมอบแอลกอฮอล์......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม

ตามประกาศโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม เรื่องการประมูลผู้ประกอบการร้านค้าขายอาหารในโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2563 นั้น เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 25......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม

วันที่ 25 มีนาคม 2563 นายชยพล เอ็บมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม มอบหมายให้ นางสาวพรรณพิชา ยาวงษ์ คุณครูผู้รับผิดชอบงานอนามัย และงานประชาสัมพัน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์

โรงเรียนอุตรดิตถ์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 ได้ 100 คะแนนเต็ม จำนวน 5 คน ดังนี้ 1. นาย......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ดร.กนกดาว เดชก้อง รองผุ้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนเฉลิ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ดำเนินการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

วันที่ 19 มีนาคม 2563 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พร้อมใจกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดห้องสำนักงาน ห้องปฏิบัติการ โดยการทำความสะ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนชาติตระการวิทยา

วันที่ 16 มีนาคม 2563 นางหัทยา นุกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ web conference......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนชาติตระการวิทยา

วันที่ 13 มีนาคม 2563 โรงเรียชาติตระการวิทยาได้จัดทำพิธีมอบประกาศนียบัตรและงานปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม

วันที่ 16 มีนาคม 2563 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม.39 เข้าร่วม การประชุมทางไกลผ่านระบบ web Conference โดยมี ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้า......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

วันที่ 16 มีนาคม 2563 นายวีระพนธ์ คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ web......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

วันที่ 16 มีนาคม 2563 นางจันทร์แรม ขุนทอง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคลากรและงบประมาณ พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ โรงเรียนพิษณุ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

วันที่ 16 มีนาคม 2563 นายธารา น่วมศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู ได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบ Web Confere......
อ่านข่าวต่อ....