คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ คลิกที่นี่สมัครสมาชิกใหม่สมัครสมาชิกใหม่ =>คู่มือการใช้โปรแกรมที่นี่..
=>>ดูผลงานวิชาการระบบเดิมที่นี่.. ค้นหาผลงานคลิกที่นี่....
จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้เข้าชม
191512  ครั้ง

คลิกอ่านต่อ....ศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 : เผยแพร่โดย :วรภพ เขาฟัง
เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการ พิณ แคน และโปงลาง โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ อำเภอพญาเม็งราย.....
การประเมินโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านบริบทของโครงการ พิณ แคน และโปงลาง โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย เพื่อประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ พิณ แคน และโปงลาง โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงรายเพื่อประเมินด้านกระบวนการของโครงการ พิณ แคน และโปงลาง โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย และเพื่อประเมินผลผลิตของโครงการ พิณ แคน และโปงลาง โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย กลุ่มตัวอย่างที่ในการศึกษาเป็นครูผู้สอนแ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....ศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 : เผยแพร่โดย :วรภพ เขาฟัง
เรื่อง : การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของ โรงเรี.....
ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลการสังเคราะห์เอกสารจากนักวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนใกล้เคียง เกี่ยวกับแนวคิด หลักการของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ พบว่าองค์ประกอบสำคัญของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประกอบด้วย การมีภาวะผู้นำร่วม การมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วมกัน การมีระบบทีมร่วมใจ การทบทวนไตร่ตรองผล การสนับสนุน และการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ จึงได้นำ 6 องค์ประกอบดังกล่าว มาพัฒนาเป็นรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนบ้า......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565 : เผยแพร่โดย :ชัยวุฒิ ยอดสง่า
เรื่อง : โครงการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 4 ลักษณะ โ.....
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 4 ลักษณะ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการดำเนินงาน และ ด้านผลผลิตของโครงการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ประกอบด้วย นักเรียน จำนวน 327 คน ครู จำนวน 86 คน ผู้ปกครอง จำนวน 327 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มี 2 ลักษณะ ได้แก่ แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็น มาต......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 : เผยแพร่โดย :กิตติพงศ์ มงคลคำ
เรื่อง : รายงานประเมินโครงการโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก.....
รายงานการประเมินโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินสภาพแวดล้อมและบริบทของโครงการโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 2) ประเมินความเหมาะสมของปัจจัยเบื้องต้นของโครงการโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 3) ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม โร......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 : เผยแพร่โดย :ณรงค์ฤทธิ์ ระวังศรี
เรื่อง : รายงานผลการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของโรงเรียนบ้านป่.....
รายงานผลการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนบ้านป่าแหย่ง ปีการศึกษา 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนบ้านป่าแหย่ง ปีการศึกษา 2565 2) ประเมินด้านกระบวนการของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนบ้านป่าแหย่ง ปีการศึกษา 2565 3) ประเมินด้านผลลัพธ์ของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนบ้านป่าแหย่งปีการศึกษา 2565 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการรายงานโดยการใช้แบบสอบถา......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565 : เผยแพร่โดย :ณภาพร ศรีะรมย์
เรื่อง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปร.....
ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่อง การเปลี่ยนแปลง โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) ชื่อผู้วิจัย นางณภาพร ศรีวะรมย์ ปีที่รายงาน 2563......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 : เผยแพร่โดย :ธานี ทาขาว
เรื่อง : กล่องศิลปะมหัศจรรย์ เสริมสร้างทักษะ พัฒนาสมาธิ ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้.....
๑. ความสำคัญ ที่มาของนวัตกรรม “เด็กทุกคนทุกคนล้วนได้รับการเลี้ยงดูมาที่แตกต่างกันในแต่ละครอบครัว พ่อแม่ ผู้ปกครองล้วนคาดหวังกับการเรียนของลูก แต่ด้วยเด็กนักเรียนบางคนอาจมีพัฒนาการที่ผิดปกติและได้รับการวินิจฉัยว่ามีเป็นเด็กพิเศษ พ่อแม่ ผู้ปกครองบางคนอาจผิดหวังเสียใจและเป็นเกิดความห่วงใย ว่าจะช่วยเหลือลูกได้อย่างไร หากเลือกได้คงไม่มีพ่อแม่ ผู้ปกครอง คนใดต้องการที่จะให้เกิดขึ้น ครูควรเข้าไปมีบทบาทในการช่วยเหลือ ดูแล ส่งเสริมและพัฒนาเขาให้ดีที่สุด” จากข้อความข้างต้น สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น สะท้อนให้......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 : เผยแพร่โดย :นายอดิศร์ กาญจนไพริน
เรื่อง : การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนแสนสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม.....
ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนแสนสุข สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยใช้รูปแบบซิป (CIPP Model) ผู้ประเมิน นายอดิศร์ กาญจนไพริน รองผู้อำนวยการโรงเรียนแสนสุข หน่วยงาน โรงเรียนแสนสุข สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปีที่ประเมิน ปีการศึกษา 2564 บทคัดย่อ การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนแสนสุข สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยใช้รูปแบบซิป (CIPP Model) ครั้งนี้ มีวั......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 : เผยแพร่โดย :ศันสนีย์ เผ่าจินดา
เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อส่งเสริมการคิดของนัก.....
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อส่งเสริมการคิดของนักเรียนโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี ผู้วิจัย นางศันสนีย์ เผ่าจินดา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ปีที่วิจัย 2564......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 : เผยแพร่โดย :ศันสนีย์ เผ่าจินดา
เรื่อง : การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ท.....
ชื่อเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ที่ส่งเสริมสมรรถนะครูด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี ผู้วิจัย นางศันสนีย์ เผ่าจินดา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ปีที่พิมพ์ 2563 บทคัดย่อ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ที่ส่งเสริสมรรถนะครูด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 : เผยแพร่โดย :นางวรายุภัสร์ แก้ววิฑูรย์
เรื่อง : การพัฒนาทักษะการเป่าขลุ่ยเพียงออ.....
ื่อเรื่องวิจัย การพัฒนาทักษะการเป่าขลุ่ยเพียงออเพียงออของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชื่อ นางวรายุภัสร์ แก้ววิฑูรย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ จังหวัดเชียงราย สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษาเขต 1 ปีการศึกษา 2564 1. ความส าคัญและความเป็นมา การศึกษาเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประชากรของชาติใดมีพื้นฐานการศึกษา สูงยอมสามารถพัฒนาชาติให้เจริญกาวหนาในทุก ๆด้านได้อย่างรวดเร็ว เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการสร้างและพัฒนาพฤติกรรมความเป็นมนุษย์ใน......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 : เผยแพร่โดย :นางวรายุภัสร์ แก้ววิฑูรย์
เรื่อง : การพัฒนาทักษะการเป่าขลุ่ยเพียงออ.....
ื่อเรื่องวิจัย การพัฒนาทักษะการเป่าขลุ่ยเพียงออเพียงออของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชื่อ นางวรายุภัสร์ แก้ววิฑูรย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ จังหวัดเชียงราย สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษาเขต 1 ปีการศึกษา 2564 1. ความส าคัญและความเป็นมา การศึกษาเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประชากรของชาติใดมีพื้นฐานการศึกษา สูงยอมสามารถพัฒนาชาติให้เจริญกาวหนาในทุก ๆด้านได้อย่างรวดเร็ว เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการสร้างและพัฒนาพฤติกรรมความเป็นมนุษย์ใน......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 : เผยแพร่โดย :แสงสุรีย์ คำวัง
เรื่อง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์ ด้วยเอกสาร ประกอบการเรี.....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์ ด้วยเอกสาร ประกอบการเรียน เรื่อง พระพุทธศาสนาน่ารู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ชื่อผู้ศึกษา : นางสาวแสงสุรีย์ คำวัง ปีการศึกษา : 2562......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 : เผยแพร่โดย :พันธ์ทิภา สร้างช้าง
เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา.....
รายงานการประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนบ้าน สันกอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยใช้การประเมินเชิงระบบแบบ CIPPIEST Model ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของการประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านสันกอง ทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต ด้านผลกระทบ ด้านประสิทธิผล ด้านความยั่งยืน และด้านการถ่ายทอดส่งต่อ 2) เปรียบเทียบคะแนนจากการทด......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 : เผยแพร่โดย :โสฬส ทองรอด
เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัยเพื่อความมั่นคงของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิท.....
รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัยเพื่อความมั่นคงของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ประเมินบริบท (Context Evaluation) ของโครงการสถานศึกษาปลอดภัยเพื่อความมั่นคงของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 (2) ประเมินปัจจัยนำเข้า (Inputs Evaluation) ของการดำเนินโครงการสถานศึกษาปลอดภัยเพื่อความมั่นคงของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 (3) ประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) ของโครงการสถานศึกษาปลอดภัยเพื่อความมั่นคงของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 และ (4) ประเมินผลผลิต (Products Evaluation) ข......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 : เผยแพร่โดย :พุทธพร สุมามาลย์
เรื่อง : การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความเท่าก.....
ชื่อเรื่อง การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ โดยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัย ฉัตรวี หยงสตาร์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2563......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 : เผยแพร่โดย :พุทธพร สุมามาลย์
เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ ส่ง.....
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัย ฉัตรวี หยงสตาร์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2563......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 : เผยแพร่โดย :นายอุดร แก้วเลิศ
เรื่อง : ผลการใช้รูปแบบการสอน Step Up Speak Out เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ รายวิชาภา.....
ชื่อผลงาน รายงานผลการใช้รูปแบบการสอน Step Up Speak Out เพื่อพัฒนาทักษะการพูด ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปางลาว ชื่อผู้วิจัย นายอุดร แก้วเลิศ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้าน ปางลาว ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2563 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ Step Up Speak Out ในการเรียนทักษะการพูดสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปางลาว 2) ศึกษาผลการใช้รูปแบ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 : เผยแพร่โดย :นายอุดร แก้วเลิศ
เรื่อง : ผลการจัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมทักษะการเขียนโดยใช้สถานีเกมภาษาอังกฤษออนไลน์ E Pla.....
ชื่อผลงาน รายงานผลการจัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมทักษะการเขียน โดยใช้สถานีเกม ภาษาอังกฤษออนไลน์ E Play Station สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านปางลาว ชื่อผู้วิจัย นายอุดร แก้วเลิศ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้าน ปางลาว ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2563 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของสถานีเกมภาษาอังกฤษออนไลน์ E Play Station สำหรับนักเรียนชั้นป......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 : เผยแพร่โดย :วิไลพร บุญประกอบ
เรื่อง : การแก้ปัญหานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2/2 ไม่สนใจในการเรียนรู้รูปแบบ On-Line.....
บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ปัญหานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2/2 ไม่สนใจในการเรียนรู้รูปแบบ On-Line เพื่อให้นักเรียนมีความสนใจ และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนเทศบาลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ จำนวนนักเรียนทั้งหมด 17 คน ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยทั้งสิ้น ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม 2564 ผลการวิจัยพบว่า ผู้วิจัยทำวิจัยการแก้ปัญหานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2/2 ไม่สนใจในการเรียนรู้รูปแบบ On-Line ......
อ่านต่อ....

กำลังอยู่หน้าที่ 1/129 แสดงจำนวน 20 รายการ/หน้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
T.053601451 secondary36cripyo@gmail.com
[[เข้าสู่ระบบ]]

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง