คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ คลิกที่นี่สมัครสมาชิกใหม่สมัครสมาชิกใหม่ =>คู่มือการใช้โปรแกรมที่นี่..
=>>ดูผลงานวิชาการระบบเดิมที่นี่.. ค้นหาผลงานคลิกที่นี่....
จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้เข้าชม
192461  ครั้ง

คลิกอ่านต่อ....วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 : เผยแพร่โดย :นางสุชาดา ชูสุคนธ์
เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SUCHADA Model บนพื้นฐานของ Grit เพื่อส่งเสริม.....
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ที่ได้รับจัดการเรียนรู้แบบ SUCHADA Model บนพื้นฐานของ Grit 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 ระหว่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ปีการศึกษา 2566 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ SUCHADA Model บนพื้นฐานของ Grit กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ปีการศึกษา 2565 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียน......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 : เผยแพร่โดย :จันทิมา เที่ยงน่วม
เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ GDIPAT เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย สร้า.....
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ GDIPAT เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย สร้างสรรค์ “ระบำบูชาพระธาตุศรีสุราษฎร์” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชื่อผู้วิจัย จันทิมา เที่ยงน่วม สถานที่วิจัย โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ปีที่ทำการวิจัย 2566......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 : เผยแพร่โดย :กรฉาย พนาสนธิ์
เรื่อง : การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกด้วยวิธีแผนผังความคิด สำหรับ.....
ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกด้วยวิธีแผนผังความคิด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ผู้รายงาน นางสาวสมใจ วิมลปกรณ์ สถานที่ศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2566......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 : เผยแพร่โดย :ธเนตร โชควิเศษชัยสิทธิ์
เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการบริหารชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนโ.....
การวิจัยครั้งนี้เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนบ้านคลองแค โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างรูปแบบการบริหารชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนบ้านคลองแค 2) เพื่อสร้างและตรวจสอบรูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบการบริหารชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนบ้านคลองแค 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการบริหารชุมชนแห่ง การเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนโรงเรี......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2567 : เผยแพร่โดย :พีรพล เพื่อตนเอง
เรื่อง : การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด โครงการตามแนวพระราชดำริ เพื่อเสริมสร้างทักษะก.....
บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด โครงการตามแนวพระราชดำริ เพื่อเสริมสร้างการอ่านการเขียน คำสระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด โครงการตามแนวพระราชดำริ เพื่อเสริมสร้างการอ่านการเขียนคำสระลดรูป และสระเปลี่ยนรูป สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2) พัฒนาและหาประสิทธิภาพหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด โครง......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 : เผยแพร่โดย :ฑีรพล หนูทา
เรื่อง : รูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning)ของโรงเรี.....
ชื่อเรื่อง รูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) ของโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส สังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ผู้วิจัย นายฑีรพล หนูทา ปีที่ทำวิจัย 2565 บทคัดย่อ การดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning)ของโรงเรียนเทศบาล๓วัดไชนาวาส สังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพครู ในการจัดการเรียนรู้แบบเชิงร......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 : เผยแพร่โดย :ฑีรพล หนูทา
เรื่อง : การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนเ.....
ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส สังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ผู้ประเมิน นายฑีรพล หนูทา ปีที่ทำประเมิน 2566 บทคัดย่อ การดำเนินการเพื่อการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส สังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 : เผยแพร่โดย :นงลักษณ์ หมีคณะ
เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อส่งเสริมการเขียนประโยค จากภาพโดยใช้สมองเ.....
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อส่งเสริมการเขียนประโยค จากภาพโดยใช้สมองเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง ผู้วิจัย นงลักษณ์ หมีคณะ ปีการศึกษา 2566......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 : เผยแพร่โดย :ภิญญาพัชญ์ แบบอย่าง
เรื่อง : การส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยใช้นวัตกรรม“3 กิจกรรมสร้างสรรค์ .....
การจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ควรมีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาคนในฐานะพลเมืองให้เป็น มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต อย่างสมดุล มีทักษะจำเป็นและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข มีภาวะผู้นำการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง ต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมแรงบันดาลใจให้มีชีวิตอยู่อย่างมีความหมาย การเรียนรู้เพื่อ บ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ การเรียนรู้เพื่อการนำไปสู่การปฏิบัติ มุ่งสร้างการทำงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เป็นพ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 : เผยแพร่โดย :จิราภรณ์ แสงอ่อน
เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับการจัดการเรียนรู้เ.....
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เรื่องพลังงานความร้อน รายวิชาวิทยาศาสตร์ 2 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานสำหรับรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เรื่องพลังงานความร้อน รายวิชาวิทยาศาสตร์ 2 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภา......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 : เผยแพร่โดย :จิราภรณ์ แสงอ่อน
เรื่อง : ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดเกมมิฟิเคชัน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องก.....
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดเกมมิฟิเคชัน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการดำรงชีวิตของพืช รายวิชาวิทยาศาสตร์ 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดเกมมิฟิเคชัน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการดำรงชีวิตของพืช รายวิชาวิทยาศาสตร์ 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดเกมมิฟิเคชัน......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 : เผยแพร่โดย :นางทัศนาพร เสาร์แบน
เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาทักษะผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระทัศนศิลป์ .....
ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาทักษะผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ผู้ประเมินโครงการ นางทัศนาพร เสาร์แบน ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ปีการศึกษา 2565......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 : เผยแพร่โดย :กัญธนัช จันทร์ลาม
เรื่อง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับแบบฝึกท.....
บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับแบบฝึกทักษะ เรื่อง การบวกและการลบทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านท่าลาด อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านท่าลาด อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง จำนวน 26 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีกา......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 : เผยแพร่โดย :กิ่งเพชร มะโนตัน
เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โร.....
ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล สังกัดเทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ชื่อผู้ประเมิน นางสาวจันทร์เจ้า โตยะวะนิช ปีการศึกษา 2566......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 : เผยแพร่โดย :กิ่งเพชร มะโนตัน
เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในวิถีใหม่ เพื่อยกระดับคุณ.....
การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในวิถีใหม่ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้วย “PARTNER Model” ของโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ มงคล ใบแสง โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่, สังกัดเทศบาลนครเชียงราย กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น * Corresponding author. E-mail address: mongkolb48@gmail.com Received: xx January 2022; Revised: xx January 2022; Accepted: xx December 2022......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 : เผยแพร่โดย :พายุ วรรัตน์
เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเ.....
ชื่อผลงาน การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเมืองสมเด็จ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้วิจัย นายพายุ วรรัตน์ ปีที่จัดทำ 2564 บทคัดย่อ การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการในการพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 2) พัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 3) ทดลองใช้รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 4) ประเมินผลรูปแบบการพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนา......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 : เผยแพร่โดย :พายุ วรรัตน์
เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการพัฒนานักเรียน ตามรอยพ่อ น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่.....
รายงานประเมินโครงการนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1. ศึกษาผลการประเมินโครงการพัฒนานักเรียน ตามรอยพ่อ น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่โรงเรียนเมืองสมเด็จ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในด้านบริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิตและผลกระทบ โดยใช้ การประเมิน CIPPI Model 2. เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาโครงการ โดยกลุ่มตัวอย่างในการประเมิน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน ผู้บริหาร จำนวน 1 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 37 คน นักเรียน จำนวน 217 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 217 คน คณะกรรมการสถ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 : เผยแพร่โดย :สุพิชญ์ชญา กันตะนา
เรื่อง : รายงานผลการประเมินโครงการรักการอ่านโรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง.....
ชื่อผู้ประเมิน นางสาวสุพิชญ์ชญา กันตะนา ปีที่รายงาน 2566......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 : เผยแพร่โดย :เกียรติศักดิ์ สาคะศุภฤกษ์
เรื่อง : การประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ.....
ผู้วิจัย นายเกียรติศักดิ์ สาคะศุภฤกษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ปีที่ดำเนินการ ปีการศึกษา 2564......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 : เผยแพร่โดย :เกียรติศักดิ์ สาคะศุภฤกษ์
เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียนด้วยหลักปรัชญ.....
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการเกี่ยวกับ การบริหารงานวิชาการ เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการ เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการ เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์2 การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์2 ผู้วิจัยได้ดำเนินการในลักษณะของการวิจัยและพัฒ......
อ่านต่อ....

กำลังอยู่หน้าที่ 1/132 แสดงจำนวน 20 รายการ/หน้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
T.053601451 secondary36cripyo@gmail.com
[[เข้าสู่ระบบ]]

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง