คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ คลิกที่นี่สมัครสมาชิกใหม่สมัครสมาชิกใหม่ =>คู่มือการใช้โปรแกรมที่นี่..
=>>ดูผลงานวิชาการระบบเดิมที่นี่.. ค้นหาผลงานคลิกที่นี่....
จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้เข้าชม
192200  ครั้ง

คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 : เผยแพร่โดย :นางทัศนาพร เสาร์แบน
เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาทักษะผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระทัศนศิลป์ .....
ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาทักษะผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ผู้ประเมินโครงการ นางทัศนาพร เสาร์แบน ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ปีการศึกษา 2565......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 : เผยแพร่โดย :กัญธนัช จันทร์ลาม
เรื่อง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับแบบฝึกท.....
บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับแบบฝึกทักษะ เรื่อง การบวกและการลบทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านท่าลาด อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านท่าลาด อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง จำนวน 26 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีกา......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 : เผยแพร่โดย :กิ่งเพชร มะโนตัน
เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โร.....
ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล สังกัดเทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ชื่อผู้ประเมิน นางสาวจันทร์เจ้า โตยะวะนิช ปีการศึกษา 2566......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 : เผยแพร่โดย :กิ่งเพชร มะโนตัน
เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในวิถีใหม่ เพื่อยกระดับคุณ.....
การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในวิถีใหม่ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้วย “PARTNER Model” ของโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ มงคล ใบแสง โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่, สังกัดเทศบาลนครเชียงราย กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น * Corresponding author. E-mail address: mongkolb48@gmail.com Received: xx January 2022; Revised: xx January 2022; Accepted: xx December 2022......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 : เผยแพร่โดย :พายุ วรรัตน์
เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเ.....
ชื่อผลงาน การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเมืองสมเด็จ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้วิจัย นายพายุ วรรัตน์ ปีที่จัดทำ 2564 บทคัดย่อ การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการในการพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 2) พัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 3) ทดลองใช้รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 4) ประเมินผลรูปแบบการพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนา......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 : เผยแพร่โดย :พายุ วรรัตน์
เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการพัฒนานักเรียน ตามรอยพ่อ น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่.....
รายงานประเมินโครงการนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1. ศึกษาผลการประเมินโครงการพัฒนานักเรียน ตามรอยพ่อ น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่โรงเรียนเมืองสมเด็จ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในด้านบริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิตและผลกระทบ โดยใช้ การประเมิน CIPPI Model 2. เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาโครงการ โดยกลุ่มตัวอย่างในการประเมิน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน ผู้บริหาร จำนวน 1 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 37 คน นักเรียน จำนวน 217 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 217 คน คณะกรรมการสถ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 : เผยแพร่โดย :สุพิชญ์ชญา กันตะนา
เรื่อง : รายงานผลการประเมินโครงการรักการอ่านโรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง.....
ชื่อผู้ประเมิน นางสาวสุพิชญ์ชญา กันตะนา ปีที่รายงาน 2566......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 : เผยแพร่โดย :เกียรติศักดิ์ สาคะศุภฤกษ์
เรื่อง : การประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ.....
ผู้วิจัย นายเกียรติศักดิ์ สาคะศุภฤกษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ปีที่ดำเนินการ ปีการศึกษา 2564......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 : เผยแพร่โดย :เกียรติศักดิ์ สาคะศุภฤกษ์
เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียนด้วยหลักปรัชญ.....
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการเกี่ยวกับ การบริหารงานวิชาการ เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการ เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการ เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์2 การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์2 ผู้วิจัยได้ดำเนินการในลักษณะของการวิจัยและพัฒ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 : เผยแพร่โดย :นางสาวชลธิชา หยีมะเหร็บ
เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน โร.....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน โรงเรียนละงูพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ชื่อผู้รายงาน นายอำนาจ ฤทธิ์ภักดี ปีการศึกษา 2565......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 : เผยแพร่โดย :นุชจรินทร์ ราชสูงเนิน
เรื่อง : การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Communicaty : PLC).....
ผู้รายงานได้สร้างนวัตกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Communicaty : PLC) ครูภาษาไทย เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนวัดหนองขาม (ไตรราษฎร์อำรุง) ซึ่งได้รายงานผลตามเกณฑ์และกรอบการพิจารณาการคัดเลือก ประกอบด้วย 1) ที่มาและความสำคัญของนวัตกรรม 2) วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน 3) ขั้นตอนการดำเนินงาน/การออกแบบนวัตกรรม 4) ผลสำเร็จของการสร้างหรือพัฒนานวัตกรรม 5) ประโยชน์ที่ได้รับ และ 6) การเผยแพร่นวัตกรรม/การได้รับการยอ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 : เผยแพร่โดย :นายเอกลักษณ์ ผ่องใส
เรื่อง : การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอลร่วมกับวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เรื่อ.....
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)โดยการประยุกต์ใช้โมบายแอปพลิเคชันวิชาดาราศาสตร์ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) โดยการประยุกต์ใช้โมบายแอปพลิเคชัน วิชาดาราศาสตร์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์ (IOC=1), แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 2 แผน (𝑥̅= 4.94, S.D. = 0.58), แบบทดสอบ (ความเชื่อมั่น = 0.80) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2566 : เผยแพร่โดย :ประกาศิต วิชา
เรื่อง : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ โดยใช้ DONNGOEN TO 5Q & 7Q Model.....
ชื่อวิจัย การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ โดยใช้ DONNGOEN TO 5Q & 7Q Model ผู้วิจัย ประกาศิต วิชา ปีที่วิจัย 2566 บทคัดย่อ การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ โดยใช้ DONNGOEN TO 5Q & 7Q Model ตามกรอบของการวิจัย คือ กระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อผู้เรียน โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) 2 วงรอบปีการศึกษา (Spiral) แต่ละวงรอบประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การปฏิบัติ (Action) การสังเกตการณ์ (Observation) และการสะท้อนผล (Reflect......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 : เผยแพร่โดย :เกรียงไกร ผิวขำ
เรื่อง : รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด Wonderful Adjective World ร่วมกับเทคนิคการสอ.....
ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด Wonderful Adjective World ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ 2W3P เพื่อพัฒนาความสามารถการจดจำคำศัพท์ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้ศึกษา นายเกรียงไกร ผิวขำ โรงเรียน โรงเรียนบ้านโนนดู่ อำเภอบัวลาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ปีการศึกษา 2566......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 : เผยแพร่โดย :มันตา มีศรีสวัสดิ์
เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก ร่วมกับชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ .....
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ แบบปฏิบัติการทดลอง ด้วยชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ โดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยการจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ ตามทฤษฎีการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 2) เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ แบบปฏิบัติการทดลอง ด้วยชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ โดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ก่อนและหลัง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ แบบปฏิบัติการทดลอง ด้วยชุดกิจกรรมเสริมปร......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 : เผยแพร่โดย :มันตา มีศรีสวัสดิ์
เรื่อง : พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ แบบปฏิบัติการทดลอง (Hand-on Mind-on) ด้วยชุดกิจกรร.....
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ แบบปฏิบัติการทดลอง ด้วยชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ โดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยการจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ ตามทฤษฎีการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 2) เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ แบบปฏิบัติการทดลอง ด้วยชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ โดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ก่อนและหลัง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ แบบปฏิบัติการทดลอง ด้วยชุดกิจกรรมเสริม......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 : เผยแพร่โดย :ณภรณ์ อิงควราณ์
เรื่อง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องภูมิศาสตร์ประเทศไทย โดยใช้ทักษะทางภูมิศาสตร์.....
ชื่อผู้วิจัย นางสาวณภรณ์ อิงควราณ์ วิชา สังคมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 : เผยแพร่โดย :ราเชนทร์ มีพงค์
เรื่อง : โครงงานความน่ามหัศจรรย์ของจัตุรัสกล.....
ชื่อเรื่อง โครงงานความน่ามหัศจรรย์ของจัตุรัสกล ประเภท การสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ผู้รายงาน นายราเชนทร์ มีพงค์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2566......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 : เผยแพร่โดย :อุดมศรี อุตส่าห์
เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม โดยใช้การจ.....
ชื่องานวิจัย การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด รายวิชาเคมี 1 รหัส ว30221 เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัย นางอุดมศรี อุตส่าห์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 : เผยแพร่โดย :พรพิมล คำนวณศิลป์
เรื่อง : 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้น (5 STEPs) หน่วยล้ำค่างานเ.....
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้น (5 STEPs) หน่วยล้ำค่างานเขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประกอบด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งมีทั้งหมด 5 ชุด คือ 1) สรรค์สร้างโครงการ 2) สื่อสารเรียงความ 3) งดงามงานเขียน 4) พากเพียรรายงาน และ 5) ชำนาญประเมินค่า โดยแต่ละเล่มมีคำแนะนำในการใช้ แบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน บัตรคำสั่ง บัตรปฏิบัติการ บัตรใบงาน เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน เพื่อให้ครูใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ “ล้ำค่างานเขียน” ซึ่งได้นำการจั......
อ่านต่อ....

กำลังอยู่หน้าที่ 1/131 แสดงจำนวน 20 รายการ/หน้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
T.053601451 secondary36cripyo@gmail.com
[[เข้าสู่ระบบ]]

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง