คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ คลิกที่นี่สมัครสมาชิกใหม่สมัครสมาชิกใหม่ =>คู่มือการใช้โปรแกรมที่นี่..
=>>ดูผลงานวิชาการระบบเดิมที่นี่.. ค้นหาผลงานคลิกที่นี่....
จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้เข้าชม
189481  ครั้ง

คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 : เผยแพร่โดย :ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิยะดา ทองขุนดำ
เรื่อง : รายงานผลการใช้ชุดการเรียนเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามรูปแบบ 5W1H ชั้นประถมศ.....
ผู้วิจัย : วิยะดา ทองขุนดำ ปีการศึกษา 2562......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 : เผยแพร่โดย :ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิยะดา ทองขุนดำ
เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอ่านและเขียนเชิงสร้างสรรค์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่.....
ผู้วิจัย : วิยะดา ทองขุนดำ ปีการศึกษา 2562......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 : เผยแพร่โดย :บรรดิษฐ์ ม่วงอ่อง
เรื่อง : รายงานประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนบ้านกกจั่น ส.....
บทสรุป......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 : เผยแพร่โดย :บรรดิษฐ์ ม่วงอ่อง
เรื่อง : รูปแบบการนิเทศภายใน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูโรงเรียนบ้านกกจั่น.....
กรอบแนวคิด......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 : เผยแพร่โดย :พวงทอง ขันคำ
เรื่อง : การจัดกิจกรรมการประกอบอาหารประเภทคาวและหวานเพื่อพัฒนา .....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : การจัดกิจกรรมการประกอบอาหารประเภทคาวและหวานเพื่อพัฒนา ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยส้านยาว ผู้ศึกษา : พวงทอง ขันคำ ปีการศึกษา : 2562......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 : เผยแพร่โดย :นางอรวรรณ วรรณสุข
เรื่อง : บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการเขียนคำควบกล้ำ และคำอัก.....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการเขียนคำควบกล้ำ และคำอักษรนำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชื่อผู้ศึกษา : อรวรรณ วรรณสุข ปีที่ศึกษา : 2562......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 : เผยแพร่โดย :แสงสุรีย์ คำวัง
เรื่อง : การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง พระพุทธศาสนาน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สัง.....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง พระพุทธศาสนาน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ชื่อผู้ศึกษา : นางสาวแสงสุรีย์ คำวัง ปีการศึกษา : 2562......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 : เผยแพร่โดย :นางพรละภา ชุมภูศรี
เรื่อง : การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การร้อยมาลัยสองชาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การ.....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การร้อยมาลัยสองชาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (งานประดิษฐ์) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ชื่อผู้ศึกษา : นางพรละภา ชุมภูศรี ปีการศึกษา : 2562......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 : เผยแพร่โดย :อมรรัตน์ วงศ์วิชัย
เรื่อง : บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้แบบฝึกทักษะการ.....
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเชียงราย ชื่อผู้ศึกษา : นางอมรรัตน์ วงศ์วิชัย ปีการศึกษา : 2562 สถานศึกษา : โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จังหวัดเชียงราย......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 : เผยแพร่โดย :ชนทปภา ชอบธรรม
เรื่อง : การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนอักษรจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน).....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนอักษรจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงราย ชื่อผู้ศึกษา : นางสาวชนทปภา ชอบธรรม ปีการศึกษา : 2562 สถานศึกษา : โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 : เผยแพร่โดย :สุไรยา คงคาลิหมีน
เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพ.....
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ธรรมชาติกับการเปลี่ยนแปลง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัย ศศิรินทร์ ธารพระจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปีที่ศึกษา 2560......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 : เผยแพร่โดย :สุไรยา คงคาลิหมีน
เรื่อง : การพัฒนาบทเพลงประกอบภาพ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเรียนรู้ ชุด เศรษฐศ.....
ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเพลงประกอบภาพ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเรียนรู้ ชุด เศรษฐศาสตร์น่ารู้พออยู่พอกิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชื่อผู้วิจัย นางศศิรินทร์ ธารพระจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง สำนักการศึกษาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีที่ดำเนินการ 2560......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 : เผยแพร่โดย :สมคิด จันทรคณา
เรื่อง : การศึกษาองค์ประกอบการพัฒนาพนักงานครูโดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ .....
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการ ของพนักงานครูโดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล สังกัดเทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 2) เพื่อศึกษาองค์ประกอบการพัฒนาพนักงานครูโดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล สังกัดเทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของพนักงานครู โดยใช้แนวคิดชุ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 : เผยแพร่โดย :สมคิด จันทรคณา
เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง .....
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง สำหรับส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล สังกัดเทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ผู้วิจัย นางสมคิด จันทรคณา ปีที่วิจัย 2561 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1) เพื่อศึกษาเป้าหมายที่ต้องการและ สภาพปัจจุบันของการบริหารสถานศึกษาตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล สังกัดเทศบาลเมืองบางมูลนา......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 : เผยแพร่โดย :กุลระวีศ์ ศรีสุวรรณ
เรื่อง : รายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน.....
ชื่อเรื่อง : รายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ผู้วิจัย : นางกุลระวีศ์ ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ปีการศึกษา : 2561......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 : เผยแพร่โดย :กุลระวีศ์ ศรีสุวรรณ
เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ โดยใช้ KULRAWEE Model เพื่อส่งเสริมการนิเทศภา.....
ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ โดยใช้ KULRAWEE Model เพื่อส่งเสริมการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ผู้วิจัย : นางกุลระวีศ์ ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ปีการศึกษา : 2561......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 : เผยแพร่โดย :พัชราภรณ์ ครองพล
เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ PRADA เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นในตนเอ.....
การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ PRADA เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่น ในตนเอง และความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ PRADA เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นในตนเอง และความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 2) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ PRADA เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นในตนเอง และความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 3) เพื่อเปรียบเทียบความเชื่อมั......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 : เผยแพร่โดย :พัชราภรณ์ ครองพล
เรื่อง : การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ประกอบการจ.....
การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ประกอบการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ก่อนและหลังการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ประกอบการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมและคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 2) เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562 : เผยแพร่โดย :อุมลรัตน์ บุปผาโรจน์
เรื่อง : ครูผู้สอนยอดเยี่ยมมีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OB.....
ชื่อรางวัลที่เสนอขอ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ชื่อ นางสาวอุมลรัตน์ นามสกุล บุปผาโรจน์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ - ประเภท บุคคลยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ด้าน นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 : เผยแพร่โดย :อำไพ สิงห์จินดา
เรื่อง : สะเต็มบอร์ด STEM BORD.....
ชื่อผลงาน (ภาษาไทย)(ไม่เกิน 24 ตัวอักษร) สะเต็มบอร์ด (ภาษาอังกฤษ) (โปรดระบุ) STEM BORD 2.ความสอดคล้องกับกลุ่มเรื่องที่มีการจัดแสดงภายในงาน กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 3. ระดับผลงาน ระดับที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงสังคม/พื้นที่แล้ว......
อ่านต่อ....

กำลังอยู่หน้าที่ 1/126 แสดงจำนวน 20 รายการ/หน้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
T.053601451 secondary36cripyo@gmail.com
[[เข้าสู่ระบบ]]

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง