คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ คลิกที่นี่สมัครสมาชิกใหม่สมัครสมาชิกใหม่ =>คู่มือการใช้โปรแกรมที่นี่..
=>>ดูผลงานวิชาการระบบเดิมที่นี่.. ค้นหาผลงานคลิกที่นี่....
จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้เข้าชม
191918  ครั้ง

คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 : เผยแพร่โดย :สายฝน กินรี
เรื่อง : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยการจั.....
ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ Active Leaning ร่วมกับ การวาดรูปบาร์โมเดล ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ผู้รายงาน นางสาวสายฝน กินรี ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านวังขอน......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 : เผยแพร่โดย :กัลตีมี อาซัน
เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์.....
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการ เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์และการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อพัฒนาทักษะ การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์และการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์และการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 : เผยแพร่โดย :ฉวีวรรณ หนูเมือง
เรื่อง : การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลในจังหวัดตรัง.....
บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลในจังหวัดตรัง 2) เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลในจังหวัดตรัง จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน และเทศบาลที่สังกัด 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลในจังหวัดตรัง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล ในจังหวัดตรัง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 การกำหนดข......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 : เผยแพร่โดย :สมพร พิบูลย์
เรื่อง : รายงานกระบวนการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ Active Learning ของผู้บริหารโรงเรียน ที.....
สถานศึกษาได้ออกแบบนวัตกรรมที่มีชื่อว่า “SOM-BOOL Model” มาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนกระบวนการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning ให้มีคุณภาพ ส่งผลต่อสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากร นักเรียนให้เกิดคุณภาพตามที่สถานศึกษากำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดการพัฒนาดังนี้......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 : เผยแพร่โดย :อภิชาติ ไชยรุต
เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาลบ้านทุ่งลานสถิตธร.....
บทคัดย่อ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 : เผยแพร่โดย :อภิชาติ ไชยรุต
เรื่อง : การประเมินโครงการค่ายวิชาการพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนเทศบาลบ้านทุ่งลานสถิตธรรมาทร.....
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 : เผยแพร่โดย :พรรณพัชร เฉลิมพล
เรื่อง : การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค การสอนแบบ Directe.....
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค การสอนแบบ Directed Reading -Thinking Activity (DR–TA) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชื่อผู้วิจัย : นางพรรณพัชร เฉลิมพล ปีที่วิจัย : 2563 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ Directed Reading -Thinking Activity (DR–TA) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 : เผยแพร่โดย :พรรณพัชร เฉลิมพล
เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับแนวการสอนภาษาอังกฤษ.....
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (CLT) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัย นางพรรณพัชร เฉลิมพล ปีที่วิจัย 2564 บทคัดย่อ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับแนวการสอน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (CLT) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2566 : เผยแพร่โดย :ชรินทร์ คำหล้า
เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนร่วมพัฒนาเพื่อพัฒนาศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ โรงเร.....
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนร่วมพัฒนาเพื่อพัฒนาศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ โรงเรียนอนุบาลตาดควัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ผู้รายงาน นายชรินทร์ คำหล้า ปีที่จัดทำ 2564 - 2565......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 : เผยแพร่โดย :นายชูชีพ ศรีอยู่
เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ในศตวรรษที่ 21 ร่ว.....
การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ ในศตวรรษที่ 21 ร่วมกับบทเรียนออนไลน์ รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท23102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ในศตวรรษที่ 21 ร่วมกับบทเรียนออนไลน์ รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท23102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2) ออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ในศตวรรษที่ 21 ร่วมก......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 : เผยแพร่โดย :นิรันด์ สารรัมย์
เรื่อง : ผลการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานในยุควิถีชีวิตใหม่ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน .....
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานในยุควิถีชีวิตใหม่ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงทำนาย รายวิชาวิทยาการคำนวณ 2 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานในยุควิถีชีวิตใหม่ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงทำนาย รายวิชาวิทยาการคำนวณ 2 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 3) เพื่อศึกษา......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 : เผยแพร่โดย :นิรันด์ สารรัมย์
เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้เชิงรุก .....
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เรื่องการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน รายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เรื่องการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน รายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2) เพื่อพั......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 : เผยแพร่โดย :พุทธพร สุมามาลย์
เรื่อง : รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสร.....
ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย จุฑามาศ สุขสนาน ปีการวิจัย 2563......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 : เผยแพร่โดย :พุทธพร สุมามาลย์
เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนววัฏจักร 4 MAT ร่วมกับวิธีการสอนอ่านแบบ KWL PLU.....
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนววัฏจักร 4 MAT ร่วมกับวิธีการสอนอ่านแบบ KWL PLUS ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อเสริมสร้างกระบวนการอ่านและการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย จุฑามาศ สุขสนาน ปีการวิจัย 2563......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 : เผยแพร่โดย :กัญฐณา กันทะหงษ์
เรื่อง : การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) วิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียน.....
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) วิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ PWPA กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) วิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ PWPA กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 3) เพื่อศึกษากระบวนการจัดการ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 : เผยแพร่โดย :รุจนี พันธ์ศิริ
เรื่อง : รายงานผลการใช้ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาครูให้เป็นผู้มองเห็นสภาวะการเรียนรู้ของผู้เรีย.....
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคในการพัฒนาครูให้เป็นผู้มองเห็นสภาวะการเรียนรู้ของผู้เรียน (Visible Learning) เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนดงรักวิทยา 2) เพื่อสร้างยุทธศาสตร์ในการพัฒนาครู ให้เป็นผู้มองเห็นสภาวะการเรียนรู้ของผู้เรียน (Visible Learning) เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนดงรักวิทยา และ 3) เพื่อประเมินผลการทดลองใช้ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาครู ให้เป็นผู้มองเห็นสภาวะการเรียนรู้ของผู้เรียน (Visible Learning) เพื......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 : เผยแพร่โดย :อรุณวตรี กั้วสิทธิ์
เรื่อง : รายงานผลการศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย (4-5 ปี) ด้วยการจัดประสบ.....
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย (4 - 5 ปี) ด้วยการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการที่เสริมด้วยแบบฝึกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยให้นักเรียนจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีคะแนนสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม มีกลุ่มเป้าหมายครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชาย - หญิง อายุระหว่าง 4 - 5 ปี จำนวน 10 คนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 : เผยแพร่โดย :นายเทส ศรีเวียง
เรื่อง : ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียน.....
ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบสืบ เสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง ร่างกายของเรา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 : เผยแพร่โดย :นางสาวกาญจนา ดวงมณี
เรื่อง : ชื่อเรื่อง ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย เรื่อง พระอภัยม.....
บทคัดย่อ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย เรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณี หนีนางผีเสื้อสมุทร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรม การเรียนรู้วิชาภาษาไทย เรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรม การเรียนรู้วิชาภาษาไทย เรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....ศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 : เผยแพร่โดย :วรภพ เขาฟัง
เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการ พิณ แคน และโปงลาง โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ อำเภอพญาเม็งราย.....
การประเมินโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านบริบทของโครงการ พิณ แคน และโปงลาง โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย เพื่อประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ พิณ แคน และโปงลาง โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงรายเพื่อประเมินด้านกระบวนการของโครงการ พิณ แคน และโปงลาง โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย และเพื่อประเมินผลผลิตของโครงการ พิณ แคน และโปงลาง โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย กลุ่มตัวอย่างที่ในการศึกษาเป็นครูผู้สอนแ......
อ่านต่อ....

กำลังอยู่หน้าที่ 1/130 แสดงจำนวน 20 รายการ/หน้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
T.053601451 secondary36cripyo@gmail.com
[[เข้าสู่ระบบ]]

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง