[ค้นข่าว] [เข้าระบบ]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 4 ท่าน ผู้เข้าชม 273484  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์”

     วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ที่โรงเรียนโรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” ในการจัดการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งโรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” เปิดการเรียนการสอนแบบ On-site พร้อมมอบนโยบา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา

     วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ที่โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา ในการจัดการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยาเปิดการเรียนการสอนแบบ On-site สลับกับการเรียนการสอนแบบ Online พร้อมมอบนโยบายให้โรงเรียนร่วมขับเคลื่อ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมออนไลน์การสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ ZOOM Meeting

     วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ที่ห้องประชุมขวัญชนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มอบหมายให้ ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ และศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมออนไลน์การสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ ZOO......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

     วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ พร้อมด้วย ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมจิตร รอดเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมออนไลน์การดำเนินงานส่งเสริม สนับสนุน และยกระตับคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา ผ่านระบบ Zoom

     วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ นายสุรสิทธิ์ ลาภอินทรีย์ ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก นายบัญชร จันทร์ดา ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์และศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมออนไลน์การดำเนิน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมทางไกลการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ผ่านระบบ Video conference

     วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มอบหมายให้ ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมทางไกลการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ผ่านระบบ Video conference เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมรับขมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 22/2564

     วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมจิตร รอดเรือง รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มกฎหมายและคดี แบะหน่วยตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” ระหว่างเวลา 07.30 – 08.00 น. ที่นำเสนอเรื่องราวดี ๆ ของโรงเรียน คุณครู และนักเรียน ตามด้ว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประชุมวางแผนขับเคลื่อนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

     วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มอบหมายให้ ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นประธานประชุมวางแผนขับเคลื่อนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมขวัญชนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนจ่านกร้อง รับการตรวจเยี่ยมติดตามและประเมินความพร้อมการเปิดเรียนสถานศึกษา

     วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ที่โรงเรียนจ่านกร้อง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลกอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง นางสาวณภัทร จุลพงษ์ ศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขตวังจันทน์ และคณะผู้บริหารโรงเรียนจ่านกร้อง รับการตรวจเยี่ยมติดตามและประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยมีนายศักดิ์ชั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก รับการตรวจเยี่ยมติดตามและประเมินความพร้อมการเปิดเรียนสถานศึกษา

     วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลกอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมจิตร รอดเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลกอุตรดิตถ์ ดร.สุริยา จันทร์ทิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ดร.สมเจตน์ พันธ์พรม นางสาวพชรนัท เกตุรัตน์ ศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขตพุทธชินราช และคณะผู้บริหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกออกตรวจเยี่ยมติดตามและประเมินความพร้อมการเปิดเรียนสถานศึกษา

     วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ที่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลกอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ ดร.ศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลกอุตรดิตถ์ ดร.สุรสิทธิ์ ลาภอินทรีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี นายกฤษฎา พรหมอินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา และคณะผู้บริหารโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี รับการตรวจเยี่ยมติดตามและประเมินค......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

     วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ มอบหมายให้ ดร.ศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 แนวทางสู่การปฏิบัติ ปี พ.ศ.2564 เป็นปีแห่งการรัก เข้าใจ ห่วงใย ปลอดภัยและให้โอกาส และรูปแบบการออกประเมินการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดู......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : การประชุมพิจารณากลั่นกรองการรายงานผลการดำเนินงานการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2

     วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ มอบหมายให้ ดร.ศราวุธ คำแก้ว ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมจิตร รอดเรือง รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มงาน และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองการรายงานผลการดำเนินงานการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2/2564 เพื่อกลั่นกรองข้อมูลตัวชี้วัดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ก่อนนำข้อมูลรายงานในระบบ e-MES ต่อไป ณ ห้องประช......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)

     วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มอบหมายให้ ดร.ศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมจิตร รอดเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ภาคเรียนที่1/2564 สหวิทยาเขตนเรศวร สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สหวิทย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมทางไกล ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564

     วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มอบหมายให้ ดร.ศราวุธ คำแก้ว ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมจิตร รอดเรือง รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มงาน ร่วมประชุมทางไกลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564 เพื่อนำนโยบายการจัดการศึกษาเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ก......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/143 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
ถนนเลี่ยงเมือง พิษณุโลก-สุโขทัย ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทร.055-267235 โทรสาร.055-267234 sec39pl@hotmail.com