[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 : ผู้ส่งข่าว
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังทองพิทยาคม

วันที่ 10 มีนาคม 2566 ดร.บุปผา ทองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม เป็นประธานในการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวังทองพิทยาคม ครั้งที่ 3/......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 : ผู้ส่งข่าว
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังทองพิทยาคม

นที่ 7 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมเนินคลี โรงเรียนวังทองพิทยาคม นางสาวเกศรากร มีเมล์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เป็นป......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 : ผู้ส่งข่าว
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังทองพิทยาคม

วันที่ 8 มีนาคม 2566 นายวิทูรศักดิ์ ศรีทอง ประธานศิษย์เก่าโรงเรียนวังทองพิทยาคม ได้เป็นประธานเปิด การประชุมคณะกรรมการศิษย์เก่าโรงเรียนวังทองพิทยาคม......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 : ผู้ส่งข่าว
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังทองพิทยาคม

วันที่ 8 มีนาคม 2566 ดร.บุปผา ทองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม พร้อมด้วยนางนงลักษณ์ พรหมหิตร นายวิโรจน์ ดอนทิพย์ไพร รองผู้อำนวยการโรงเรียน ค......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 : ผู้ส่งข่าว
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังทองพิทยาคม

วันที่ 7 มีนาคม 2566 กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนวังทองพิทยาคม นำโดย ดร.บุปผา ทองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุค......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙:๓๐ น. ดร.ปิยะชัย ภู่จันทร์ดิฐกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา

ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2566 นายขุนหาญ นิตตา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการจ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management) ตามเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ดร.อุไร ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เป็นประธานในการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมทั้งมอบนโยบายแนวทางการจัดทำแผนป......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนจ่านกร้อง

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ยุวะกาชาดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นำยุวกาชาดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 53 คน ร่วมกิจกรรม เดินทางไกลห้......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนจ่านกร้อง

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นายปิยพงษ์ อินทร์จักร์ หัวหน้างานแนะแนวโรงเรียนจ่านกร้อง นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 เข้าร่วมกิจกรรม PSRU OPEN HOU......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ นายขุนหาญ นิตตา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายบริหารโรงเรียน และคณะครู ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะศึกษาดู......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ดร.อุไร ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เป็นประธานกล่าวเปิดและมอบเกียรติบัตรในกิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู” ประจำป......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา

เช้าวันที่ 10 มีนาคม 2566 นายขุนหาญ นิตตา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา พบปะนักเรียนหลังกิจกรรมหน้าเสาธง เนื่องในวันสุดท้ายของการสอบวัดผลปลายภาคเ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ดร.อุไร ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เป็นประธานและมอบเกียรติบัตร ในกิจกรรม“ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓.๔ โครงการห้องเรีย......
อ่านข่าวต่อ....