[ค้นข่าว] [เข้าระบบ]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 279597  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากทางการศึกษา ผ่านระบบ Zoom meeting

     วันที่ 20 กันยายน 2564 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมจิตร รอดเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากทางการศึกษา ผ่านระบบ Zoom meeting โดย ดร.อัมพร พ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนและติดตามการจ่ายเงินเยียวยาให้กับนักเรียน

     วันที่ 20 กันยายน 2564 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มอบหมายให้ ดร.จิรวรรณ สุรเสียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมประชุมชี้แจงข้อราชการและติดตามการดำเนินงานใน 2 ประเด็น ดังนี้ 1 การเตรียมความพร้อมข้อมูลเพื่อรับการฉีดวัคซีนของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. ติดตามการจ่ายเงินเยียวยานักเรียน 2,0......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างใบงานและแบบทดสอบด้วยเว็บแอพพลิเคชั่น LIVEWORKSHEETS เพื่อการวัดและประเมินผลออนไลน์”

     วันที่ 18 กันยายน 2564 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มอบหมายให้ ดร.จิรวรรณ สุรเสียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างใบงานและแบบทดสอบด้วยเว็บแอพพลิเคชั่น LIVEWORKSHEETS เพื่อการวัดและประเมินผลออนไลน์” ออนไลน์ผ่าน ZOOM Facebook live และ Youtube live สืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 รุนแรงขึ้น ทำให้โรงเรียนไม่สามาร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : Kick Off "คลังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์" (PU_OLR)

     วันที่ 16 กันยายน 2564 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิด Kick Off "คลังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์" "Phitsaulok Uttaradit Online Learning Resources" (PU_OLR) 👈 เพื่อเตรียมความพร้อมกับการเรียนรู้สู่วิถีที่เปลี่ยนไป และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผ่านคลังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ 📖 คลังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ดังลิงก์ที่แนบมา : https://sites.google.com/view/puolr/.........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 34/2564

     วันที่ 15 กันยายน 2564 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมจิตร รอดเรือง ดร.จิรวรรณ สุรเสียง ดร.สิหง์เพชร สุทธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 34/2564 โดย นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในประเด็น “ชี้แจงทำความเข้าใจ การฉี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : การประชุมนิเทศ ติดตามการดำเนินงานการจัดการศึกษาเรียนรวม ผ่านระบบ Zoom meeting

     วันที่ 14 กันยายน 2564 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มอบหมายให้ ดร.จิรวรรณ สุรเสียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดการประชุมนิเทศ ติดตามการดำเนินงานการจัดการศึกษาเรียนรวม ประจำปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาในสังกัด ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom meeting โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

     วันที่ 13 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อํานวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2564 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti Corruption Education) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2. ถอดบทเรียนในการดำเนินกิจกรรมการ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมรับชมงานแถลงข่าว "เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า"

     วันที่ 13 กันยายน 2564 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ พร้อมด้วย ดร.จิรวรรณ สุรเสียง ดร.สิงห์เพชร สุทธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดงานแถลงข่าว "เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า" โดยนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ "CEFR"

     วันที่ 12 กันยายน 2564 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มอบหมายให้ ดร.จิรวรรณ สุรเสียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ "CEFR" ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนดในการใช้ภาษาตามกรอบอ้างอิง ( CEFR ) และเพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาที่จะเข......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : การคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2563 ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ)

     ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ประธานกรรมการและผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2563 ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ขับเคลื่อนนโยบายการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พุทธศักราช 2546 และกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พุทธศักราช 2548 โดยการส่งเสริมให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2564 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : การประชุมซักซ้อมความเข้าใจการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) ให้กับเจ้าหน้าที่เงินเดือนของโรงเรียนในสังกัด ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting

     วันที่ 9 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมเสมานนทรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมจิตร รอดเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) ให้กับเจ้าหน้าที่เงินเดือนของโรงเรียนในสังกัด ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom M......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมปฏิบัติการผลงานนวัตกรรม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

     วันที่ 9 กันยายน 2564 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มอบหมายให้ ดร.จิรวรรณ สุรเสียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นประธานประชุมปฏิบัติการผลงานนวัตกรรม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบของแต่ละบริบทเชิงพื้นที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เห็นถึงความสำคัญของการขับเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2564 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom meeting

     วันที่ 6 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมขวัญชนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประธานการประชุมการพัฒนาประสิทธิภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการศึกษา ครั้งที่ 6/2564 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom meeting เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ บนพื้นฐานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากับสถานศึกษา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการายงานผลการดำเนินงานการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 2

     วันที่ 6 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมขวัญชนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมจิตร รอดเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการายงานผลการดำเนินงานการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ รอบที่ 2 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อการสอนด้วยโปรแกรม Canva"

     วันที่ 4 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมขวัญชนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ประธานกรรมการและผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อการสอนด้วยโปรแกรม Canva" ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM MEETING Facebook Live และ Youtube live สืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 รุนแรงขึ้นทําให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบปก......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/148 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
ถนนเลี่ยงเมือง พิษณุโลก-สุโขทัย ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทร.055-267235 โทรสาร.055-267234 sec39pl@hotmail.com