คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ คลิกที่นี่สมัครสมาชิกใหม่สมัครสมาชิกใหม่ =>คู่มือการใช้โปรแกรมที่นี่..
=>>ดูผลงานวิชาการระบบเดิมที่นี่.. ค้นหาผลงานคลิกที่นี่....
จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้เข้าชม
188980  ครั้ง

คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 : เผยแพร่โดย :สุไรยา คงคาลิหมีน
เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพ.....
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ธรรมชาติกับการเปลี่ยนแปลง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัย ศศิรินทร์ ธารพระจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปีที่ศึกษา 2560......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 : เผยแพร่โดย :สุไรยา คงคาลิหมีน
เรื่อง : การพัฒนาบทเพลงประกอบภาพ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเรียนรู้ ชุด เศรษฐศ.....
ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเพลงประกอบภาพ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเรียนรู้ ชุด เศรษฐศาสตร์น่ารู้พออยู่พอกิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชื่อผู้วิจัย นางศศิรินทร์ ธารพระจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง สำนักการศึกษาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีที่ดำเนินการ 2560......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 : เผยแพร่โดย :สมคิด จันทรคณา
เรื่อง : การศึกษาองค์ประกอบการพัฒนาพนักงานครูโดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ .....
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการ ของพนักงานครูโดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล สังกัดเทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 2) เพื่อศึกษาองค์ประกอบการพัฒนาพนักงานครูโดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล สังกัดเทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของพนักงานครู โดยใช้แนวคิดชุ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 : เผยแพร่โดย :สมคิด จันทรคณา
เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง .....
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง สำหรับส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล สังกัดเทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ผู้วิจัย นางสมคิด จันทรคณา ปีที่วิจัย 2561 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1) เพื่อศึกษาเป้าหมายที่ต้องการและ สภาพปัจจุบันของการบริหารสถานศึกษาตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล สังกัดเทศบาลเมืองบางมูลนา......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 : เผยแพร่โดย :กุลระวีศ์ ศรีสุวรรณ
เรื่อง : รายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน.....
ชื่อเรื่อง : รายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ผู้วิจัย : นางกุลระวีศ์ ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ปีการศึกษา : 2561......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 : เผยแพร่โดย :กุลระวีศ์ ศรีสุวรรณ
เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ โดยใช้ KULRAWEE Model เพื่อส่งเสริมการนิเทศภา.....
ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ โดยใช้ KULRAWEE Model เพื่อส่งเสริมการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ผู้วิจัย : นางกุลระวีศ์ ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ปีการศึกษา : 2561......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 : เผยแพร่โดย :พัชราภรณ์ ครองพล
เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ PRADA เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นในตนเอ.....
การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ PRADA เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่น ในตนเอง และความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ PRADA เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นในตนเอง และความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 2) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ PRADA เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นในตนเอง และความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 3) เพื่อเปรียบเทียบความเชื่อมั......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 : เผยแพร่โดย :พัชราภรณ์ ครองพล
เรื่อง : การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ประกอบการจ.....
การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ประกอบการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ก่อนและหลังการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ประกอบการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมและคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 2) เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562 : เผยแพร่โดย :อุมลรัตน์ บุปผาโรจน์
เรื่อง : ครูผู้สอนยอดเยี่ยมมีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OB.....
ชื่อรางวัลที่เสนอขอ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ชื่อ นางสาวอุมลรัตน์ นามสกุล บุปผาโรจน์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ - ประเภท บุคคลยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ด้าน นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 : เผยแพร่โดย :อำไพ สิงห์จินดา
เรื่อง : สะเต็มบอร์ด STEM BORD.....
ชื่อผลงาน (ภาษาไทย)(ไม่เกิน 24 ตัวอักษร) สะเต็มบอร์ด (ภาษาอังกฤษ) (โปรดระบุ) STEM BORD 2.ความสอดคล้องกับกลุ่มเรื่องที่มีการจัดแสดงภายในงาน กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 3. ระดับผลงาน ระดับที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงสังคม/พื้นที่แล้ว......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 : เผยแพร่โดย :จิราพรรณ กันทะ
เรื่อง : แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่มที่ 2.....
แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่มที่ 2......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 : เผยแพร่โดย :จิราพรรณ กันทะ
เรื่อง : แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่มที่ 1.....
แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด English is Fun กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ.... : เผยแพร่โดย :
......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 : เผยแพร่โดย :นงลักษณ์ พลชัย
เรื่อง : รายงานชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคโมเดลซิปปา เรื่องเวลา กลุ่มสาระเรียนร.....
การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการจัด การเรียนรู้ด้วยเทคนิคโมเดลซิปปา เรื่องเวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์ 80/80 2) ศึกษาประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคโมเดลซิปปา เรื่องเวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์ดัชนีประสิทธิผลตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องเวลา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังเรียนด้วย......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 : เผยแพร่โดย :มาลัย สุดนิมิตร
เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการสอนแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2.....
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและประเมินหาคุณภาพของรูปแบบ การสอนแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 2) เพื่อศึกษาผลของการใช้รูปแบบการสอนแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ดำเนินการวิจัยเป็นแบบวิจัยและพัฒนา มี 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 พัฒนารูปแบบการสอนแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขั้นตอนที่ 2 การทดลองใช้รูปแบบการสอนและศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอนแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มต......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 : เผยแพร่โดย :มาลัย สุดนิมิตร
เรื่อง : รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์.....
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000 ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หริณสูตร์) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชั......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 : เผยแพร่โดย :อาทิพร ลิ้เกียรติกุล
เรื่อง : วิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice).....
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ชื่อผลงาน ปลูกฝังคุณธรรมที่ดี...สู่วิถีโรงเรียนสีขาว โดยวิธี BANGPARN ผู้เสนอผลงาน โรงเรียนบ้านบางปาน หมู่ที่ ๑ ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ โทรศัพท์ ๐๘๙-๘๖๖๔๖๕๙ E-mail : sompornbo@hotmail.com ๑. ความสำคัญของผลงาน ๑.๑ ความเป็นมาและสภาพของปัญหา จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในปัจจุบัน การสื่อสารเทคโนโลยีต่างๆ ส่งผลกระทบต่อ ประชาชนทั้งในเชิงบวกและเชิ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 : เผยแพร่โดย :ภรณ์ทิพย์ เกษมคุณ
เรื่อง : การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียง โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านบทร้อ.....
การวิจัยครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อ 1. หาประสิทธิภาพของของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง คุณธรรม 9 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านบทร้อยกรอง ชุด คุณธรรม 9 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 3. เพื่อศึกษาความใฝ่เรียนใฝ่รู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านบท......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 : เผยแพร่โดย :นายนวนรรษ กระแสร์
เรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารรอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์.....
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารรอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้ศึกษา : นางปรียา เวียงสมุทร ปีที่ศึกษา : 2561 บทคัดย่อ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารรอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารรอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเก......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 : เผยแพร่โดย :พิมพา ตามี่
เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการศึกษาเรียนรวมในโรงเรียนเรียนรวม สังกัดสำนักงานเขต.....
การวิจัยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาความต้องการการนิเทศการจัดการศึกษาเรียนรวมของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนเรียนรวม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการศึกษาเรียนรวม 3) เพื่อประเมินรูปแบบการนิเทศการจัดการศึกษาเรียนรวม และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อรูปแบบการนิเทศการจัดการศึกษาเรียนรวม การดำเนินการวิจัยประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาความต้องการการนิเทศการจัดการศึกษาเรียนรวมของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนเรี......
อ่านต่อ....

กำลังอยู่หน้าที่ 1/126 แสดงจำนวน 20 รายการ/หน้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
T.053601451 secondary36cripyo@gmail.com
[[เข้าสู่ระบบ]]

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง