คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ คลิกที่นี่สมัครสมาชิกใหม่สมัครสมาชิกใหม่ =>คู่มือการใช้โปรแกรมที่นี่..
=>>ดูผลงานวิชาการระบบเดิมที่นี่.. ค้นหาผลงานคลิกที่นี่....
จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้เข้าชม
191239  ครั้ง

คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 : เผยแพร่โดย :นายอุดร แก้วเลิศ
เรื่อง : ผลการใช้รูปแบบการสอน Step Up Speak Out เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ รายวิชาภา.....
ชื่อผลงาน รายงานผลการใช้รูปแบบการสอน Step Up Speak Out เพื่อพัฒนาทักษะการพูด ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปางลาว ชื่อผู้วิจัย นายอุดร แก้วเลิศ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้าน ปางลาว ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2563 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ Step Up Speak Out ในการเรียนทักษะการพูดสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปางลาว 2) ศึกษาผลการใช้รูปแบ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 : เผยแพร่โดย :นายอุดร แก้วเลิศ
เรื่อง : ผลการจัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมทักษะการเขียนโดยใช้สถานีเกมภาษาอังกฤษออนไลน์ E Pla.....
ชื่อผลงาน รายงานผลการจัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมทักษะการเขียน โดยใช้สถานีเกม ภาษาอังกฤษออนไลน์ E Play Station สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านปางลาว ชื่อผู้วิจัย นายอุดร แก้วเลิศ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้าน ปางลาว ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2563 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของสถานีเกมภาษาอังกฤษออนไลน์ E Play Station สำหรับนักเรียนชั้นป......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 : เผยแพร่โดย :วิไลพร บุญประกอบ
เรื่อง : การแก้ปัญหานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2/2 ไม่สนใจในการเรียนรู้รูปแบบ On-Line.....
บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ปัญหานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2/2 ไม่สนใจในการเรียนรู้รูปแบบ On-Line เพื่อให้นักเรียนมีความสนใจ และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนเทศบาลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ จำนวนนักเรียนทั้งหมด 17 คน ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยทั้งสิ้น ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม 2564 ผลการวิจัยพบว่า ผู้วิจัยทำวิจัยการแก้ปัญหานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2/2 ไม่สนใจในการเรียนรู้รูปแบบ On-Line ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 : เผยแพร่โดย :วิไลพร บุญประกอบ
เรื่อง : การพัฒนาทักษะการอ่านของ เด็กชายวัชระกร หนูเดช ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 โดยแ.....
บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของ เด็กชายวัชระกร หนูเดช ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 โดยใช้แบบฝึกการอ่าน ให้นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงได้ถูกต้อง ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยทั้งสิ้น ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ 3๑ มกราคม ๒๕๖๕ ผลการวิจัยพบว่า จากการทำวิจัยการพัฒนาทักษะการอ่านของ เด็กชายวัชระกร หนูเดช ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 โดยแบบฝึกการอ่าน ผลการวิจัยพบว่านักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีผลการอ่าน ดังนี้ ผลคะแนนก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ย 48.75 หลังจากได้รับกา......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 : เผยแพร่โดย :นงนุช เทียนธรรม
เรื่อง : รายงานการพัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารโดยใช้ชุดกิจกรรมคำคล้องจอง ประกอบภาพเพื.....
บทคัดย่อ การพัฒนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมคำคล้องจองประกอบภาพเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 และเพื่อประเมินพัฒนาการด้านทักษะทางภาษาของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรม คำคล้องจองประกอบภาพเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ เด็กชั้นอนุบาล ปีที่ 3 ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยบางโฉลง องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 30 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 : เผยแพร่โดย :พุทธพร สุมามาลย์
เรื่อง : การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง สร้างสรรค์งานกราฟิก เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างส.....
ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง สร้างสรรค์งานกราฟิก เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และทักษะการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัย นางพุทธพร สุมามาลย์ ปีที่วิจัย 2563......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 : เผยแพร่โดย :พุทธพร สุมามาลย์
เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ผ่านบทเรียน บนเค.....
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ผ่านบทเรียน บนเครือข่ายการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัย นางพุทธพร สุมามาลย์ ปีที่วิจัย 2562......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 : เผยแพร่โดย :นางลภัสรดา ทับสีรัก
เรื่อง : บทคัดย่อ.....
......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 : เผยแพร่โดย :สยาม เครือผักปัง
เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นสถานศึกษาพอเพียงท้องถิ่น ด้านจัดการเรี.....
บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ สำรวจ สร้าง ตรวจสอบ ทดลองใช้และรับรองรูปแบบ ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยมีขั้นตอนดังนี้ 1) ศึกษางานวิจัย หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน คุณภาพและรางวัลโรงเรียนคุณภาพ เพื่อให้ได้กรอบรูปแบบ จำนวน 7 ประเด็น 2) สำรวจข้อมูลในโรงเรียน ที่เป็นเลิศด้านการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและโรงเรียนที่เริ่มจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลหลัก จำนวน 24 คน 3) สร้างร่าง......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 : เผยแพร่โดย :สยาม เครือผักปัง
เรื่อง : การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์ โรงเรียนมัธยมบ้.....
การประเมินโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินสภาวะแวดล้อมก่อนการดำเนินงานโครงการ 2) ประเมินปัจจัยเบื้องต้นที่มีผลต่อการดำเนินงานโครงการ 3) ประเมินกระบวนการในการดำเนินงานโครงการ 4) ประเมินผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงานโครงการ เพื่อแสดงผลการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์ตามความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่เรียนหุ่นยนต์ ตัดสินคุณค่าของโครงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่เรียนหุ่นยนต์สู่ความเป็นเลิศ โดยกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 : เผยแพร่โดย :นางสาวพรนภา ประยศ
เรื่อง : รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้สถานศึกษา ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็.....
ชื่อเรื่อง รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้สถานศึกษา ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นฐานเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ผู้รายงาน พรนภา ประยศ ปีที่จัดทำ 2563-2564 บทคัดย่อ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้สถานศึกษา ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นฐานเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565 : เผยแพร่โดย :นางสาวพรนภา ประยศ
เรื่อง : การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไ.....
ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ผู้รายงาน พรนภา ประยศ ปีที่จัดทำ 2562-2563......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 : เผยแพร่โดย :ธีระยุทธ มีสารภี
เรื่อง : รูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยแบบโมเดลการอ่าน 7 ขั้น (APE2G R&T) ร่วมกับเทคนิค KWL .....
สุนทรี เหลืองอ่อน : รูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยแบบโมเดลการอ่าน 7 ขั้น (APE2G R&T) ร่วมกับเทคนิค KWL Plus เพื่อพัฒนาความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยและความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้ทรงคุณวุฒิ : ผศ.ดร.สุทัศน์ วงศ์กระบากถาวร, ดร. ณัฐวรรณ พุ่มดียิ่ง, ดร. พรรณมาส พรมพิลา ดร. จิรวรรณ สุรเสียง นางเชาวนา อมรส่งเจริญ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยแบบโมเดลการอ่าน 7 ขั้น (APE2G R&T) ร่วมกับเทคนิค KWL Plus เพื่อพัฒ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 : เผยแพร่โดย :ธีระยุทธ มีสารภี
เรื่อง : การเขียนสะกดคำ/แบบฝึกทักษะ/วิธีการสอนแบบพหุปัญญา/เกมการศึกษาโดยสุนทรี เหลืองอ่อ.....
สุนทรี เหลืองอ่อน : การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ ชุด คำสร้างสรรค์ ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้วิธีการสอนแบบพหุปัญญาและเกมการศึกษา. ผู้ทรงคุณวุฒิ : ผศ. ดร.สุทัศน์ วงศ์กระบากถาวร, ดร. ณัฐวรรณ พุ่มดียิ่ง, ดร. พรรณมาส พรมพิลา ดร. จิรวรรณ สุรเสียง, นางเชาวนา อมรส่งเจริญ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 : เผยแพร่โดย :ภัทรียา ศักดามาตร์
เรื่อง : ผลการจัดประสบการณ์แบบ Active Learning ร่วมกบัการเล่านิทาน เพอื่ พฒั นาทักษะ ทางภ.....
เรื่อง ผลการจัดประสบการณ์แบบ Active Learning ร่วมกบัการเล่านิทาน เพอื่ พฒั นาทักษะ ทางภาษาด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวยั ช้นัอนุบาลปีที่1 ผู้รายงาน นางศศิธร แกว้บุตร ตา แหน่ง ครูวทิยฐานะชา นาญการ โรงเรียนวดัป่างิ้ว องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานี ปีการศึกษา 2561......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 : เผยแพร่โดย :วฤณภา เทียมสองชั้น
เรื่อง : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาชีววิทยาโดยใช้รูปแบบการสอนแบบ สืบเสาะหาความรู้ (5.....
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาชีววิทยาโดยใช้รูปแบบ การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีจำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมด มีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ การสอนแบบสืบเ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 : เผยแพร่โดย :กุลระวีศ์ ศรีสุวรรณ
เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ โดยใช้ KULRAWEE Model เพื่อส่งเสริมการนิเทศภ.....
ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ โดยใช้ KULRAWEE Model เพื่อส่งเสริมการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ผู้วิจัย : นางกุลระวีศ์ ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ปีการศึกษา : 2563 บทคัดย่อ การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ โดยใช้ KULRAWEE Model เพื่อส่งเสริมการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาผลการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ โดยใช้ KULRAWEE Model เพื่อส่งเสริมการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 2......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ.... : เผยแพร่โดย :
......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 : เผยแพร่โดย :กุลระวีศ์ ศรีสุวรรณ
เรื่อง : รายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน.....
บทคัดย่อ รายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ทราบผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ระหว่างปีการศึกษา 2561 – 2563 3) เปรียบเทียบผลสำรวจสภาพการอ่านหนังสือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน และ 4) ศึกษาผลกระทบที่มีต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน กลุ่มตั......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 : เผยแพร่โดย :บัวบาน ก้างยาง
เรื่อง : การใช้นิทานในการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ (Experiential Learning) เพื่อส่.....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : การใช้นิทานในการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ (Experiential Learning) เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านดอนงาม ชื่อผู้ศึกษา : บัวบาน ก้างยาง ปีที่ทำการศึกษา : 2562 สถานศึกษา : โรงเรียนบ้านดอนงาม การใช้นิทานในการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ (Experiential Learning) เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านดอนงาม มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาประสิทธิภาพนิทานในการจัดการเรียนรู้แบบเน......
อ่านต่อ....

กำลังอยู่หน้าที่ 1/128 แสดงจำนวน 20 รายการ/หน้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
T.053601451 secondary36cripyo@gmail.com
[[เข้าสู่ระบบ]]

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง