คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ คลิกที่นี่สมัครสมาชิกใหม่สมัครสมาชิกใหม่ =>คู่มือการใช้โปรแกรมที่นี่..
=>>ดูผลงานวิชาการระบบเดิมที่นี่.. ค้นหาผลงานคลิกที่นี่....
จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้เข้าชม
191701  ครั้ง

คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 : เผยแพร่โดย :นิรันด์ สารรัมย์
เรื่อง : ผลการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานในยุควิถีชีวิตใหม่ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน .....
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานในยุควิถีชีวิตใหม่ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงทำนาย รายวิชาวิทยาการคำนวณ 2 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานในยุควิถีชีวิตใหม่ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงทำนาย รายวิชาวิทยาการคำนวณ 2 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 3) เพื่อศึกษา......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 : เผยแพร่โดย :นิรันด์ สารรัมย์
เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้เชิงรุก .....
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เรื่องการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน รายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เรื่องการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน รายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2) เพื่อพั......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 : เผยแพร่โดย :พุทธพร สุมามาลย์
เรื่อง : รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสร.....
ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย จุฑามาศ สุขสนาน ปีการวิจัย 2563......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 : เผยแพร่โดย :พุทธพร สุมามาลย์
เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนววัฏจักร 4 MAT ร่วมกับวิธีการสอนอ่านแบบ KWL PLU.....
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนววัฏจักร 4 MAT ร่วมกับวิธีการสอนอ่านแบบ KWL PLUS ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อเสริมสร้างกระบวนการอ่านและการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย จุฑามาศ สุขสนาน ปีการวิจัย 2563......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 : เผยแพร่โดย :กัญฐณา กันทะหงษ์
เรื่อง : การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) วิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียน.....
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) วิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ PWPA กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) วิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ PWPA กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 3) เพื่อศึกษากระบวนการจัดการ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 : เผยแพร่โดย :รุจนี พันธ์ศิริ
เรื่อง : รายงานผลการใช้ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาครูให้เป็นผู้มองเห็นสภาวะการเรียนรู้ของผู้เรีย.....
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคในการพัฒนาครูให้เป็นผู้มองเห็นสภาวะการเรียนรู้ของผู้เรียน (Visible Learning) เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนดงรักวิทยา 2) เพื่อสร้างยุทธศาสตร์ในการพัฒนาครู ให้เป็นผู้มองเห็นสภาวะการเรียนรู้ของผู้เรียน (Visible Learning) เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนดงรักวิทยา และ 3) เพื่อประเมินผลการทดลองใช้ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาครู ให้เป็นผู้มองเห็นสภาวะการเรียนรู้ของผู้เรียน (Visible Learning) เพื......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 : เผยแพร่โดย :อรุณวตรี กั้วสิทธิ์
เรื่อง : รายงานผลการศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย (4-5 ปี) ด้วยการจัดประสบ.....
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย (4 - 5 ปี) ด้วยการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการที่เสริมด้วยแบบฝึกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยให้นักเรียนจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีคะแนนสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม มีกลุ่มเป้าหมายครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชาย - หญิง อายุระหว่าง 4 - 5 ปี จำนวน 10 คนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 : เผยแพร่โดย :นายเทส ศรีเวียง
เรื่อง : ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียน.....
ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบสืบ เสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง ร่างกายของเรา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 : เผยแพร่โดย :นางสาวกาญจนา ดวงมณี
เรื่อง : ชื่อเรื่อง ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย เรื่อง พระอภัยม.....
บทคัดย่อ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย เรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณี หนีนางผีเสื้อสมุทร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรม การเรียนรู้วิชาภาษาไทย เรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรม การเรียนรู้วิชาภาษาไทย เรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....ศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 : เผยแพร่โดย :วรภพ เขาฟัง
เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการ พิณ แคน และโปงลาง โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ อำเภอพญาเม็งราย.....
การประเมินโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านบริบทของโครงการ พิณ แคน และโปงลาง โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย เพื่อประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ พิณ แคน และโปงลาง โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงรายเพื่อประเมินด้านกระบวนการของโครงการ พิณ แคน และโปงลาง โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย และเพื่อประเมินผลผลิตของโครงการ พิณ แคน และโปงลาง โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย กลุ่มตัวอย่างที่ในการศึกษาเป็นครูผู้สอนแ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....ศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 : เผยแพร่โดย :วรภพ เขาฟัง
เรื่อง : การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของ โรงเรี.....
ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลการสังเคราะห์เอกสารจากนักวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนใกล้เคียง เกี่ยวกับแนวคิด หลักการของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ พบว่าองค์ประกอบสำคัญของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประกอบด้วย การมีภาวะผู้นำร่วม การมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วมกัน การมีระบบทีมร่วมใจ การทบทวนไตร่ตรองผล การสนับสนุน และการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ จึงได้นำ 6 องค์ประกอบดังกล่าว มาพัฒนาเป็นรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนบ้า......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565 : เผยแพร่โดย :ชัยวุฒิ ยอดสง่า
เรื่อง : โครงการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 4 ลักษณะ โ.....
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 4 ลักษณะ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการดำเนินงาน และ ด้านผลผลิตของโครงการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ประกอบด้วย นักเรียน จำนวน 327 คน ครู จำนวน 86 คน ผู้ปกครอง จำนวน 327 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มี 2 ลักษณะ ได้แก่ แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็น มาต......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 : เผยแพร่โดย :กิตติพงศ์ มงคลคำ
เรื่อง : รายงานประเมินโครงการโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก.....
รายงานการประเมินโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินสภาพแวดล้อมและบริบทของโครงการโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 2) ประเมินความเหมาะสมของปัจจัยเบื้องต้นของโครงการโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 3) ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม โร......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 : เผยแพร่โดย :ณรงค์ฤทธิ์ ระวังศรี
เรื่อง : รายงานผลการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของโรงเรียนบ้านป่.....
รายงานผลการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนบ้านป่าแหย่ง ปีการศึกษา 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนบ้านป่าแหย่ง ปีการศึกษา 2565 2) ประเมินด้านกระบวนการของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนบ้านป่าแหย่ง ปีการศึกษา 2565 3) ประเมินด้านผลลัพธ์ของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนบ้านป่าแหย่งปีการศึกษา 2565 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการรายงานโดยการใช้แบบสอบถา......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565 : เผยแพร่โดย :ณภาพร ศรีะรมย์
เรื่อง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปร.....
ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่อง การเปลี่ยนแปลง โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) ชื่อผู้วิจัย นางณภาพร ศรีวะรมย์ ปีที่รายงาน 2563......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 : เผยแพร่โดย :ธานี ทาขาว
เรื่อง : กล่องศิลปะมหัศจรรย์ เสริมสร้างทักษะ พัฒนาสมาธิ ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้.....
๑. ความสำคัญ ที่มาของนวัตกรรม “เด็กทุกคนทุกคนล้วนได้รับการเลี้ยงดูมาที่แตกต่างกันในแต่ละครอบครัว พ่อแม่ ผู้ปกครองล้วนคาดหวังกับการเรียนของลูก แต่ด้วยเด็กนักเรียนบางคนอาจมีพัฒนาการที่ผิดปกติและได้รับการวินิจฉัยว่ามีเป็นเด็กพิเศษ พ่อแม่ ผู้ปกครองบางคนอาจผิดหวังเสียใจและเป็นเกิดความห่วงใย ว่าจะช่วยเหลือลูกได้อย่างไร หากเลือกได้คงไม่มีพ่อแม่ ผู้ปกครอง คนใดต้องการที่จะให้เกิดขึ้น ครูควรเข้าไปมีบทบาทในการช่วยเหลือ ดูแล ส่งเสริมและพัฒนาเขาให้ดีที่สุด” จากข้อความข้างต้น สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น สะท้อนให้......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 : เผยแพร่โดย :นายอดิศร์ กาญจนไพริน
เรื่อง : การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนแสนสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม.....
ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนแสนสุข สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยใช้รูปแบบซิป (CIPP Model) ผู้ประเมิน นายอดิศร์ กาญจนไพริน รองผู้อำนวยการโรงเรียนแสนสุข หน่วยงาน โรงเรียนแสนสุข สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปีที่ประเมิน ปีการศึกษา 2564 บทคัดย่อ การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนแสนสุข สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยใช้รูปแบบซิป (CIPP Model) ครั้งนี้ มีวั......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 : เผยแพร่โดย :ศันสนีย์ เผ่าจินดา
เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อส่งเสริมการคิดของนัก.....
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อส่งเสริมการคิดของนักเรียนโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี ผู้วิจัย นางศันสนีย์ เผ่าจินดา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ปีที่วิจัย 2564......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 : เผยแพร่โดย :ศันสนีย์ เผ่าจินดา
เรื่อง : การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ท.....
ชื่อเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ที่ส่งเสริมสมรรถนะครูด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี ผู้วิจัย นางศันสนีย์ เผ่าจินดา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ปีที่พิมพ์ 2563 บทคัดย่อ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ที่ส่งเสริสมรรถนะครูด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 : เผยแพร่โดย :นางวรายุภัสร์ แก้ววิฑูรย์
เรื่อง : การพัฒนาทักษะการเป่าขลุ่ยเพียงออ.....
ื่อเรื่องวิจัย การพัฒนาทักษะการเป่าขลุ่ยเพียงออเพียงออของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชื่อ นางวรายุภัสร์ แก้ววิฑูรย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ จังหวัดเชียงราย สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษาเขต 1 ปีการศึกษา 2564 1. ความส าคัญและความเป็นมา การศึกษาเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประชากรของชาติใดมีพื้นฐานการศึกษา สูงยอมสามารถพัฒนาชาติให้เจริญกาวหนาในทุก ๆด้านได้อย่างรวดเร็ว เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการสร้างและพัฒนาพฤติกรรมความเป็นมนุษย์ใน......
อ่านต่อ....

กำลังอยู่หน้าที่ 1/130 แสดงจำนวน 20 รายการ/หน้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
T.053601451 secondary36cripyo@gmail.com
[[เข้าสู่ระบบ]]

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง