คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ คลิกที่นี่สมัครสมาชิกใหม่สมัครสมาชิกใหม่ =>คู่มือการใช้โปรแกรมที่นี่..
=>>ดูผลงานวิชาการระบบเดิมที่นี่.. ค้นหาผลงานคลิกที่นี่....
จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้เข้าชม
190632  ครั้ง

คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 : เผยแพร่โดย :รัชพล บูรณสรรพสิทธิ์
เรื่อง : การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน .....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ปีการศึกษา 2562 ผู้ประเมินโครงการ นายรัชพล บูรณสรรพสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ปีที่พิมพ์ 2562 การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 : เผยแพร่โดย :บัวบาน ก้างยาง
เรื่อง : การใช้นิทานในการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ (Experiential Learning) เพื่อส่.....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : การใช้นิทานในการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ (Experiential Learning) เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านดอนงาม ชื่อผู้ศึกษา : บัวบาน ก้างยาง ปีที่ทำการศึกษา : 2562 สถานศึกษา : โรงเรียนบ้านดอนงาม การใช้นิทานในการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ (Experiential Learning) เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านดอนงาม มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาประสิทธิภาพนิทานในการจัดการเรียนรู้แบบเน......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 : เผยแพร่โดย :บัวบาน ก้างยาง
เรื่อง : ผลการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศ.....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : ผลการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐาน ทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านดอนงาม ชื่อผู้ศึกษา : บัวบาน ก้างยาง ปีที่ทำการศึกษา : 2562 สถานศึกษา : โรงเรียนบ้านดอนงาม ผลการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านดอนงาม ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 : เผยแพร่โดย :ทรงสวาท ใจมูล
เรื่อง : รายงานการพัฒนาหนังสือนิทานส่งเสริมการอ่านมาตราแม่ ก กาและมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระก.....
ชื่อผู้ศึกษา : นางสาวทรงสวาท ใจมูล หน่วยงานที่สังกัด : โรงเรียนบ้านหนองหม้อ ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ปีการศึกษา : 2563 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาหนังสือนิทานส่งเสริมการอ่านและการเขียนมาตราแม่ ก กาและมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ข......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 : เผยแพร่โดย :ศศิพิมพ์ จันทร์อิฐ
เรื่อง : รายงานผลการดำเนินงานโครงการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเ.....
ชื่อเรื่อง : รายงานผลการดำเนินงานโครงการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านป่าซางงาม อำเภอดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชื่อผู้รายงาน : ศศิพิมพ์ จันทร์อิฐ ปีที่รายงาน : 2562 บทคัดย่อ การประเมินผลโครงการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านป่าซางงาม อำเภอดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลโครงการใช้แหล่งเ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 : เผยแพร่โดย :ศศิพิมพ์ จันทร์อิฐ
เรื่อง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบหน.....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ประวัติศาสตร์ไทยสี่สมัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านป่าซางงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชื่อผู้ศึกษา : ศศิพิมพ์ จันทร์อิฐ สาขาวิชา : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีที่ทำการศึกษา : 2562 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 : เผยแพร่โดย :บัวบาน ก้างยาง
เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยการเล่านิทานและ การประเ.....
การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยการเล่านิทานและ การประเมินสภาพจริง ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านดอนงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยการเล่านิทานและการประเมินสภาพจริงของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล ปีที่ 3 โรงเรียนบ้านดอนงาม และเพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการจัดประสบการณ์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยการเล่านิทานและการประเมินสภาพจริงของเด็กปฐม......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 : เผยแพร่โดย :บัวบาน ก้างยาง
เรื่อง : รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ที่ได้จากการจัดกิจกรรม ศิลปะสร้างสรรค์.....
รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ได้จากการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านดอนงาม ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ที่ได้จากการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านดอนงาม และเพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านดอนงามประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 : เผยแพร่โดย :พจณีย์ แฮมป์สัน
เรื่อง : ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น(5Es) เรื่อง สร้างสรรค์งานช่าง งานป.....
ชื่อเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น(5Es) เรื่อง สร้างสรรค์งานช่าง งานประดิษฐ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทำงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัย นางสาวสุชาดา ศรีศักดิ์ ตำแหน่ง ครูโรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ปีที่ศึกษา 2561......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 : เผยแพร่โดย :พจณีย์ แฮมป์สัน
เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาสำ.....
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ผู้วิจัย สุชาดา ศรีศักดิ์ ปีที่วิจัย 2562......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 : เผยแพร่โดย :ปราณี เขตนคร
เรื่อง : รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ของเล่นของใช้แสนรัก โดยใช้กระบวนการสื.....
บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ของเล่นของใช้แสนรัก โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ของเล่นของใช้แสนรัก โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 3) เพื่อศึกษาความ พึ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 : เผยแพร่โดย :ปราณี เขตนคร
เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศ.....
บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาบริบทสภาพปัจจุบันและความต้องการในการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 : เผยแพร่โดย :ศิริลักษณ์ ทองศรีนุ่น
เรื่อง : รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ของเล่นของใช้แสนรัก โดยใช้กระบวนการสื.....
บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ของเล่นของใช้แสนรัก โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ของเล่นของใช้แสนรัก โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 3) เพื่อศึกษาความ พึ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 : เผยแพร่โดย :ศิริลักษณ์ ทองศรีนุ่น
เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศา.....
บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาบริบทสภาพปัจจุบันและความต้องการในการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 : เผยแพร่โดย :สุพัฒตา ศรีเมือง
เรื่อง : การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน เรื่อง การสร้างสรรค์ท่ารำสู่นาฏลีลา สำหรับนักเรีย.....
ชื่อเรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน เรื่อง การสร้างสรรค์ท่ารำ สู่นาฏลีลา สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัย อุทัย จินดาชาติ สังกัด โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ผลงานทางวิชาการ เสนอขอรับการประเมินเพื่อให้เลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ วิทยฐานะที่ขอเลื่อน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ ปีการศึกษา 2562......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 : เผยแพร่โดย :ภาณุวิชญ์ เตชะบูรณ์
เรื่อง : ผลการสร้างและการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต กล.....
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 : เผยแพร่โดย :ภาณุวิชญ์ เตชะบูรณ์
เรื่อง : ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด พลเมืองดีในวิถี.....
การวิจัยเกี่ยวกับผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด พลเมืองดีในวิถีสังคมไทย ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบ การเรียน ชุด พลเมืองดีในวิถีสังคมไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยการใช้เอกสารประกอบการเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อเอกสารประกอบการเร......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 : เผยแพร่โดย :นางนวลศิริ ศิลธรรม
เรื่อง : การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และศาสนพิธี กลุ่มสาระการเ.....
ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และศาสนพิธี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชื่อผู้รายงาน นางนวลศิริ ศิลธรรม สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส สังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลหนองบัวจังหวัดอุดรธานี ปีการศึกษา 2560 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยคือ (1) เพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และศาสนพิธี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 : เผยแพร่โดย :กุลภัสสร แก้วศรี
เรื่อง : บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เอกสารประกอบกา.....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ดนตรีน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ชื่อผู้ศึกษา : นางสาวกุลภัสสร แก้วศรี ปีการศึกษา : 2562 การดำเนินการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ดนตรีน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางกา......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 : เผยแพร่โดย :ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิยะดา ทองขุนดำ
เรื่อง : รายงานผลการใช้ชุดการเรียนเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามรูปแบบ 5W1H ชั้นประถมศ.....
ผู้วิจัย : วิยะดา ทองขุนดำ ปีการศึกษา 2562......
อ่านต่อ....

กำลังอยู่หน้าที่ 1/127 แสดงจำนวน 20 รายการ/หน้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
T.053601451 secondary36cripyo@gmail.com
[[เข้าสู่ระบบ]]

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง