คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ คลิกที่นี่สมัครสมาชิกใหม่สมัครสมาชิกใหม่ =>คู่มือการใช้โปรแกรมที่นี่..
=>>ดูผลงานวิชาการระบบเดิมที่นี่.. ค้นหาผลงานคลิกที่นี่....
จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้เข้าชม
190958  ครั้ง

คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565 : เผยแพร่โดย :นางสาวพรนภา ประยศ
เรื่อง : การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไ.....
ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ผู้รายงาน พรนภา ประยศ ปีที่จัดทำ 2562-2563......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 : เผยแพร่โดย :ธีระยุทธ มีสารภี
เรื่อง : รูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยแบบโมเดลการอ่าน 7 ขั้น (APE2G R&T) ร่วมกับเทคนิค KWL .....
สุนทรี เหลืองอ่อน : รูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยแบบโมเดลการอ่าน 7 ขั้น (APE2G R&T) ร่วมกับเทคนิค KWL Plus เพื่อพัฒนาความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยและความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้ทรงคุณวุฒิ : ผศ.ดร.สุทัศน์ วงศ์กระบากถาวร, ดร. ณัฐวรรณ พุ่มดียิ่ง, ดร. พรรณมาส พรมพิลา ดร. จิรวรรณ สุรเสียง นางเชาวนา อมรส่งเจริญ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยแบบโมเดลการอ่าน 7 ขั้น (APE2G R&T) ร่วมกับเทคนิค KWL Plus เพื่อพัฒ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 : เผยแพร่โดย :ธีระยุทธ มีสารภี
เรื่อง : การเขียนสะกดคำ/แบบฝึกทักษะ/วิธีการสอนแบบพหุปัญญา/เกมการศึกษาโดยสุนทรี เหลืองอ่อ.....
สุนทรี เหลืองอ่อน : การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ ชุด คำสร้างสรรค์ ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้วิธีการสอนแบบพหุปัญญาและเกมการศึกษา. ผู้ทรงคุณวุฒิ : ผศ. ดร.สุทัศน์ วงศ์กระบากถาวร, ดร. ณัฐวรรณ พุ่มดียิ่ง, ดร. พรรณมาส พรมพิลา ดร. จิรวรรณ สุรเสียง, นางเชาวนา อมรส่งเจริญ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 : เผยแพร่โดย :ภัทรียา ศักดามาตร์
เรื่อง : ผลการจัดประสบการณ์แบบ Active Learning ร่วมกบัการเล่านิทาน เพอื่ พฒั นาทักษะ ทางภ.....
เรื่อง ผลการจัดประสบการณ์แบบ Active Learning ร่วมกบัการเล่านิทาน เพอื่ พฒั นาทักษะ ทางภาษาด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวยั ช้นัอนุบาลปีที่1 ผู้รายงาน นางศศิธร แกว้บุตร ตา แหน่ง ครูวทิยฐานะชา นาญการ โรงเรียนวดัป่างิ้ว องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานี ปีการศึกษา 2561......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 : เผยแพร่โดย :วฤณภา เทียมสองชั้น
เรื่อง : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาชีววิทยาโดยใช้รูปแบบการสอนแบบ สืบเสาะหาความรู้ (5.....
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาชีววิทยาโดยใช้รูปแบบ การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีจำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมด มีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ การสอนแบบสืบเ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 : เผยแพร่โดย :กุลระวีศ์ ศรีสุวรรณ
เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ โดยใช้ KULRAWEE Model เพื่อส่งเสริมการนิเทศภ.....
ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ โดยใช้ KULRAWEE Model เพื่อส่งเสริมการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ผู้วิจัย : นางกุลระวีศ์ ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ปีการศึกษา : 2563 บทคัดย่อ การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ โดยใช้ KULRAWEE Model เพื่อส่งเสริมการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาผลการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ โดยใช้ KULRAWEE Model เพื่อส่งเสริมการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 2......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ.... : เผยแพร่โดย :
......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 : เผยแพร่โดย :กุลระวีศ์ ศรีสุวรรณ
เรื่อง : รายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน.....
บทคัดย่อ รายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ทราบผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ระหว่างปีการศึกษา 2561 – 2563 3) เปรียบเทียบผลสำรวจสภาพการอ่านหนังสือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน และ 4) ศึกษาผลกระทบที่มีต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน กลุ่มตั......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 : เผยแพร่โดย :บัวบาน ก้างยาง
เรื่อง : การใช้นิทานในการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ (Experiential Learning) เพื่อส่.....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : การใช้นิทานในการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ (Experiential Learning) เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านดอนงาม ชื่อผู้ศึกษา : บัวบาน ก้างยาง ปีที่ทำการศึกษา : 2562 สถานศึกษา : โรงเรียนบ้านดอนงาม การใช้นิทานในการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ (Experiential Learning) เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านดอนงาม มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาประสิทธิภาพนิทานในการจัดการเรียนรู้แบบเน......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 : เผยแพร่โดย :บัวบาน ก้างยาง
เรื่อง : ผลการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศ.....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : ผลการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐาน ทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านดอนงาม ชื่อผู้ศึกษา : บัวบาน ก้างยาง ปีที่ทำการศึกษา : 2562 สถานศึกษา : โรงเรียนบ้านดอนงาม ผลการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านดอนงาม ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 : เผยแพร่โดย :ทรงสวาท ใจมูล
เรื่อง : รายงานการพัฒนาหนังสือนิทานส่งเสริมการอ่านมาตราแม่ ก กาและมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระก.....
ชื่อผู้ศึกษา : นางสาวทรงสวาท ใจมูล หน่วยงานที่สังกัด : โรงเรียนบ้านหนองหม้อ ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ปีการศึกษา : 2563 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาหนังสือนิทานส่งเสริมการอ่านและการเขียนมาตราแม่ ก กาและมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ข......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ.... : เผยแพร่โดย :
......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ.... : เผยแพร่โดย :
......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ.... : เผยแพร่โดย :
......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ.... : เผยแพร่โดย :
......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 : เผยแพร่โดย :รัชพล บูรณสรรพสิทธิ์
เรื่อง : การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน .....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ปีการศึกษา 2562 ผู้ประเมินโครงการ นายรัชพล บูรณสรรพสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ปีที่พิมพ์ 2562 การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 : เผยแพร่โดย :ศศิพิมพ์ จันทร์อิฐ
เรื่อง : รายงานผลการดำเนินงานโครงการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเ.....
ชื่อเรื่อง : รายงานผลการดำเนินงานโครงการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านป่าซางงาม อำเภอดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชื่อผู้รายงาน : ศศิพิมพ์ จันทร์อิฐ ปีที่รายงาน : 2562 บทคัดย่อ การประเมินผลโครงการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านป่าซางงาม อำเภอดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลโครงการใช้แหล่งเ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 : เผยแพร่โดย :ศศิพิมพ์ จันทร์อิฐ
เรื่อง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบหน.....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ประวัติศาสตร์ไทยสี่สมัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านป่าซางงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชื่อผู้ศึกษา : ศศิพิมพ์ จันทร์อิฐ สาขาวิชา : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีที่ทำการศึกษา : 2562 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 : เผยแพร่โดย :บัวบาน ก้างยาง
เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยการเล่านิทานและ การประเ.....
การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยการเล่านิทานและ การประเมินสภาพจริง ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านดอนงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยการเล่านิทานและการประเมินสภาพจริงของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล ปีที่ 3 โรงเรียนบ้านดอนงาม และเพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการจัดประสบการณ์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยการเล่านิทานและการประเมินสภาพจริงของเด็กปฐม......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 : เผยแพร่โดย :บัวบาน ก้างยาง
เรื่อง : รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ที่ได้จากการจัดกิจกรรม ศิลปะสร้างสรรค์.....
รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ได้จากการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านดอนงาม ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ที่ได้จากการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านดอนงาม และเพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านดอนงามประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร......
อ่านต่อ....

กำลังอยู่หน้าที่ 1/128 แสดงจำนวน 20 รายการ/หน้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
T.053601451 secondary36cripyo@gmail.com
[[เข้าสู่ระบบ]]

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง